Europeiska Unionen

Vilka länder använder euron?

Vilka länder använder euron?

Euron är det mest konkreta uttrycket för EU-samarbetet: ungefär 341 miljoner människor använder euron varje dag, vilket gör den till världens näst mest använda valuta. Alla som reser utomlands eller handlar på webbplatser i andra EU-länder ser direkt den praktiska nyttan med euron.

Länder som använder euron

Euron (€) är idag officiell valuta i 19 av de 28 EU-länderna. De kallas för euroländerna och utgör tillsammans euroområdet.

Euroländerna

Alla EU-länder ingår i Ekonomiska och monetära unionen (EMU) och 19 EU-länder har dessutom ersatt sin nationella valuta med den gemensamma valutan – euron. De kallas euroländer och utgör tillsammans euroområdet.

Länder utanför euroområdet

Det här är länder som ännu inte har infört euron, men som kommer att göra det så snart de uppfyller villkoren. Det gäller främst de länder som gick med i EU under 2004, 2007 och 2013, efter att euron hade införts 2002.

Länder som har valt att stå utanför eurosamarbetet

I några fall kan medlemsländerna förhandla om undantag från EU-lagstiftningen och välja att inte samarbeta i vissa frågor. Så har Danmark gjort när det gäller den gemensamma valutan. Landet har behållit sin egen valuta efter att euron infördes.

Vad krävs för att få införa euron?

För att kunna införa euron måste länderna uppfylla så kallade konvergenskriterier.

Det är bindande ekonomiska och rättsliga villkor som man enades om i Maastrichtfördraget 1992 och de kallas därför också ”Maastrichtkriterierna”. Alla EU-länder utom Danmark och Storbritannien är skyldiga att införa euron och ansluta sig till euroområdet så snart de uppfyller kriterierna.

I fördraget finns ingen särskild tidsplan för att ansluta sig till euroområdet, utan medlemsländerna får ta fram sina egna strategier för att uppfylla villkoren för att införa euron.

EU-kommissionen och Europeiska centralbanken (ECB) avgör om länderna är redo. Efter en bedömning av om länderna uppfyller konvergenskriterierna lägger kommissionen och ECB fram rapporter med sina slutsatser. De ska sedan godkännas av Ekofinrådet i samråd med parlamentet  och stats- eller regeringscheferna. Om alla ställer sig positiva kan förfarandet med att införa euron börja.

Back to top