Európska únia

EÚ v skratke

EÚ v skratke

Ciele a hodnoty EÚ

Ciele

Medzi ciele Európskej únie patrí:

 • presadzovanie mieru, hodnôt a blaha občanov,
 • zaistenie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti bez vnútorných hraníc,
 • trvalo udržateľný rozvoj založený na vyváženom hospodárskom raste a stabilite cien, vysoko konkurencieschopné trhové hospodárstvo vyznačujúce sa úplnou zamestnanosťou a sociálnym pokrokom a ochrana životného prostredia,
 • boj proti sociálnemu vylúčeniu a diskriminácii,
 • podpora vedeckého a technologického pokroku,
 • zlepšenie hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti a solidarity medzi členskými krajinami,
 • ochrana bohatej kultúrnej a jazykovej rozmanitosti,
 • vytvorenie hospodárskej a menovej únie, ktorej menou je euro.

Hodnoty

Hodnoty EÚ sú spoločné pre členské krajiny v spoločnosti, v ktorej vládnu začlenenie, tolerancia, spravodlivosť, solidarita a nediskriminácia. Tieto hodnoty sú neoddeliteľnou súčasťou nášho európskeho spôsobu života:

 • Ľudská dôstojnosť
  Ľudská dôstojnosť je nedotknuteľná. Musí sa rešpektovať a chrániť a predstavuje skutočné východisko základných práv.
 • Sloboda
  Sloboda pohybu dáva občanom právo slobodne sa pohybovať a zdržiavať v rámci Únie. Osobné slobody, ako je rešpektovanie súkromného života, sloboda myslenia, náboženského vyznania, zhromažďovania, prejavu a informácií sú chránené Chartou základných práv Európskej únie.
 • Demokracia
  Fungovanie EÚ je založené na zastupiteľskej demokracii. Byť európskym občanom znamená aj mať politické práva. Každý dospelý občan EÚ má právo byť volený a hlasovať vo voľbách do Európskeho parlamentu. Občania EÚ majú takisto právo kandidovať a voliť vo voľbách v krajine pobytu alebo v krajine pôvodu.
 • Rovnosť
  Rovnosť znamená rovnaké práva pre všetkých občanov pred zákonom. Zásada rovnosti medzi ženami a mužmi je základom všetkých európskych politík a európskej integrácie. Uplatňuje sa vo všetkých oblastiach. Zásada rovnakej mzdy za rovnakú prácu je zahrnutá do zmluvy z roku 1957. Napriek pretrvávajúcim rozdielom dosiahla EÚ významný pokrok.
 • Právny štát
  Fungovanie EÚ sa opiera o zásadu právneho štátu. Všetky jej činnosti musia mať svoj právny základ v zmluvách, na ktorých sa dobrovoľne a demokraticky dohodli jej členské krajiny. Právo a spravodlivosť chráni nezávislé súdnictvo. Členské štáty odovzdali najvyššiu súdnu právomoc Európskemu súdnemu dvoru, ktorého rozsudky musia rešpektovať všetci.
 • Ľudské práva
  Ľudské práva sú chránené Chartou základných práv Európskej únie. Patria medzi ne právo na nediskrimináciu na základe pohlavia, rasy alebo etnického pôvodu, náboženstva alebo viery, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie, právo na ochranu osobných údajov a právo na prístup k spravodlivosti.

Tieto ciele a hodnoty tvoria základ EÚ a sú stanovené v Lisabonskej zmluve a Charte základných práv Európskej únie.

V roku 2012 EÚ získala Nobelovu cenu za presadzovanie mieru, uzmierenia, demokracie a ľudských práv v Európe.

 

70 rokov v mieri

Od hospodárskej k politickej únii

Európska únia je jedinečnou hospodárskou a politickou úniou 27 európskych krajín, ktoré sa rozprestierajú na veľkej časti kontinentu.

Organizácia, ktorá predchádzala dnešnej EÚ bola vytvorená krátko po druhej svetovej vojne. Jej prvotným cieľom bolo posilnenie hospodárskej spolupráce, keďže vzájomný obchod zvyšuje ekonomickú previazanosť krajín a znižuje riziko ich vzájomného konfliktu.

Preto v roku 1958 vzniklo Európske hospodárske spoločenstvo (EHS), ktoré slúžilo na posilnenie hospodárskej spolupráce medzi Belgickom, Francúzskom, Nemeckom, Talianskom, Luxemburskom a Holandskom.

Odvtedy sa pripojilo ďalších 22 krajín a vznikol rozsiahly jednotný trh (označovaný aj ako „vnútorný“ trh), ktorý sa ďalej rozvíja k svojmu úplnému potenciálu.

Spojené kráľovstvo vystúpilo 31. januára 2020 z Európskej únie.

Kedysi výlučne hospodárska únia sa postupne premenila na organizáciu zastrešujúcu politické oblasti – od ochrany klímy, životného prostredia a zdravia po vonkajšie vzťahy a bezpečnosť a spravodlivosť a migráciu. Túto transformáciu odráža aj zmena názvu z Európskeho hospodárskeho spoločenstva (EHS) na Európsku úniu (EÚ) v roku 1993.

Stabilita, jednotná mena, mobilita a rast

EÚ je už vyše pol storočia zárukou mieru, stability a prosperity a prispieva k nárastu životnej úrovne a zaviedla spoločnú európsku menu euro. Viac ako 340 miliónov občanov EÚ v 19 krajinách dnes používa euro ako svoju menu a teší sa výhodám, ktoré im prináša.

Vďaka zrušeniu hraničných kontrol medzi krajinami EÚ môžu ľudia voľne cestovať takmer po celom kontinente. Žiť, pracovať a cestovať v rámci Európy nebolo nikdy také ľahké ako dnes. Všetci občania EÚ majú právo a slobodu sa rozhodnúť, v ktorej krajine EÚ chcú pracovať, študovať alebo tráviť svoj dôchodok. Každá členská krajina musí s občanmi Únie zaobchádzať rovnako ako s vlastnými občanmi, pokiaľ ide o zamestnávanie, sociálne zabezpečenie a dane.

Hlavným hospodárskym motorom EÚ je jednotný trh. Umožňuje voľný pohyb väčšiny tovaru, služieb, kapitálu a osôb. Cieľom EÚ je využiť tento obrovský potenciál aj v iných oblastiach, ako sú energetika, znalosti a kapitálové trhy, a priniesť tak maximálne výhody všetkým Európanom.

Transparentné a demokratické inštitúcie

EÚ sa naďalej snaží o to, aby jej inštitúcie boli transparentnejšie a fungovali demokratickejšie. Rozhodnutia sa prijímajú podľa možnosti čo najotvorenejšie a čo najbližšie k občanovi.

Európsky parlament priamo volený občanmi získal väčšie právomoci a národné parlamenty, ktoré zohrávajú čoraz dôležitejšiu úlohu, intenzívnejšie spolupracujú s európskymi inštitúciami.

EÚ sa riadi princípom zastupiteľskej demokracie, v ktorej sú občania priamo zastúpení na úrovni Únie v Európskom parlamente a členské štáty v Európskej rade a Rade EÚ.

Európski občania sú podnecovaní k tomu, aby sa zapájali do demokratického života Únie tým, že vyjadria názory na politiky EÚ pri ich vytváraní alebo navrhnú zlepšenia existujúcich právnych predpisov a politík. Európska iniciatíva občanov umožňuje občanom mať väčšie slovo v oblastiach politiky EÚ, ktoré majú vplyv na ich život. Občania môžu takisto predkladať sťažnosti a otázky týkajúce sa uplatňovania práva EÚ.

EÚ vo svete

Obchod

Európska únia je najväčším obchodným blokom na svete. Je najväčším svetovým vývozcom tovaru a služieb. Zároveň je najväčším dovozným trhom pre viac ako 100 krajín.

Voľný obchod medzi členskými štátmi tvorí jeden zo zakladajúcich princípov EÚ. Je to možné vďaka jednotnému trhu. Pokiaľ ide o krajiny za jej hranicami, EÚ podporuje liberalizáciu svetového obchodu.

Humanitárna pomoc

EÚ je odhodlaná pomáhať obetiam prírodných katastrof a katastrof spôsobených ľudskou činnosťou na celom svete. Každý rok podporí viac ako 120 miliónov ľudí. EÚ a jej členské krajiny sú spolu najväčšími darcami humanitárnej pomoci na svete.

Diplomacia a bezpečnosť

EÚ zohráva dôležitú úlohu v oblasti diplomacie a úsilí pri posilnení stability, bezpečnosti a prosperity, demokracie, základných slobôd a zásad právneho štátu na medzinárodnej úrovni.

Back to top