Unjoni Ewropea

L-UE fil-qosor

L-UE fil-qosor

Il-miri u l-valuri tal-UE

Il-miri

Il-miri tal-Unjoni Ewropea huma:

 • il-promozzjoni tal-paċi, il-valuri tagħha u l-benessri taċ-ċittadini tagħha;
 • li toffri libertà, sigurtà u ġustizzja mingħajr fruntieri interni;
 • l-iżvilupp sostenibbli bbażat fuq tkabbir ekonomiku bbilanċjat u l-istabbiltà tal-prezzijiet, l-ekonomija tas-suq kompetittiva għall-aħħar b’impjieg sħiħ u l-progress soċjali, u l-protezzjoni ambjentali;
 • il-ġlieda kontra l-esklużjoni soċjali u d-diskriminazzjoni;
 • il-promozzjoni tal-progress xjentifiku u teknoloġiku;
 • it-tisħiħ ekonomiku, il-koeżjoni soċjali u territorjali u s-solidarjetà fost il-pajjiżi membri;
 • ir-rispett għall-kultura u d-diversità lingwistika tagħha;
 • it-twaqqif ta’ unjoni ekonomika u monetarja bl-euro bħala l-munita tagħha.

Il-valuri

Il-valuri tal-UE huma komuni għall-pajjiżi membri kollha f’soċjetà li fiha jirrenjaw l-inklużjoni, it-tolleranza, il-ġustizzja, is-solidarjetà u n-nondiskriminazzjoni. Dawn il-valuri huma parti integrali tal-istil tal-ħajja Ewropea:

 • Id-dinjità tal-bniedem
  Id-dinjità tal-bniedem hi invjolabbli. Jeħtiġilha tkun rispettata, protetta u tikkostitwixxi l-bażi reali tad-drittijiet fundamentali.
 • Il-libertà
  Il-libertà tal-moviment jagħti liċ-ċittadini d-dritt li jiċċaqalqu u jgħixu b’mod liberu fl-Unjoni. Il-libertajiet individwali bħar-rispett għall-ħajja privata, il-libertà tal-ħsieb, tar-reliġjon, tal-assemblea, tal-espressjoni u tal-informazzjoni huma protetti mill-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-UE.
 • Id-demokrazija
  Il-funzjonament tal-UE hu bbażat fuq id-demokrazija rappreżentattiva. Li tkun ċittadin Ewropew ifisser ukoll li tgawdi minn drittijiet politiċi. Kull ċittadin tal-UE għandu d-dritt li jippreżenta lilu nnifsu bħala kandidat u li jivvota fl-elezzjonijiet għall-Parlament Ewropew. Iċ-ċittadini tal-UE għandhom id-dritt li jippreżentaw lilhom infushom u li jivvutaw fil-pajjiż ta’ residenza tagħhom, jew fil-pajjiż ta’ oriġini tagħhom.
 • L-ugwaljanza
  L-ugwaljanza hi dwar id-drittijiet ugwali għaċ-ċittadini kollha quddiem il-liġi. Il-prinċipju ta’ ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel jirfed il-politiki kollha Ewropej u hu l-bażi għall-integrazzjoni Ewropea. Dan japplika fl-oqsma kollha. Il-prinċipju ta’ ħlas ugwali għall-istess xogħol sar parti mit-Trattat tal-1957. Għalkemm l-inugwaljanzi għandhom jeżistu, l-UE għamlet progress sinifikanti.
 • L-istat tad-dritt
  L-UE hi bbażata fuq l-Istat tad-dritt. Dak kollu li tagħmel l-UE hu msejjes fuq it-trattati, miftiehma b'mod volontarju u demokratiku mill-pajjiżi membri tagħha kollha. Il-liġi u l-ġustizzja huma appoġġjati minn ġudikatura indipendenti. Il-pajjiżi membri taw il-ġurisdizzjoni finali lill-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja li s-sentenzi tagħha jridu jiġu rispettati minn kulħadd.
 • Id-drittijiet tal-bniedem
  Id-drittijiet tal-bniedem huma protetti mill-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-UE. Dawn ikopru d-dritt li tkun ħieles mid-diskriminazzjoni abbażi tas-sess, ir-razza jew l-oriġini etnika, ir-reliġjon jew it-twemmin, id-diżabbiltà, l-età jew l-orjentazzjoni sesswali, id-dritt tal-protezzjoni tad-data personali tiegħek, u d-dritt li tingħata aċċess għal ġustizzja.

Dawn il-miri u valuri jifformaw il-bażi tal-UE u jinsabu stabbiliti fit-Trattat ta’ Lisbona u fil-Karta tad-drittijiet fundamentali tal-UE.

Fl-2012, l-UE ngħatat il-Premju Nobel għall-Paċi għall-avvanzi li għamlet fil-kawżi tal-paċi, ir-rikonċiljazzjoni, id-demokrazija u d-drittijiet tal-bniedem fl-Ewropa.

 

70 sena ta’ paċi dejjiema

Minn unjoni ekonomika għal unjoni politika

L-Unjoni Ewropea hi unjoni ekonomika u politika unika bejn 27 pajjiż Ewropew li flimkien ikopru l-parti l-kbira tal-kontinent.

Il-predeċessura tal-UE nħolqot wara t-Tieni Gwerra Dinjija. L-ewwel passi saru biex tiġi stimulata l-kooperazzjoni ekonomika: l-idea hi li l-pajjiżi li jinnegozjaw ma' xulxin isiru ekonomikament interdipendenti u b'hekk jevitaw il-kunflitt.

Ir-riżultat kien il-Komunità Ekonomika Ewropea (KEE), li nħolqot fl-1958, u inizjalment żiedet il-kooperazzjoni ekonomika bejn sitt pajjiżi: il-Belġju, il-Ġermanja, Franza, l-Italja, il-Lussemburgu u n-Netherlands.

Minn dakinhar ’l hawn, 22 membru ieħor issieħeb u nħoloq suq uniku enormi (magħruf ukoll bħala s-“suq intern”) u qed ikompli jiżviluppa lejn il-potenzal sħiħ tiegħu.

Fil-31 ta’ Jannar 2020, ir-Renju Unit ħareġ mill-Unjoni Ewropea.

Dak li beda biss bħala unjoni ekonomika, evolva f'organizzazzjoni li tinkludi oqsma ta' politika, minn klima, ambjent u saħħa għal relazzjonijiet esterni u sigurtà, ġustizzja u migrazzjoni. Bidla fl-isem mill-Komunità Ekonomika Ewropea (KEE) għall-Unjoni Ewropea (UE) fl-1993 irriflettiet din il-bidla.

Stabbiltà, munita unika, mobbiltà u żvilupp

L-UE wasslet għal nofs seklu ta' paċi, stabbiltà, u prosperità. Għenet biex tgħolli l-livell tal-għajxien, u nediet munita unika Ewropea: l-euro. Aktar minn 340 miljun ċittadin tal-UE fi 19-il pajjiż jużawh bħala l-munita tagħhom u qed igawdu l-benefiċċji li jġib miegħu.

Bis-saħħa tat-tneħħija tal-kontrolli mal-fruntieri bejn il-pajjiżi tal-UE, in-nies tista' tivvjaġġa b'mod ħieles fil-parti l-kbira tal-kontinent. U sar ħafna aktar faċli wkoll li tgħix, taħdem u tivvjaġġa f'pajjiż ieħor fl-Ewropa. Iċ-ċittadini kollha tal-UE għandhom id-dritt u l-libertà li jagħżlu f’liema Stat Membru jridu jaħdmu, jistudjaw jew jirtiraw. Kull pajjiż membru jrid jittratta maċ-ċittadini tal-Unjoni f’termini ta’ impjieg, sigurtà soċjali u taxxi daqslikieku huma ċ-ċittadini tiegħu stess.

Il-magna ekonomika ewlenija tal-UE hi s-suq uniku. Hu jagħmilha possibbli għall-biċċa l-kbira tal-oġġetti, tas-servizzi u tan-nies li jiċċaqalqu b’mod ħieles. Għan ewlieni ieħor tal-UE hu li tiġi żviluppata din ir-riżorsa enormi f'oqsma oħra bħall-enerġija, l-għarfien u s-swieq kapitali biex ikun żgurat li l-Ewropej ikunu jistgħu jibbenefikaw kemm jista' jkun minnu.

Istituzzjonijiet trasparenti u demokratiċi

L-UE tibqa' ffukata fuq il-proċess biex l-istituzzjonijiet governattivi tagħha jkunu dejjem aktar trasparenti u demokratiċi. Id-deċiżjonijiet isiru bl-aktar mod miftuħ possibbli u kemm jista’ jkun qrib iċ-ċittadini.

Ingħataw aktar setgħat lill-Parlament Ewropew li jiġi elett direttament, filwaqt li l-parlamenti nazzjonali għandhom rwol akbar billi jaħdmu id f'id mal-istituzzjonijiet Ewropej.

L-UE hi ggvernata bil-prinċipju tad-demokrazija rappreżentattiva, fejn iċ-ċittadini huma rrappreżentati direttament fil-livell tal-Unjoni fil-Parlament Ewropew u l-Istati Membri huma rrappreżentati fil-Kunsill Ewropew u l-Kunsill tal-UE.

Iċ-ċittadini Ewropej huma mħeġġa biex jikkontribwixxu għall-ħajja demokratika tal-Unjoni billi jagħtu l-opinjonijiet tagħhom dwar il-politiki tal-UE matul l-iżvilupp tagħhom jew billi jissuġġerixxu titjib fil-liġijiet u l-politiki eżistenti. L-inizjattiva taċ-ċittadini Ewropej tagħi s-setgħa liċ-ċittadini biex ikollhom vuċi akbar fil-politiki tal-UE li jaffettwaw ħajjithom. Iċ-ċittadini jistgħu jibagħtu wkoll ilmenti u mistoqsijiet dwar l-applikazzjoni tal-liġi tal-UE.

L-UE fid-dinja

Il-kummerċ

L-Unjoni Ewropea hija l-akbar blokk kummerċjali fid-dinja. Hija l-akbar esportatur dinji ta’ prodotti u servizzi manufatturati, u hi l-akbar suq tal-importazzjoni għal aktar minn 100 pajjiż.

Il-kummerċ ħieles bejn il-membri tagħha kien wieħed mill-prinċipji fundaturi tal-UE. Dan hu possibbli bis-saħħa tas-suq uniku. Lil hinn mill-fruntieri tagħha, l-UE hi impenjata wkoll li tilliberalizza l-kummerċ dinjii.

L-għajnuna umanitarja

L-UE hija impenjata li tgħin il-vittmi ta’ diżastri kkawżati mill-bniedem u dawk naturali madwar id-dinja u tappoġġja aktar minn 120 miljun ruħ kull sena. Kollettivament, l-UE u l-pajjiżi li jiffurmawha huma l-akbar donatur ta' għajnuna umanitarja fid-dinja.

Id-diplomazija u s-sigurtà

L-UE għandha rwol importanti fid-diplomazija u taħdem biex trawwem l-istabbiltà, is-sigurtà u l-prosperità, id-demokrazija, il-libertajiet fundamentali u l-istat tad-dritt fil-livell internazzjonali.

Back to top