Evropska unija

Na kratko o EU

Evropska unija je edinstvena gospodarska in politična povezava 28 evropskih držav.

Evropska unija je bila ustanovljena po drugi svetovni vojni. Najprej se je začelo gospodarsko sodelovanje: države, ki med seboj trgujejo, postanejo gospodarsko odvisne druga od druge in je zato verjetnost za spore manjša.

Tako je leta 1958 nastala Evropska gospodarska skupnost (EGS), sprva gospodarska povezava šestih držav: Belgije, Francije, Nemčije, Italije, Luksemburga in Nizozemske. Sčasoma je vzpostavila obsežen enotni trg, ki se razvija naprej.

Od gospodarske do politične unije

Gospodarski uniji je sledilo politično povezovanje, ki je zajelo različna področja politike, od podnebja, okolja in zdravja do zunanjih odnosov in varnosti, pravosodja in migracij. To je vodilo k spremembi imena leta 1993 iz Evropske gospodarske skupnosti (EGS) v Evropsko unijo (EU).

EU temelji na načelu pravne države: njene dejavnosti izhajajo iz pogodb, o katerih so se prostovoljno in demokratično dogovorile vse države članice.

EU tudi deluje po načelu predstavniške demokracije, državljani so neposredno zastopani na ravni Unije v Evropskem parlamentu in državah članicah, ki jih zastopata Evropski svet in Svet EU.

Stabilnost, enotna valuta, mobilnost in gospodarska rast

V Evropski uniji že več kot petdeset let vladajo mir, stabilnost in blaginja, dvignil se je življenjski standard in uvedena je bila skupna evropska valuta evro. Evropska unija je leta 2012 prejela Nobelovo nagrado za svoja prizadevanja za mir, spravo, demokracijo in človekove pravice v Evropi.

Z odpravo mejnega nadzora med državami EU je zdaj mogoče prosto potovati skoraj po vsej celini. Lažje se je tudi preseliti, zaposliti in odpotovati v drugo državo EU.

Enotni (oz. notranji) trg je gonilna gospodarska sila EU in omogoča prosti pretok blaga, storitev in kapitala ter prosto gibanje ljudi. EU želi izboljšati delovanje enotnega trga tudi na drugih področjih, denimo področju energije, znanja in kapitalskih trgov, da bodo imeli evropski državljani od tega čim večjo korist.

Človekove pravice in enakost

Eden glavnih ciljev EU je uveljavljanje človekovih pravic, in sicer v državah članicah in drugod po svetu. Človekovo dostojanstvo, svoboda, demokracija, enakost, pravna država in spoštovanje človekovih pravic so temeljne vrednote EU. Od začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe leta 2009 so te vrednote zapisane v enotnem dokumentu: Listini Evropske unije o temeljnih pravicah. Listina je pravno zavezujoča za institucije EU in njene države članice, kadar uporabljajo zakonodajo EU.

Transparentnost in demokratičnost institucij

EU se širi in si še naprej prizadeva za večjo transparentnost in demokratičnost svojih institucij. Neposredno izvoljeni Evropski parlament je dobil več pristojnosti. Pomembnejšo vlogo imajo parlamenti držav članic, ki vse tesneje sodelujejo z evropskimi institucijami. Tudi evropski državljani imajo čedalje več možnosti za sodelovanje v postopkih odločanja.