Euroopan Unioni

EU:n hallinto - henkilöstö, toimipaikat ja työkielet

EU:n hallinto - henkilöstö, toimipaikat ja työkielet

Noin 6 % EU:n vuosibudjetista käytetään henkilöstö-, hallinto- ja kiinteistökuluihin.

Henkilöstö

Euroopan komissio on jaettu pääosastoihin, jotka vastaavat lähinnä valtionhallinnon ministeriöitä. Kukin pääosasto vastaa tietystä politiikanalasta tai palvelusta, kuten esimerkiksi kaupasta tai ympäristöasioista, ja sitä johtaa kyseisestä toimialueesta vastaavan komission jäsenen eli komissaarin alaisuudessa oleva pääjohtaja. Euroopan komissiossa on noin 32 000 työntekijää.

Euroopan parlamentin pääsihteeristössä ja eri poliittisissa ryhmissä työskentelee noin 7 500 henkilöä. Heidän lisäkseen tulevat parlamentin jäsenet sekä heidän henkilökuntansa. Euroopan unionin neuvoston pääsihteeristössä on noin 3 500 työntekijää.

Kielet

EU:ssa on 24 virallista kieltä.

EU:n toimielinten palveluksessa on noin 4 300 kääntäjää ja 800 tulkkia vakituisessa työsuhteessa. Kaikkien kielipalvelujen (kääntäminen ja tulkkaus) arvioidut kustannukset kaikissa EU:n toimielimissä ovat alle 1 % EU:n yleisestä talousarviosta. Tämä tarkoittaa noin 2 euroa kutakin EU-kansalaista kohden vuodessa.

Toimipaikat

Euroopan komissio toimii suurimmaksi osaksi Brysselissä ja Luxemburgissa. Komissiolla on myös edustustoja eri puolilla EU:ta ja lähetystöjä EU:n ulkopuolella. Eri EU-maissa toimivat erillisvirastot käsittelevät teknisiä, tieteellisiä ja hallinnollisia erityiskysymyksiä. Esimerkiksi Italiassa toimiva Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen antaa riippumattomia tieteellisiä neuvoja kaikissa elintarviketurvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä.

Euroopan parlamentin valiokunnat kokoontuvat Brysselissä, ja parlamentin täysistunnot pidetään Brysselissä ja Strasbourgissa. Hallinto sijaitsee Luxemburgissa. Euroopan parlamentin valtuuskunnat vierailevat säännöllisesti EU:n ulkopuolisilla alueilla.

Euroopan unionin neuvoston toimitilat ovat Brysselissä, jossa pidetään myös suurin osa neuvoston kokouksista. Osa kokouksista pidetään Luxemburgissa. Valtioiden ja hallitusten päämiehet eli Eurooppa-neuvosto kokoontuu Brysselissä.

Ladattavat tiedostot
Back to top