Европейски съюз

Кои страни използват еврото

Кои страни използват еврото

Еврото е най-осезаемото проявление на европейската интеграция: около 341 млн. души използват еврото ежедневно, което го поставя на второ място сред най-използваните валути в света. Ползата от общата валута се забелязва веднага от всеки, който пътува в чужбина или пазарува онлайн от уебсайтове в друга държава от ЕС.

Държави от ЕС, използващи еврото

В момента еврото (€) е официална валута в 19 от 28-те страни от ЕС, които заедно съставляват еврозоната.

Страни от ЕС от еврозоната

Въпреки че всички държави от ЕС са членове на Икономическия и паричен съюз (ИПС), 19 от тях са заменили националните си валути с единната валута — еврото. Тези страни формират еврозоната.

Страни от ЕС извън еврозоната

Това са страните, в които еврото все още не е въведено, но те ще влязат в еврозоната, когато изпълнят необходимите условия. В по-голямата си част това са страни, влезли в Съюза през 2004 г., 2007 г. и 2013 г., след като еврото бе пуснато в обращение през 2002 г.

Страни от ЕС с клауза за неучастие

Понякога страни членки могат да се договорят да не прилагат част от законодателството или някои договори на Европейския съюз и да постигнат споразумение да не участват в определени области на политиката. Що се отнася до единната валута, такъв е случаят с Дания. Тя запази собствената си валута, след като стана член на ЕС.

Как се влиза в еврозоната

За да влязат в еврозоната, страните от ЕС трябва да изпълнят т. нар. критерии за конвергенция.

По тези задължителни икономически и правни условия е постигната договореност в Договора от Маастрихт през 1992 г. — те са известни още като „критерии от Мастрихт“. Всички страни от ЕС, с изключение на Дания и Обединеното кралство, трябва да въведат еврото и да влязат в еврозоната, когато ги изпълнят.

В договора не е определен график за влизане в еврозоната, а е дадена възможност на страните членки да разработват свои стратегии за изпълнение на условията за въвеждане на еврото.

Европейската комисия и Европейската централна банка съвместно преценяват дали кандидатите за въвеждане на еврото са изпълнили условията. След като оценят напредъка по отношение на критериите за конвергенция, двата органа публикуват заключенията си в доклади. Те се ратифицират от Съвета по икономически и финансови въпроси (ECOFIN) след консултации с Парламента и държавните глави. Ако заключенията са благоприятни, процесът на въвеждане на еврото може да започне.

Back to top