Europos Sąjunga

Apie ES glaustai

Europos Sąjunga yra unikali ekonominė ir politinė 28 Europos šalių sąjunga. Kartu šios šalys užima didžiąją dalį žemyno.

ES buvo sukurta po Antrojo pasaulinio karo. Pirmiausia buvo siekiama skatinti ekonominį bendradarbiavimą remiantis prielaida, kad tarpusavyje prekiaujančios šalys tampa vienos nuo kitų ekonomiškai priklausomos ir todėl labiau linkusios vengti konfliktų.

Todėl 1958 m. buvo sukurta Europos ekonominė bendrija (EEB) ir iš pradžių sustiprintas ekonominis šešių šalių – Belgijos, Italijos, Liuksemburgo, Nyderlandų, Prancūzijos ir Vokietijos – bendradarbiavimas. Nuo to laiko buvo sukurta didžiulė bendra rinka. Ji plėtojama toliau, kad būtų išnaudotos visos jos teikiamos galimybės.

Nuo ekonominės iki politinės sąjungos

Pradžioje buvusi vien ekonomine sąjunga ji tapo organizacija, veikiančia įvairiausiose politikos srityse – nuo klimato, aplinkos ir sveikatos iki išorės santykių ir saugumo, teisingumo ir migracijos. Atsižvelgiant į šį pokytį 1993 m. jos pavadinimas pakeistas iš Europos ekonominės bendrijos (EEB) į Europos Sąjungą (ES).

ES veikla grindžiama teisinės valstybės principais: kad ir ką ES darytų, visai tai reglamentuojama Sutartimis, kurias laisva valia ir demokratiškai pasirašė jos valstybės narės.

ES vadovaujamasi ir atstovaujamosios demokratijos principu – piliečiams Sąjungos lygmeniu tiesiogiai atstovaujama Europos Parlamente, o valstybėms narėms atstovaujama Europos Vadovų Taryboje ir ES Taryboje.

Stabilumas, bendra valiuta, judumas ir augimas

Jau daugiau kaip pusę amžiaus ES užtikrina taiką, stabilumą ir klestėjimą, padeda kelti gyvenimo standartus. Buvo įvesta ir bendra Europos valiuta euras. 2012 m. ES skirta Nobelio taikos premija už taikos, susitaikymo, demokratijos ir žmogaus teisių vertybių puoselėjimą Europoje.

Panaikinus pasienio kontrolę prie ES vidaus sienų galima laisvai keliauti po didžiąją žemyno dalį. Be to, išvykti į kitas Europos šalis gyventi, dirbti arba keliauti tapo daug lengviau.

Bendroji, arba vidaus, rinka – tai pagrindinė ekonominė ES varomoji jėga. Dėl jos dauguma prekių, paslaugų, kapitalo ir žmonių ES teritorijoje gali judėti laisvai. Kitas svarbus siekis – kuo labiau panaudoti didžiulį jos potencialą ir kitose srityse, tokiose kaip energetika, žinios ir kapitalo rinkos, kad europiečiams iš to būtų kuo daugiau naudos.

Žmogaus teisės ir lygybė

Vienas iš pagrindinių ES tikslų – propaguoti žmogaus teises pačioje ES ir visame pasaulyje. Žmogaus orumas, laisvė, demokratija, lygybė, teisinė valstybė ir pagarba žmogaus teisėms – tai pagrindinės ES vertybės. 2009 m. įsigaliojus Lisabonos sutarčiai visos šios teisės įtvirtintos viename dokumente – ES pagrindinių teisių chartijoje. ES institucijos bei ES šalių vyriausybės teisiškai įpareigotos jas užtikrinti visais atvejais, kai taikomi ES teisės aktai.

Skaidrios ir demokratiškos institucijos

Išsiplėtusi ES ir toliau stengiasi siekti, kad jos valdymo institucijos taptų skaidresnės ir demokratiškesnės. Daugiau galių suteikta tiesiogiai renkamam Europos Parlamentui, didesnį vaidmenį atlieka ir su Europos institucijomis bendradarbiaujantys valstybių narių parlamentai. Be to, ES piliečiai turi vis didesnį dalyvavimo politiniame procese būdų pasirinkimą.