Evropska unija

Na kratko o EU

Cilji in vrednote EU

Cilji

Cilji Evropske unije so:

 • krepitev miru, njenih vrednot in blaginje njenih državljanov
 • zagotavljanje svobode, varnosti in pravice brez notranjih meja
 • trajnostni razvoj na podlagi uravnotežene gospodarske rasti in stabilnosti cen, visoko konkurenčnega tržnega gospodarstva s polno zaposlitvijo ter družbeni napredek in varstvo okolja
 • boj proti socialni izključenosti in diskriminaciji
 • spodbujanje znanstvenega in tehnološkega napredka
 • večja ekonomska, socialna in teritorialna kohezija ter solidarnost med državami članicami
 • spoštovanje svoje bogate kulturne in jezikovne različnosti
 • uvedba ekonomske in monetarne unije z valuto evro

Vrednote

Vrednote EU so skupne državam članicam, njihove družbe temeljijo na vključenosti, toleranci, pravici, solidarnosti in nediskriminaciji. Te vrednote so sestavni del evropskega načina življenja:

 • Človekovo dostojanstvo
  Človekovo dostojanstvo je nedotakljivo. Treba ga je spoštovati in varovati, saj je podlaga temeljnim pravicam.
 • Svoboda
  Prosto gibanje daje državljanom pravico do prostega gibanja in prebivanja v Uniji. Posamezne svoboščine, denimo spoštovanje zasebnega življenja, svobodo misli, vere, zbiranja, izražanja in informiranja, varuje Listina Evropske unije o temeljnih pravicah.
 • Demokracija
  Delovanje EU temelji na predstavniški demokraciji. Evropski državljani lahko tudi uveljavljajo politične pravice. Vsak odrasel državljan EU ima pravico voliti in biti voljen na volitvah v Evropski parlament. Državljani EU imajo pravico voliti in biti voljen v državi prebivališča ali državi izvora.
 • Enakost
  Enakost zadeva enake pravice vseh državljanov Na načelu enakosti spolov temeljijo vse evropske politike in evropsko povezovanje. Načelo se uporablja na vseh področjih. Načelo enakega plačila za enako delo je bilo zapisano v Pogodbi leta 1957. Čeprav so še vedno neenakosti, je EU na tem področju zelo napredovala.
 • Pravna država
  EU temelji na načelu pravne države. Vse njene dejavnosti izhajajo iz pogodb, o katerih so se prostovoljno in demokratično dogovorile vse države članice. Pravo in pravico brani neodvisno sodstvo. Države članice so prenesle končno pristojnost na Sodišče Evropske unije. Sodbe Sodišča morajo spoštovati vse države članice.
 • Človekove pravice
  Človekove pravice varuje Listina Evropske unije o temeljnih pravicah. Te pravice zajemajo pravico do nediskriminacije na podlagi spola, rase ali narodnosti, vere ali prepričanja, invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti, pravico do varstva osebnih podatkov in pravico dostopa do pravnega varstva.

Ti cilji in vrednote tvorijo temelje EU in so določeni v Lizbonski pogodbi in Listini Evropske unije o temeljnih pravicah.

Leta 2012 je EU prejela Nobelovo nagrado za mir za spodbujanje miru, sprave, demokracije in človekovih pravic v Evropi.

 

/european-union/file/47332_sl70-years-peace_sl.jpg

70 let miru


Od gospodarske do politične unije

Evropska unija je edinstvena gospodarska in politična povezava 28 evropskih držav, ki skupaj pokrivajo večji del evropske celine.

Predhodnica EU je bila ustanovljena po drugi svetovni vojni. Najprej se je začelo gospodarsko sodelovanje: države, ki med seboj trgujejo, postanejo gospodarsko odvisne druga od druge in je zato verjetnost za spore manjša.

Tako je leta 1958 nastala Evropska gospodarska skupnost (EGS), sprva gospodarska povezava šestih držav: Belgije, Francije, Nemčije, Italije, Luksemburga in Nizozemske.

Od takrat se je pridružilo 22 novih držav članic in oblikovale so obsežen enotni trg (oziroma notranji trg), ki se razvija naprej, da bi dosegel polni potencial.

Gospodarski uniji je sledilo politično povezovanje, ki je zajelo različna področja politike, od podnebja, okolja in zdravja do zunanjih odnosov in varnosti, pravosodja in migracij. To je vodilo k spremembi imena leta 1993, ko se je Evropska gospodarska skupnost (EGS) preimenovala v Evropsko unijo (EU).

Stabilnost, enotna valuta, mobilnost in gospodarska rast

V Evropski uniji že več kot petdeset let vladajo mir, stabilnost in blaginja, dvignil se je življenjski standard in uvedena je bila skupna evropska valuta evro. Zdaj enotno valuto uporablja in njene koristi uživa več kot 340 milijonov državljanov EU v 19 državah.

Z odpravo mejnega nadzora med državami EU je mogoče prosto potovati skoraj po vsej celini. Lažje se je tudi preseliti, zaposliti in odpotovati v drugo državo EU. Vsak državljan EU ima pravico in je svoboden, da se odloči, v kateri državi članici bi rad delal, študiral ali se upokojil. Vsaka država članica mora državljane EU glede zaposlovanja, socialne varnosti in davkov obravnavati na enak način, kot obravnava svoje državljane.

Gonilna gospordarska sile EU je enotni trg, ki omogoča prosti pretok blaga, storitev in kapitala ter prosto gibanje ljudi. EU želi to delovanje razširiti še na druga področja, denimo področje energije, znanja in kapitalskih trgov, da bodo imeli evropski državljani od tega čim večjo korist.

Transparentnost in demokratičnost institucij

EU si še naprej prizadeva za večjo transparentnost in demokratičnost svojih institucij. Neposredno izvoljeni Evropski parlament je dobil več pristojnosti. Pomembnejšo vlogo imajo parlamenti držav članic, ki vse tesneje sodelujejo z evropskimi institucijami. Tudi evropski državljani imajo čedalje več možnosti za sodelovanje v postopkih odločanja.

EU deluje po načelu predstavniške demokracije, državljani so neposredno zastopani na ravni Unije v Evropskem parlamentu in državah članicah, ki jih zastopata Evropski svet in Svet EU.

Back to top