Europeiska Unionen

EU – en överblick

EU är en unik ekonomisk och politisk union mellan 28 europeiska länder som tillsammans täcker större delen av Europa.

EU bildades i efterdyningarna av andra världskriget. Man började med att skapa ett ekonomiskt samarbete: tanken var att handeln skulle göra länderna beroende av varandra och därmed mer benägna att hålla sams.

Europeiska ekonomiska gemenskapen (EEG) skapades 1958 och fördjupade till en början det ekonomiska samarbetet mellan de sex grundarländerna Belgien, Frankrike, Italien, Luxemburg, Nederländerna och Tyskland. Sedan dess har det skapats en gigantisk inre marknad som fortsätter att växa.

Från ekonomisk till politisk union

Det som började som en rent ekonomisk union har blivit en organisation som spänner över många politikområden, från klimat, miljö och hälsa till utrikes- och säkerhetspolitik, rättsliga frågor och migration. Namnbytet från Europeiska ekonomiska gemenskapen (EEG) till Europeiska unionen (EU) 1993 speglar den utvecklingen.

Unionen utgår från rättsstatsprincipen. Det innebär att allt som EU gör grundar sig på fördrag som medlemsländerna har kommit överens om på frivillig och demokratisk väg.

Principen om representativ demokrati är en annan grundbult för EU. Det innebär att medborgarna företräds direkt i Europaparlamentet och medlemsländerna i Europeiska rådet och ministerrådet.

Stabilitet, gemensam valuta, rörlighet och tillväxt

Med EU har medlemsländerna fått över femtio år av fred, stabilitet och välfärd. Levnadsstandarden har ökat och vi har fått en gemensam europeisk valuta, euron. År 2012 fick EU Nobels fredspris för sitt arbete för fred, försoning, demokrati och mänskliga rättigheter i Europa.

Tack vare de avskaffade gränskontrollerna mellan EU-länderna kan människor resa fritt i nästan hela Europa. Det har också blivit mycket enklare att bo och arbeta utomlands.

Den inre marknaden är EU:s främsta ekonomiska motor. Där kan varor, tjänster, kapital och människor röra sig fritt. Ett av EU:s huvudmål är att vidareutveckla den inre marknaden och skapa energi-, kunskaps- och kapitalmarknader som européerna kan dra nytta av fullt ut.

Mänskliga rättigheter och jämlikhet

Ett av EU:s viktigaste mål är att främja de mänskliga rättigheterna både i och utanför EU. Människovärde, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstatsprincipen och respekt för de mänskliga rättigheterna är grundläggande värderingar för EU. Sedan Lissabonfördraget trädde i kraft 2009 finns alla dessa värderingar samlade i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna. EU:s institutioner är skyldiga att respektera dem, liksom EU-länderna när de tillämpar EU-rätten.

Öppna och demokratiska institutioner

EU fortsätter att växa och strävar fortfarande efter att göra EU-institutionerna öppnare och mer demokratiska. Det direktvalda Europaparlamentet har fått fler befogenheter, samtidigt som de nationella parlamenten har fått större inflytande och arbetar sida vid sida med EU:s institutioner. Dessutom får invånarna i EU ständigt fler möjligheter att påverka beslutsprocessen.