Europos Sąjunga

Apie ES glaustai

Apie ES glaustai

ES tikslai ir vertybės

Tikslai

Europos Sąjungos tikslai:

 • propaguoti taiką, savo vertybes ir rūpintis savo piliečių gerove,
 • suteikti laisvę, saugumą ir teisingumą be vidaus sienų,
 • užtikrinti darnų vystymąsi, grindžiamą subalansuotu ekonomikos augimu ir stabiliomis kainomis, visišką užimtumą ir socialinę pažangą užtikrinančia itin konkurencinga rinkos ekonomika, aplinkos apsauga,
 • kovoti su socialine atskirtimi ir diskriminacija,
 • skatinti mokslo ir technologijų pažangą,
 • stiprinti valstybių narių ekonominę, socialinę, teritorinę sanglaudą ir solidarumą,
 • gerbti savo turtingą kultūros ir kalbų įvairovę,
 • sukurti ekonominę ir pinigų sąjungą su bendra valiuta euru.

Vertybės

ES vertybės yra bendros valstybėms narėms, kurių visuomenėje vyrauja integracija, tolerancija, teisingumas, solidarumas ir nediskriminavimas. Šios vertybės yra neatsiejama mūsų europietiško gyvenimo būdo dalis.

 • Žmogaus orumas
  Žmogaus orumas yra neliečiamas. Jis turi būti gerbiamas ir saugomas. Jis yra tikrasis pagrindinių teisių pagrindas.
 • Laisvė
  Judėjimo laisvė suteikia piliečiams teisę laisvai judėti ir gyventi Europos Sąjungoje. Asmens laisvės – teisė į privatų gyvenimą, minties, religijos, susirinkimų, saviraiškos ir informacijos laisvės – saugomos ES pagrindinių teisių chartija.
 • Demokratija
  ES veikimas grindžiamas atstovaujamąja demokratija. Būti Europos Sąjungos piliečiu taip pat reiškia naudotis politinėmis teisėmis. Kiekvienas pilnametis ES pilietis turi teisę kandidatuoti ir balsuoti Europos Parlamento rinkimuose. ES piliečiai turi teisę kandidatuoti ir balsuoti savo gyvenamojoje arba kilmės šalyje.
 • Lygybė
  Lygybė – tai vienodos visų piliečių teisės prieš įstatymą. Vyrų ir moterų lygybės principu paremta visų sričių Europos Sąjungos politika, jis yra Europos integracijos pagrindas ir taikomas visose srityse. Vienodo užmokesčio už vienodą darbą principas buvo įtrauktas į 1957 m. Romos sutartį. Nors nelygybės vis dar esama, ES padarė didelę pažangą.
 • Teisinė valstybė
  ES veikla grindžiama teisinės valstybės principais. Kad ir ką ES darytų, visai tai reglamentuojama Sutartimis, kurias laisva valia ir demokratiškai pasirašė jos valstybės narės. Teise ir teisingumu rūpinasi nepriklausomos teisminės institucijos. Valstybės narės įgaliojo Europos Teisingumo Teismą nagrinėti bylas paskutine instancija ir jo sprendimų turi laikytis visi.
 • Žmogaus teisės
  Žmogaus teisės saugomos ES pagrindinių teisių chartija. Šios teisės – tai teisė nebūti diskriminuojamam dėl lyties, rasinės ar etninės kilmės, religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus arba lytinės orientacijos, teisė į asmens duomenų apsaugą, teisė kreiptis į teismą.

Šie tikslai ir vertybės sudaro ES pagrindą ir yra apibrėžti Lisabonos sutartyje ir ES pagrindinių teisių chartijoje.

2012 m. ES skirta Nobelio taikos premija už taikos, susitaikymo, demokratijos ir žmogaus teisių vertybių puoselėjimą Europoje.

 

70 metų tvirtos taikos

Nuo ekonominės iki politinės sąjungos

Europos Sąjunga yra unikali ekonominė ir politinė 27 Europos šalių sąjunga. Kartu šios šalys užima didžiąją dalį žemyno.

ES pirmtakė buvo sukurta po Antrojo pasaulinio karo. Pirmiausia buvo siekiama skatinti ekonominį bendradarbiavimą remiantis prielaida, kad tarpusavyje prekiaujančios šalys tampa vienos nuo kitų ekonomiškai priklausomos ir todėl labiau linkusios vengti konfliktų.

Todėl 1958 m. buvo sukurta Europos ekonominė bendrija (EEB) ir iš pradžių sustiprintas ekonominis šešių šalių – Belgijos, Italijos, Liuksemburgo, Nyderlandų, Prancūzijos ir Vokietijos – bendradarbiavimas.

Nuo to laiko bendrija pasipildė dar 22 narėmis, taip pat buvo sukurta didžiulė bendra rinka (dar vadinama vidaus rinka), kuri toliau plėtojama, siekiant panaudoti visą jos potencialą.

2020 m. sausio 31 d. Jungtinė Karalystė išstojo iš Europos Sąjungos.

Pradžioje buvusi vien ekonomine sąjunga ji tapo organizacija, veikiančia įvairiausiose politikos srityse – nuo klimato, aplinkos ir sveikatos iki išorės santykių ir saugumo, teisingumo ir migracijos. Atsižvelgiant į šį pokytį 1993 m. jos pavadinimas pakeistas iš Europos ekonominės bendrijos (EEB) į Europos Sąjungą (ES).

Stabilumas, bendra valiuta, judumas ir augimas

Jau daugiau kaip pusę amžiaus ES užtikrina taiką, stabilumą ir klestėjimą, padeda kelti gyvenimo standartus. Buvo įvesta ir bendra Europos valiuta euras. Juo jau naudojasi daugiau kaip 340 mln. ES piliečių 19 šalių.

Panaikinus pasienio kontrolę prie ES vidaus sienų galima laisvai keliauti po didžiąją žemyno dalį. Be to, išvykti į kitas Europos šalis gyventi, dirbti arba keliauti tapo daug lengviau. Visi ES piliečiai turi teisę laisvai pasirinkti, kurioje ES šalyje jie nori studijuoti, dirbti arba gyventi išėję į pensiją. Kiekviena šalis narė turi taikyti ES piliečiams tokias pačias užimtumo, socialinės apsaugos ir mokesčių sąlygas kaip savo piliečiams.

Pagrindinė ES ekonominė varomoji jėga yra bendroji rinka. Joje dauguma prekių, paslaugų, kapitalo ir žmonių gali judėti laisvai. ES siekia kuo labiau panaudoti didžiulį jos potencialą ir kitose srityse, tokiose kaip energetika, žinios ir kapitalo rinkos, kad Europos gyventojams iš to būtų kuo daugiau naudos.

Skaidrios ir demokratiškos institucijos

ES ir toliau siekia, kad jos valdymo institucijos taptų skaidresnės ir demokratiškesnės. Sprendimai priimami kuo atviriau ir kuo labiau priartinant juos prie piliečio.

Daugiau galių suteikta tiesiogiai renkamam Europos Parlamentui, didesnį vaidmenį atlieka ir su Europos institucijomis bendradarbiaujantys valstybių narių parlamentai.

ES vadovaujamasi atstovaujamosios demokratijos principu – piliečiams Sąjungos lygmeniu tiesiogiai atstovaujama Europos Parlamente, o valstybėms narėms atstovaujama Europos Vadovų Taryboje ir ES Taryboje.

Europos piliečiai raginami prisidėti prie demokratinio Sąjungos gyvenimo – išsakyti nuomonę apie rengiamą ES politiką arba siūlyti, kaip patobulinti esamus teisės aktus arba politikos priemones. Europos piliečių iniciatyva suteikia piliečiams didesnių galių paveikti ES politiką, kuri svarbi jų gyvenimui. Piliečiai taip pat gali pateikti skundų ir kreiptis dėl ES teisės taikymo.

ES vaidmuo pasaulyje

Prekyba

Europos Sąjunga yra didžiausias prekybos blokas pasaulyje. ES yra stambiausia pasaulyje pramonės gaminių ir paslaugų eksportuotoja ir didžiausia importo daugiau kaip iš 100 šalių rinka.

Laisva prekyba tarp valstybių narių yra vienas iš pamatinių ES principų. Tokia prekyba galima dėl bendrosios rinkos. ES taip pat siekia liberalizuoti pasaulio prekybą.

Humanitarinė pagalba

ES siekia padėti nukentėjusiems nuo žmogaus sukeltų ir gaivalinių nelaimių visame pasaulyje, kasmet ji suteikia pagalbą daugiau kaip 120 mln. žmonių. Europos Sąjunga drauge su savo valstybėmis narėmis yra didžiausia pasaulyje humanitarinės pagalbos teikėja.

Diplomatija ir saugumas

ES atlieka svarbų vaidmenį diplomatijos srityje ir siekia skatinti stabilumą, saugumą ir gerovę, demokratiją, pagrindines laisves ir teisinės valstybės principus tarptautiniu lygmeniu.

Back to top