Evropská unie

Základní informace o EU

Základní informace o EU

Cíle a hodnoty Evropské unie

Cíle

K cílům Evropské unie patří:

 • prosazování míru, hodnot, na nichž je založena, a blahobytu občanů
 • zajišťování svobody, bezpečnosti a spravedlnosti bez omezení vnitřními hranicemi
 • udržitelný rozvoj, který se opírá o vyvážený hospodářský růst a cenovou stabilitu, vysoce konkurenceschopná tržní ekonomika s plnou zaměstnaností a sociálním pokrokem a ochrana životního prostředí
 • boj proti sociálnímu vyloučení a diskriminaci
 • podpora vědecko-technického pokroku
 • zvyšování ekonomické, sociální a územní soudržnosti a solidarity mezi členskými státy
 • respektování kulturního bohatství a jazykové rozmanitosti členských států
 • vytvoření hospodářské a měnové unie, jejíž měnou je euro.

Hodnoty

Hodnoty Unie, které sdílí všechny členské státy, prosazují společnost, jež se vyznačuje sociálním začleňováním, tolerancí, spravedlností, solidaritou a nepřípustností diskriminace. Tyto hodnoty jsou nedílnou součástí evropského způsobu života:

 • Lidská důstojnost
  Lidská důstojnost je nedotknutelná. Je třeba ji respektovat a chránit. Představuje skutečnou podstatu základních práv.
 • Svoboda
  Svoboda pohybu dává občanům právo svobodně se pohybovat a pobývat na území Unie. Svobody jednotlivce, mezi něž patří respektování soukromého života, svobody myšlení, náboženského vyznání, shromažďování, projevu a informací, chrání Listina základních práv EU.
 • Demokracie
  Fungování Unie je založeno na zastupitelské demokracii. Každý evropský občan požívá politických práv. Dospělí občané EU mají právo volit ve volbách do Evropského parlamentu a v těchto volbách kandidovat. Rovněž mají právo účastnit se voleb v zemi svého bydliště, příp. zemi svého původu, a také v těchto volbách kandidovat.
 • Rovnost
  Rovnost znamená, že všichni občané mají před zákonem stejná práva. Zásada rovnosti žen a mužů tvoří základ všech evropských politik i evropské integrace. Uplatňuje se ve všech oblastech. Zásada stejné odměny za stejnou práci je zakotvena ve Smlouvě již od roku 1957. I když určitá míra nerovnosti stále existuje, pokrok Evropské unie v této oblasti je značný.
 • Právní stát
  Evropská unie je založena na zásadách právního státu. Veškerá její činnost se odvíjí od smluv, s nimiž členské země vyslovily dobrovolný a demokratický souhlas. Právo a spravedlnost zajišťuje nezávislé soudnictví. Členské státy svěřily konečnou jurisdikci Soudnímu dvoru Evropské unie, jehož rozhodnutí musí všichni dodržovat.
 • Lidská práva
  Lidská práva chrání Listina základních práv EU. Týkají se práva nebýt diskriminován z důvodu pohlaví, rasy nebo etnického původu, náboženského vyznání nebo přesvědčení, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace, dále práva na ochranu osobních údajů nebo práva na přístup ke spravedlnosti.

Tyto cíle a hodnoty tvoří základ Evropské unie a jsou stanoveny v Lisabonské smlouvěListině základních práv EU.

V roce 2012 byla Evropské unii udělena Nobelova cena míru za prosazování míru, demokracie, usmíření a lidských práv v Evropě.

 

70 let trvalého míru

Od hospodářské k politické unii

Evropská unie je svého druhu ojedinělý hospodářský a politický celek 27 evropských zemí, do něhož náleží podstatná část evropského kontinentu.

Předchůdce Evropské unie byl vytvořen jen několik let po doznění druhé světové války. Prvním krokem bylo podpořit hospodářskou spolupráci, jelikož je méně pravděpodobné, aby státy, které spolu obchodují a jsou tak na sobě ekonomicky závislé, vyvolaly ozbrojený konflikt.

V roce 1958 bylo založeno Evropské hospodářské společenství (EHS), které ve svých začátcích rozvíjelo hospodářskou spolupráci šesti zemí: Belgie, Francie, Německa, Itálie, Lucemburska a Nizozemska.

Od této doby se k těmto zemím připojilo dalších 22 států. Byl vytvořen ohromný jednotný trh (známý též jako vnitřní trh), který se neustále rozvíjí, aby bylo možné využít jeho plného potenciálu.

Dne 31. ledna 2020 vystoupilo Spojené království z Evropské unie.

Z počáteční čistě hospodářsky orientované spolupráce se zrodilo společenství, které spolupracuje i v celé řadě jiných oblastí, jako je boj proti změně klimatu, ochrana životního prostředí, veřejné zdraví, vnější vztahy a bezpečnost či spravedlnost a migrace. To mělo za důsledek i změnu názvu z Evropského hospodářského společenství (EHS) na Evropskou unii (EU), která se odehrála v roce 1993.

Stabilita, jednotná měna, mobilita a růst

Unie se za více než půlstoletí své existence zasloužila o zachování míru, stability a prosperity, pomohla zvýšit životní úroveň milionů lidí a dala vzniknout společné evropské měně – euru. To se používá v 19 státech EU a skýtá jejich více než 340 milionům obyvatel řadu výhod.

Díky zrušení hraničních kontrol mezi zeměmi EU mohou lidé po většině území Unie cestovat bez omezení. Usnadnily se také podmínky pro ty, kteří se v rámci Unie stěhují za prací či studiem, nebo jen tak cestují za hranice své země. Všichni občané EU si mohou svobodně zvolit, ve které zemi Unie chtějí studovat, pracovat nebo trávit odpočinek. Pokud jde o zaměstnanost, sociální zabezpečení a daně, musí všechny členské státy přistupovat ke všem občanům EU jako ke svým vlastním.

Jednotný trh je hlavním ekonomickým motorem Unie. Umožňuje volný pohyb většiny zboží, služeb, kapitálu a osob. Cílem EU je tento obrovský zdroj nadále rozvíjet ve prospěch obyvatel Evropy i v dalších oblastech, jako je energetický trh, trh se znalostmi a kapitálové trhy.

Transparentní a demokratické instituce

Unie se i neustále snaží, aby byly její řídící orgány transparentnější a demokratičtější. Rozhodnutí jsou přijímána co nejotevřeněji a co nejblíže občanům.

Evropský parlament, jehož poslanci jsou voleni přímo, získal více pravomocí a parlamenty jednotlivých zemí zastávají významnější úlohu a spolupracují s evropskými orgány.

Evropská unie se řídí zásadou zastupitelské demokracie. Její občané jsou na úrovni Unie přímo zastoupeni v Evropském parlamentu a členské země jsou reprezentovány v Evropské radě a v Radě EU.

Evropští občané jsou vybízeni k tomu, aby se aktivně účastnili demokratického života Unie tím, že budou vyjadřovat své názory na opatření EU, které jsou ve fázi přípravy, nebo navrhovat změny stávajících předpisů a politik. Možnost většího vlivu na koncipování politik Unie, které ovlivňují život občanů, pak nabízí evropská občanská iniciativa. Občané mohou rovněž předkládat stížnosti a klást dotazy ohledně uplatňování právních předpisů v EU.

EU ve světě

Obchod

Evropská unie je největším obchodním seskupením na světě. Je největším světovým vývozcem výrobků a služeb. Zároveň je nejdůležitějším dovozním trhem pro více než 100 států.

Jedním z principů, které stály u vzniku EU, je volný obchod mezi jejími členskými státy, jenž se uskutečňuje v rámci jednotného trhu. Za svými hranice Unie prosazuje liberalizaci světového obchodu.

Humanitární pomoc

EU se zavázala pomáhat obětem přírodních i člověkem způsobených katastrof po celém světě. Ročně tak podpoří na 120 milionů lidí. EU a její členské státy jsou největšími poskytovateli humanitární pomoci na světě.

Diplomacie a bezpečnost

V oblasti diplomacie sehrává Unie významnou roli. Ve světě aktivně podporuje stabilitu, bezpečnost a prosperitu, demokracii, základní svobody a právní stát.

Back to top