Европейски съюз

Еврото е официалната валута на еврозоната

Еврото е официалната валута на еврозоната

Еврото като официална валута

Еврото е официалната валута на 19-те страни от Европейския съюз, които членуват в еврозоната.

Някои държави от ЕС все още не отговарят на критериите за присъединяване към еврозоната, а други (Дания и Обединеното кралство) са предпочели да не участват в нея.

Еврото е единственото законно платежно средство в еврозоната. В отсъствието на конкретно споразумение относно платежните средства, кредиторите са задължени да приемат плащане в евро.

Освен това страните по договор могат да се споразумеят да използват други официални чуждестранни валути при трансакциите си (например щатски долар). Те могат също да се споразумеят да използват частно емитирани „пари“ (например основани на ваучери платежни системи) или виртуални валути (например Bitcoin).

При тези частни и бизнес трансакции трябва да се спазва законодателството в областта на данъчното облагане, извършването на стопанска дейност, изпирането на пари и други общи правила за търговията със стоки. Разпоредбите на паричното законодателство не се отнасят за валутите, които не са официални в еврозоната.

В член 128, параграф 1 от ДФЕС се определя статутът на евробанкнотите като законно платежно средство, а в член 11 от Регламент ЕО/974/98 се прави същото по отношение на евромонетите.

За повече информация

Препоръка на Комисията относно обхвата и действието на евробанкнотите и евромонетите като законно платежно средство — 2010/191/ЕС

Еврото като законно платежно средство: въпроси и отговори относно Препоръка 2010/191/ЕС на Комисията

Какво представлява еврозоната?

Back to top