Európska únia

Euro ako oficiálna mena eurozóny

Euro ako oficiálna mena eurozóny

Euro ako oficiálna mena

Euro je oficiálnou menou 19 krajín Európskej únie, ktoré spoločne tvoria eurozónu.

Niektoré krajiny EÚ ešte nesplnili kritériá potrebné na vstup do eurozóny, zatiaľ čo iné krajiny (Dánsko a Spojené kráľovstvo) sa rozhodli nezúčastniť sa.

Euro je v rámci eurozóny jediným zákonným platidlom. Ak neexistuje osobitná dohoda týkajúca sa spôsobu platby, veritelia sú povinní prijímať platby v eurách.

Zmluvné strany sa však môžu dohodnúť aj na transakciách, pri ktorých sa použijú iné oficiálne meny (napr. americký dolár). Takisto sa môžu dohodnúť na používaní platobných prostriedkov vydávaných súkromnými subjektmi, ako sú miestne systémy obchodovania na burze (napr. platobné systémy založené na poukážkach), alebo virtuálnych mien (napr. bitcoin).

Aj tieto súkromné a obchodné transakcie podliehajú daňovému právu, obchodnému právu, zákonu o boji proti praniu špinavých peňazí a iným všeobecným pravidlám obchodu s komoditami. Meny, ktoré nie sú úradnými menami v rámci eurozóny, sa však neriadia menovým právom.

Článkom 128 ods. 1 ZFEÚ sa stanovuje výlučné postavenie eurobankoviek ako zákonného platidla a článkom 11 nariadenia (ES) č. EC/974/98 sa to isté robí v prípade euromincí.

Ďalšie informácie

Odporúčanie Komisie z 22. marca 2010 o rozsahu a účinkoch eurobankoviek a euromincí ako zákonného platidla – 2010/191/EÚ

Euro ako zákonné platidlo: otázky a odpovede k odporúčaniu Komisie 2010/191/EÚ

Čo je to eurozóna?

Back to top