Evropska unija

Na kratko o EU

Na kratko o EU

Cilji in vrednote EU

Cilji

Cilji Evropske unije so:

 • mir, vrednote, blaginja državljanov
 • območje svobode, varnosti in pravice brez notranjih meja
 • trajnostni razvoj na podlagi uravnotežene gospodarske rasti in stabilnosti cen, konkurenčno tržno gospodarstvo, ki omogoča polno zaposlenost ter družbeni napredek, varstvo okolja
 • boj proti socialni izključenosti in diskriminaciji
 • znanstveni in tehnološki napredek
 • večja ekonomska, socialna in teritorialna kohezija ter solidarnost med državami članicami
 • spoštovanje bogate kulturne in jezikovne različnosti
 • uvedba ekonomske in monetarne unije z valuto evro

Vrednote

Vrednote EU so skupne državam članicam v družbi, v kateri vladajo družbena vključenost, toleranca, pravica, solidarnost in nediskriminacija. Te vrednote so sestavni del evropskega načina življenja:

 • Človekovo dostojanstvo
  Človekovo dostojanstvo je nedotakljivo. Treba ga je spoštovati in varovati, iz njega izhajajo temeljne pravice.
 • Svoboda
  Svoboda gibanja pomeni pravico državljanov, da prosto potujejo in prebivajo v Uniji. Posamezne svoboščine, denimo spoštovanje zasebnega življenja, svoboda misli, vere, združevanja, govora in informiranja, varuje Listina Evropske unije o temeljnih pravicah.
 • Demokracija
  Delovanje EU temelji na predstavniški demokraciji. Evropski državljani uveljavljajo tudi politične pravice. Odrasli državljani EU imajo pravico voliti in biti izvoljeni na volitvah v Evropski parlament. Državljani EU imajo pravico voliti in biti izvoljeni v državi prebivališča ali domači državi.
 • Enakost
  Načelo enakosti govori o tem, da imajo vsi državljani enake pravice pred zakonom. Načelo enakosti spolov je temelj vseh evropskih politik in evropskega povezovanja in velja na vseh področjih. Načelo enakega plačila za enako delo so zapisali v Pogodbo leta 1957. Neenakosti še vedno so, toda v EU je bil dosežen velik napredek.
 • Pravna država
  EU temelji na načelu pravne države. Vse njene dejavnosti izhajajo iz pogodb, o katerih so se prostovoljno in demokratično dogovorile vse države članice. Pravo in sodno varstvo brani neodvisno sodstvo. Končno sodno pristojnost so države članice prenesle na Sodišče Evropske unije in njegove sodbe veljajo za vse.
 • Človekove pravice
  Človekove pravice varuje Listina Evropske unije o temeljnih pravicah. Sem sodijo pravica do nediskriminacije na podlagi spola, rase in narodnosti, vere in prepričanja, invalidnosti, starosti in spolne usmerjenosti, pravica do varstva osebnih podatkov in pravica do sodnega varstva.

Ti cilji in vrednote so temelj EU in so zapisani v Lizbonski pogodbi in Listini Evropske unije o temeljnih pravicah.

EU je leta 2012 prejela Nobelovo nagrado za mir za svoja prizadevanja za mir, spravo, demokracijo in človekove pravice v Evropi.

 

70 let miru

Od gospodarske do politične unije

Evropska unija je edinstvena gospodarska in politična povezava 27 evropskih držav, ki skupaj obsegajo večji del evropske celine.

Začetki EU segajo v čas po drugi svetovni vojni. Prvi ukrepi so bili namenjeni gospodarskemu sodelovanja, saj države, ki med seboj trgujejo, postanejo gospodarsko odvisne druga od druge in je zato manjša verjetnost sporov.

Tako je leta 1958 nastala Evropska gospodarska skupnost (EGS), sprva gospodarska povezava šestih držav: Belgije, Francije, Nemčije, Italije, Luksemburga in Nizozemske.

Do danes se jim je pridružilo še 22 držav članic in nastal je ogromen enotni trg (oziroma notranji trg), ki še vedno razvija svoj polni potencial.

31. januarja 2020 je Združeno kraljestvo izstopilo iz Evropske unije.

Zgolj gospodarska povezava je prerasla v politično organizacijo, ki ureja področja politik od podnebja, okolja in zdravja do zunanjih odnosov in varnosti, pravosodja in migracij. Odraz tega je sprememba imena leta 1993, ko se je Evropska gospodarska skupnost (EGS) preimenovala v Evropsko unijo (EU).

Stabilnost, enotna valuta, mobilnost in gospodarska rast

Evropska unija že več kot petdeset let omogoča mir, stabilnost in blaginjo, dvignila je življenjski standard, uvedla je skupno evropsko valuto evro. Enotno valuto z vsemi njenimi prednostmi zdaj uporablja več kot 340 milijonov državljanov EU v 19 državah.

Z odpravo mejnega nadzora med državami EU je mogoče prosto potovati skoraj po vsej celini. Laže se je tudi preseliti, zaposliti in potovati v drugo državo EU. Vsak državljan EU ima pravico, da se svobodno odloči, v kateri državi članici želi delati, študirati ali se upokojiti. Vsaka država članica mora pri zaposlovanju, socialni varnosti in obdavčitvi obravnavati državljane EU enako kot svoje državljane.

Gospodarski zagon v Evropski uniji daje enotni trg, ki omogoča prost pretok blaga, storitev in kapitala ter svobodno gibanje ljudi. EU želi v ogromni trg vključiti še druga področja, denimo energetiko, vednosti in znanja ter kapitalske trge, da bodo evropski državljani deležni vseh njegovih koristi.

Transparentnost in demokratičnost institucij

EU si še naprej prizadeva za večjo transparentnost in demokratičnost svojih institucij upravljanja. Odločitve se sprejemajo kar najbolj transparentno in čim bliže državljanom.

Več pristojnosti je dobil neposredno izvoljeni Evropski parlament, močnejšo vlogo imajo tudi parlamenti držav članic, ki vse tesneje sodelujejo z evropskimi institucijami.

EU deluje po načelu predstavniške demokracije: na ravni Unije državljane neposredno zastopa Evropski parlament, države članice pa Evropski svet in Svet EU.

Evropski državljani sodelujejo v demokratičnem življenju Evropske unije: dajo svoje mnenje o politikah in ukrepih EU; predlagajo spremembe obstoječih ali nove politike; evropska državljanska pobuda je še močnejše opolnomočenje za soodločanje državljanov o politikah EU, ki jih zadevajo; pošljejo lahko pritožbe in vprašanja v zvezi z uporabo prava EU.

EU in svet

Trgovina

Evropska unija je največja trgovinska sila na svetu: je največja svetovna izvoznica industrijskih izdelkov in storitev ter največja uvoznica iz več kot 100 držav.

Prosto trgovanje med državami čanicami je ustanovno načelo EU, omogoča ga enotni trg. EU si prizadeva tudi za liberalizacijo svetovne trgovine.

Humanitarna pomoč

Evropska unija povsod v svetu pomaga žrtvam naravnih nesreč in nesreč, ki jih povzroči človek. Vsako leto nameni pomoč za več kot 120 milijonov ljudi in je skupaj s svojimi državami članicami največja donatorka humanitarne pomoči na svetu.

Diplomacija in varnost

EU ima pomembno vlogo v mednarodni diplomaciji in si prizadeva za stabilnost, varnost in blaginjo, demokracijo, temeljne svoboščine in načelo pravne države v svetu.

Back to top