Europeiska Unionen

EU – en överblick

EU – en överblick

EU:s mål och värderingar

Mål

EU har som mål att

 • främja freden, sina värderingar och människors välfärd
 • erbjuda frihet, säkerhet och rättvisa utan inre gränser
 • verka för hållbar utveckling som bygger på välavvägd ekonomisk tillväxt och prisstabilitet, marknadsekonomi med hög konkurrenskraft, full sysselsättning och sociala framsteg och miljöskydd
 • bekämpa social utestängning och diskriminering
 • främja vetenskapliga och tekniska framsteg
 • stärka den ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållningen och solidariteten mellan medlemsländerna
 • värna sin rika kulturella och språkliga mångfald
 • upprätta en ekonomisk och monetär union som har euron som valuta.

Värderingar

EU:s värderingar är gemensamma för medlemsländerna i ett samhälle som kännetecknas av inkludering, tolerans, rättvisa, solidaritet och jämställdhet. Dessa värderingar genomsyrar hela vårt sätt att leva i EU:

 • Människans värdighet
  Människans värdighet är okränkbar. Den ska respekteras och skyddas. Den utgör själva grunden för de grundläggande rättigheterna.
 • Frihet
  Rörelsefriheten ger EU-medborgarna rätt att fritt röra sig och uppehålla sig i unionen. Enskildas rättigheter som respekt för privatlivet och tanke-, religions-, mötes-, yttrande- och informationsfrihet skyddas av EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna.
 • Demokrati
  EU bygger på representativ demokrati. Som EU-medborgare har man också politiska rättigheter. Varje myndig EU-medborgare är valbar och har rösträtt vid val till Europaparlamentet. Man är också valbar och har rösträtt i det land där man är bosatt eller i sitt ursprungsland.
 • Jämlikhet
  Alla EU-medborgare är lika inför lagen. Jämställdhetsprincipen ligger till grund för all europeisk politik och är grundbulten i den europeiska integrationen. Den gäller inom alla områden. Principen om lika lön för lika arbete skrevs in i fördraget redan 1957. Även om det fortfarande inte är helt jämställt i EU har det gjorts betydande framsteg.
 • Rättsstatsprincipen
  EU bygger på rättsstatsprincipen. Det innebär att allt som EU gör bygger på fördrag som medlemsländerna har kommit överens om på frivillig och demokratisk väg. Lag och rätt upprätthålls av ett oberoende rättsväsende. EU-länderna har gett EU-domstolen sista ordet i rättsliga frågor.
 • Mänskliga rättigheter
  De mänskliga rättigheterna skyddas av EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna. De omfattar rätten att inte diskrimeras på grund av kön, ras, etniskt ursprung, religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning, rätten till skydd av personuppgifter och rätten att få sin sak prövad inför domstol.

De här målen och värderingarna bildar grunden för EU och fastställs i Lissabonfördraget och EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna.

År 2012 fick EU Nobels fredspris för sitt arbete för fred, försoning, demokrati och mänskliga rättigheter i Europa.

 

70 år av varaktig fred

Från ekonomisk till politisk union

EU är en unik ekonomisk och politisk union mellan 27 europeiska länder som tillsammans täcker större delen av Europa.

EU:s föregångare bildades i efterdyningarna av andra världskriget. Man började med att skapa ett ekonomiskt samarbete: Tanken var att handeln skulle göra länderna beroende av varandra och därmed mer benägna att hålla sams.

Europeiska ekonomiska gemenskapen (EEG) skapades 1958 och fördjupade till en början det ekonomiska samarbetet mellan de sex grundarländerna Belgien, Frankrike, Italien, Luxemburg, Nederländerna och Tyskland.

Sedan dess har 22 andra länder anslutit sig och man har skapat en gigantisk inre marknad som fortsätter att växa.

Den 31 januari 2020 lämnade Storbritannien EU.

Det som började som en rent ekonomisk union har blivit en organisation som spänner över många politikområden, från klimat, miljö och hälsa till utrikes- och säkerhetspolitik, rättsliga frågor och migration. Namnbytet från Europeiska ekonomiska gemenskapen (EEG) till Europeiska unionen (EU) 1993 speglar den utvecklingen.

Stabilitet, gemensam valuta, rörlighet och tillväxt

Med EU har medlemsländerna fått över sextio år av fred, stabilitet och välfärd. Levnadsstandarden har ökat och vi har fått en gemensam europeisk valuta, euron. Över 340 miljoner människor i 19 länder har euron som valuta och drar nytta av den.

Tack vare de avskaffade gränskontrollerna mellan EU-länderna kan människor resa fritt i nästan hela Europa. Det har också blivit mycket enklare att bo och arbeta utomlands. EU-medborgarna har rättigheten och friheten att själva välja i vilket EU-land de vill arbeta, studera eller bosätta sig som pensionärer. Varje EU-land måste behandla alla medborgare i unionen som sina egna när det gäller sysselsättning, sociala förmåner och skatter.

Den inre marknaden är EU:s främsta ekonomiska motor. Där kan varor, tjänster, kapital och människor röra sig fritt. EU:s mål är att vidareutveckla den inre marknaden och skapa energi-, kunskaps- och kapitalmarknader som européerna kan dra nytta av fullt ut.

Öppna och demokratiska institutioner

EU strävar efter att göra sina institutioner ännu öppnare och mer demokratiska. Besluten ska fattas så öppet och så nära medborgarna som möjligt.

Det direktvalda Europaparlamentet har fått fler befogenheter, samtidigt som de nationella parlamenten har fått större inflytande och arbetar sida vid sida med EU:s institutioner.

Principen om representativ demokrati är en av EU:s grundbultar. Det innebär att medborgarna företräds direkt i Europaparlamentet och medlemsländerna företräds i Europeiska rådet och ministerrådet.

Invånarna i EU uppmuntras att delta i demokratin genom att lämna synpunkter på EU-politiken under hela beslutsprocessen eller föreslå förbättringar av befintliga lagar och andra initiativ. Genom att föreslå eller stödja ett medborgarinitiativ kan allmänheten uppmana till nya initiativ. Man kan också lämna in klagomål eller anmäla överträdelser av EU-rätten.

EU i världen

Handel

EU är världens största handelsblock och exportör av varor och tjänster, och den största importmarknaden för över 100 länder.

Fri handel mellan medlemsländerna är en av EU:s grundprinciper och möjliggörs genom den inre marknaden. Internationellt arbetar EU också för att avreglera världshandeln.

Humanitärt bistånd

EU hjälper katastrofoffer runtom i världen – över 120 miljoner människor varje år. EU och medlemsländerna är tillsammans världens största givare av humanitärt bistånd.

Diplomati och säkerhet

EU spelar en viktig roll inom diplomatin och arbetar för stabilitet, säkerhet och välstånd, demokrati, grundläggande friheter och rättsstatsprincipen på internationell nivå.

Back to top