Europska unija

EU ukratko

EU ukratko

Ciljevi i vrijednosti EU-a

Ciljevi

Europska unija ima sljedeće ciljeve:

 • promicati mir, svoje vrijednosti i dobrobit svojih građana
 • zajamčiti slobodu, sigurnost i pravdu bez unutarnjih granica
 • održivi razvoj na temelju uravnoteženog gospodarskog rasta i stabilnosti cijena, visoko konkurentno tržišno gospodarstvo s punom zaposlenosti i društvenim napretkom te zaštita okoliša
 • boriti se protiv socijalne isključenosti i diskriminacije
 • promicati znanstveni i tehnološki napredak
 • pojačati ekonomsku, socijalnu i teritorijalnu koheziju te solidarnost među državama članicama
 • poštovati bogatu kulturnu i jezičnu raznolikost
 • uspostaviti ekonomsku i monetarnu uniju čija je valuta euro.

Vrijednosti

Države članice dijele vrijednosti EU-a u društvu u kojem vladaju uključivost, tolerancija, pravda, solidarnost i nediskriminacija. Te su vrijednosti sastavni dio našeg europskog načina života:

 • Ljudsko dostojanstvo
  Ljudsko dostojanstvo je nepovredivo. Ono je u srži temeljnih prava te ga moramo poštovati i zaštititi.
 • Sloboda
  Sloboda kretanja pruža građanima pravo na slobodno kretanje i boravak unutar Unije. Individualne slobode kao što su poštovanje privatnog života te slobode mišljenja, vjeroispovijesti, okupljanja, izražavanja i informiranja zaštićene su Poveljom EU-a o temeljnim pravima.
 • Demokracija
  Funkcioniranje EU-a temelji se na predstavničkoj demokraciji. Biti europski građanin podrazumijeva i uživanje političkih prava. Svaki odrasli građanin EU-a ima pravo kandidirati se i glasati na izborima za Europski parlament. Građani EU-a imaju pravo kandidirati se i glasati u svojoj zemlji boravišta ili u matičnoj zemlji.
 • Jednakost
  Jednakost se odnosi na jednaka prava svih građana pred zakonom. Načelo ravnopravnosti žena i muškaraca temelj je svih europskih politika i europske integracije. Ono se primjenjuje u svim područjima. Načelo jednake plaće za jednaki rad postalo je dijelom Ugovora 1957. Iako su i dalje prisutne nejednakosti, EU je postigao znatan napredak.
 • Vladavina prava
  Europska unija temelji se na vladavini prava. Sve što EU čini temelji se na ugovorima o kojima su dobrovoljno i demokratski odlučile sve države članice. Pravo i pravda temelje se na neovisnom pravosuđu. Države članice dale su konačnu nadležnost Sudu Europske unije, čije presude moraju poštovati svi.
 • Ljudska prava
  Ljudska prava zaštićena su Poveljom EU-a o temeljnim pravima. Ona uključuju pravo na slobodu od diskriminacije na temelju spola, rasnog ili etničkog podrijetla, vjere ili uvjerenja, invaliditeta, dobi ili seksualne orijentacije, pravo na zaštitu osobnih podataka i pravo na pristup pravosuđu.

Ti su ciljevi i vrijednosti temelj EU-a te su sadržani u Ugovoru iz Lisabona i Povelji Europske unije o temeljnim pravima.

Za promicanje mira, pomirenja, demokracije i ljudskih prava u Europi EU-u je 2012. dodijeljena Nobelova nagrada za mir.

 

70 godina trajnog mira

Od gospodarske do političke unije

Europska unija jedinstvena je gospodarska i politička unija 27 europskih zemalja koje zajedno pokrivaju velik dio kontinenta.

Europska unija začeta je nakon Drugog svjetskog rata. Sve je počelo poticanjem gospodarske suradnje. Vjerovalo se da će zemlje koje međusobno trguju postati gospodarski ovisne jedna o drugoj i zbog toga vjerojatno izbjegavati sukobe.

Tako je 1958. nastala Europska ekonomska zajednica (EEZ), u okviru koje je u početku pojačana gospodarska suradnja šest zemalja: Belgije, Njemačke, Francuske, Italije, Luksemburga i Nizozemske.

Otad su joj se pridružile još 22 članice i stvoreno je golemo jedinstveno tržište (poznato i kao „unutarnje tržište”) koje se neprestano razvija kako bi doseglo svoj puni potencijal.

Ujedinjena Kraljevina je 31. siječnja 2020. istupila iz Europske unije.

Ono što je započelo kao isključivo gospodarska unija razvilo se u organizaciju koja obuhvaća brojna područja politika, od klimatskih pitanja, zaštite okoliša i zdravstva do vanjskih poslova i sigurnosti te pravosuđa i migracija. To se odrazilo u promjeni imena iz Europske ekonomske zajednice (EEZ) u Europsku uniju (EU) 1993. godine.

Stabilnost, jedinstvena valuta, mobilnost i rast

U Europskoj uniji već više od pola stoljeća vladaju mir, stabilnost i blagostanje, poboljšan je životni standard i uvedena je jedinstvena europska valuta: euro. Njime se sada služi i od njega ostvaruje korist preko 340 milijuna građana EU-a u 19 zemalja.

Zahvaljujući ukidanju graničnih kontrola među državama članicama EU-a ljudi mogu slobodno putovati gotovo čitavim kontinentom. Ujedno je postalo mnogo jednostavnije živjeti, raditi i putovati u inozemstvu unutar Europe. Svi građani EU-a imaju pravo i slobodu odabrati u kojoj zemlji EU-a žele studirati, raditi ili otići u mirovinu. Svaka država članica mora postupati prema građanima EU-a potpuno jednako kao prema vlastitim državljanima u pogledu zapošljavanja, socijalne sigurnosti i oporezivanja.

Glavni je gospodarski pokretač EU-a jedinstveno tržište. Ono omogućuje slobodu kretanja većine robe, usluga, novca i ljudi. EU radi na razvoju tog golemog resursa i u drugim područjima poput tržišta energije, znanja i kapitala kako bi Europljani od njega imali što veću korist.

Transparentne i demokratske institucije

EU je i dalje usmjeren na postizanje veće transparentnosti i demokratičnosti svojih institucija. Odluke se donose na što otvoreniji način i na razini što bližoj građanima.

Europski parlament, s izravno izabranim zastupnicima, dobio je veće ovlasti, a nacionalni parlamenti imaju veću ulogu u suradnji s europskim institucijama.

EU-om se upravlja na temelju načela predstavničke demokracije, što znači da Europski parlament izravno predstavlja građane na razini EU-a, a države članice imaju predstavnike u Europskom vijeću i Vijeću EU-a.

Europske građane potiče se da doprinesu demokratskom životu u Uniji izražavanjem mišljenja o politikama EU-a u fazi njihova razvoja ili predlaganjem poboljšanja postojećeg zakonodavstva i politika. Europska građanska inicijativa jača položaj građana i daje im veću ulogu u politikama EU-a koje utječu na njihove živote. Građani mogu podnositi i pritužbe ili upite u vezi s primjenom prava EU-a.

EU u svijetu

Trgovina

Europska unija najveći je trgovinski blok na svijetu. Ona je najveći svjetski izvoznik industrijske robe i usluga te najveće uvozno tržište za više od 100 zemalja.

Slobodna trgovina među državama članicama jedno je od temeljnih načela EU-a. Ona je moguća zahvaljujući jedinstvenom tržištu. Izvan svojih granica EU se zalaže za liberalizaciju svjetske trgovine.

Humanitarna pomoć

EU predano pomaže žrtvama katastrofa uzrokovanih ljudskim djelovanjem i prirodnih katastrofa u cijelom svijetu te svake godine podupire više od 120 milijuna ljudi. EU i njegove države članice zajedno su najveći svjetski donator humanitarne pomoći.

Diplomacija i sigurnost

EU ima važnu ulogu u diplomaciji te podupire stabilnost, sigurnost i blagostanje, demokraciju, temeljne slobode i vladavinu prava na međunarodnoj razini.

Back to top