Európska únia

EÚ v skratke

Európska únia je jedinečnou hospodárskou a politickou úniou 28 európskych krajín, ktoré sa rozprestierajú na veľkej časti kontinentu.

EÚ bola vytvorená krátko po druhej svetovej vojne. Jej prvotným cieľom bolo posilnenie hospodárskej spolupráce, keďže vzájomný obchod zvyšuje ekonomickú previazanosť krajín a znižuje riziko ich vzájomného konfliktu.

Preto v roku 1958 vzniklo Európske hospodárske spoločenstvo (EHS), ktoré slúžilo na posilnenie hospodárskej spolupráce medzi Belgickom, Francúzskom, Nemeckom, Talianskom, Luxemburskom a Holandskom. Odvtedy došlo k vytvoreniu rozsiahleho jednotného trhu, ktorý sa neustále rozvíja, aby dosiahol svoj plný potenciál.

Od hospodárskej k politickej únii

Kedysi výlučne hospodárska únia sa postupne premenila na organizáciu zastrešujúcu politické oblasti – od ochrany klímy, životného prostredia a zdravia po vonkajšie vzťahy a bezpečnosť a spravodlivosť a migráciu. Túto transformáciu odráža aj zmena názvu z Európskeho hospodárskeho spoločenstva (EHS) na Európsku úniu (EÚ) v roku 1993.

Fungovanie Európskej únie sa opiera o princípy právneho štátu. To znamená, že všetky jej činnosti musia mať svoj právny základ v zmluvách o EÚ, na ktorých sa dobrovoľne a demokraticky dohodli všetky štáty.

EÚ sa riadi princípom zastupiteľskej demokracie, v ktorej sú občania priamo zastúpení na úrovni Únie v Európskom parlamente a členské štáty v Európskej rade a Rade EÚ.

Stabilita, jednotná mena, mobilita a rast

EÚ je už vyše pol storočia zárukou mieru, stability a prosperity a prispieva k nárastu životnej úrovne a zaviedla spoločnú európsku menu euro. V roku 2012 EÚ získala Nobelovu cenu za presadzovanie mieru, uzmierenia, demokracie a ľudských práv v Európe.

Vďaka zrušeniu hraničných kontrol medzi krajinami EÚ môžu ľudia voľne cestovať takmer po celom kontinente. Žiť, pracovať a cestovať v inom štáte Európy nebolo nikdy také ľahké ako dnes.

Jednotný (vnútorný) trh je hlavným hospodárskym motorom, ktorý umožňuje voľný pohyb tovaru, služieb, kapitálu a osôb. Jedným z kľúčových cieľov je ďalšie využívanie potenciálu integrácie aj v iných oblastiach, ako sú energie, znalosti a kapitálové trhy, ktoré prinesú výhody všetkým Európanom.

Ľudské práva a rovnosť

Medzi ciele EÚ patrí aj podpora ľudských práv doma a vo svete. Ľudská dôstojnosť, sloboda, demokracia, rovnosť, dodržiavanie princípov právneho štátu a rešpektovanie ľudských práv sú základnými hodnotami EÚ. Odkedy v roku 2009 nadobudla platnosť Lisabonská zmluva, sú všetky tieto práva sústredené do jedného dokumentu – Charty základných práv EÚ. Inštitúcie EÚ a členské štáty sú povinné tieto práva rešpektovať pri uplatňovaní práva EÚ.

Transparentné a demokratické inštitúcie

Rozšírená EÚ sa aj naďalej snaží o to, aby jej inštitúcie boli transparentné a fungovali demokraticky. Európsky parlament priamo volený občanmi získal väčšie právomoci a národné parlamenty, ktoré zohrávajú čoraz dôležitejšiu úlohu, intenzívnejšie spolupracujú s európskymi inštitúciami. Európski občania majú čoraz väčšie možnosti účasti na politickom procese.

Back to top