Euroopan Unioni

Perustietoa Euroopan unionista

Perustietoa Euroopan unionista

Euroopan unioni (EU) on ainutlaatuinen taloudellinen ja poliittinen liitto, jonka 28 jäsenmaata kattavat suuren osan Euroopan mantereesta.

EU luotiin toisen maailmansodan jälkimainingeissa. Ensiksi ryhdyttiin rakentamaan taloudellista yhteistyötä: ajatuksena oli, että kun maat käyvät toistensa kanssa kauppaa, ne tulevat taloudellisesti riippuvaisiksi toisistaan ja välttävät tämän vuoksi ristiriitatilanteita.

Tästä syntyi vuonna 1958 Euroopan talousyhteisö (ETY), jossa oli alun perin mukana kuusi maata: Alankomaat, Belgia, Italia, Luxemburg, Ranska ja Saksa. Aikojen kuluessa EU:n alueelle on luotu laajat sisämarkkinat, jotka kehittyvät edelleen.

Talousyhteisöstä poliittiseksi unioniksi

Alkujaan puhtaasta talousyhteisöstä on vähitellen tullut laaja-alainen organisaatio, jonka toiminta-aloihin kuuluvat esimerkiksi ilmasto, ympäristö, kansanterveys, ulkosuhteet ja turvallisuus sekä oikeusasiat ja muuttoliike. Euroopan talousyhteisön (ETY) nimi muutettiinkin vuonna 1993 Euroopan unioniksi (EU).

EU:n perustana ovat oikeusvaltion periaatteet: sen kaikki toiminta saa oikeutuksensa perussopimuksista, joista jäsenvaltiot ovat vapaaehtoisesti ja demokraattisesti sopineet yhdessä.

EU:ssa noudatetaan edustuksellista demokratiaa, jossa kansalaisilla on unionin tasolla edustajansa Euroopan parlamentissa ja jäsenvaltioilla Eurooppa-neuvostossa ja EU:n neuvostossa.

Vakaus, yhteinen raha, kasvu ja vapaa liikkuvuus

EU on saanut aikaan rauhan, vakauden ja hyvinvoinnin kauden, joka on kestänyt jo yli puoli vuosisataa. Unioni on toimillaan nostanut elintasoa ja luonut yhteisen rahan, euron. Euroopan unionille myönnettiin vuonna 2012 Nobelin rauhanpalkinto rauhan, sovinnon, demokratian ja ihmisoikeuksien edistämisestä Euroopassa.

EU-maiden väliltä on poistettu rajatarkastukset, joten ihmiset voivat liikkua vapaasti lähes kaikkialla EU:ssa. Asuminen, työskentely ja matkustaminen muissa EU-maissa on entistä helpompaa.

Sisämarkkinat ovat EU:n talouden keskeinen voimatekijä. Niiden ansiosta useimmat tavarat, palvelut, raha ja ihmiset voivat liikkua unionissa vapaasti. Tavoitteena on laajentaa sisämarkkinoita edelleen muun muassa energia- ja pääomamarkkinoille, jotta eurooppalaiset saavat niistä mahdollisimman suuren hyödyn.

Ihmisoikeudet ja tasa-arvo

Yksi EU:n päätavoitteista on ihmisoikeuksien edistäminen niin Euroopassa kuin muuallakin maailmassa. Sen keskeisiä arvoja ovat ihmisarvo, vapaus, demokratia, tasa-arvo, oikeusvaltioperiaate ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen. Vuonna 2009 tuli voimaan Lissabonin sopimus, jolla vahvistettiin EU:n perusoikeuskirjan asemaa: kaikki oikeudet esitetään nyt tässä yhdessä asiakirjassa. EU:n toimielimet ja EU-maat ovat sitoutuneet kunnioittamaan näitä oikeuksia EU-lainsäädäntöä soveltaessaan.

Avoin ja demokraattinen hallinto

EU on ajan mittaan laajentunut, ja se haluaa tehdä hallinnostaan ja toimielimistään entistä avoimempia ja demokraattisempia. Suorilla vaaleilla valitulle Euroopan parlamentille on annettu lisää valtaa, ja myös EU-maiden kansallisten parlamenttien asema on vahvistunut. Ne toimivat tiiviissä yhteistyössä EU:n toimielinten kanssa. Myös kansalaisilla on aiempaa monipuolisemmat mahdollisuudet vaikuttaa poliittiseen päätöksentekoon.

Back to top