Evropská unie

Základní informace o EU

Základní informace o EU

Evropská unie je svého druhu ojedinělý hospodářský a politický celek 28 evropských zemí, do něhož náleží podstatná část evropského kontinentu.

Základy EU byly položeny jen několik let po doznění druhé světové války. První krok evropské integrace spočíval v upevnění hospodářské spolupráce. Vycházelo se z jednoduchého předpokladu: Je méně pravděpodobné, že státy, které spolu obchodují a jsou tak na sobě ekonomicky závislé, vyvolají ozbrojený konflikt.

V roce 1958 bylo založeno Evropské hospodářské společenství (EHS), které ve svých začátcích rozvíjelo hospodářskou spolupráci šesti zemí: Belgie, Francie, Německa, Itálie, Lucemburska a Nizozemska. Od té doby se vytvořil rozsáhlý jednotný trh, který se neustále rozvíjí v zájmu plného využití svého potenciálu.

Od hospodářské k politické unii

Z počáteční čistě hospodářsky orientované spolupráce se zrodilo společenství, které spolupracuje i v celé řadě jiných oblastí, jako je boj proti změně klimatu, ochrana životního prostředí, veřejné zdraví, vnější vztahy a bezpečnost či spravedlnost a migrace. To mělo za důsledek i změnu názvu z Evropského hospodářského společenství (EHS) na Evropskou unii (EU), která se odehrála v roce 1993.

Evropská unie je založena na zásadách právního státu. To znamená, že veškerá její činnost se odvíjí od smluv, s nimiž členské země vyslovily dobrovolný a demokratický souhlas.

Evropská unie se rovněž řídí zásadou zastupitelské demokracie. Její občané jsou na úrovni Unie přímo zastoupeni v Evropském parlamentu a členské země jsou reprezentovány v Evropské radě a v Radě EU.

Stabilita, jednotná měna, mobilita a růst

Unie se za více než půlstoletí své existence zasloužila o zachování míru, stability a prosperity, milionům lidí pomohla zvýšit životní úroveň a dala vzniknout společné evropské měně – euru. V roce 2012 byla Evropské unii udělena Nobelova cena míru za prosazování míru, demokracie, usmíření a lidských práv v Evropě.

Díky zrušení hraničních kontrol mezi zeměmi EU mohou lidé cestovat bez omezení po větší části kontinentu. Usnadnily se také podmínky pro ty, kteří se v rámci Unie stěhují za prací či studiem, nebo jen tak cestují za hranice své země.

Jednotný neboli tzv. vnitřní trh je hlavním ekonomickým motorem Unie, který umožňuje volný pohyb většiny zboží, služeb, kapitálu a osob. Jedním z hlavních cílů je tento obrovský zdroj nadále rozvíjet i v jiných oblastech, jako je energetický trh, trh se znalostmi a kapitálové trhy, aby z něj Evropané měli co největší prospěch.

Lidská práva a rovnost

Jedním z hlavních cílů EU je podpora dodržování lidských práv jak v rámci Unie, tak na celém světě. Lidská důstojnost, svoboda, demokracie, rovnost, právní stát a dodržování lidských práv – to jsou hlavní hodnoty Evropské unie. V roce 2009 vstoupila v platnost Lisabonská smlouva, jejíž součástí je i Listina základních práv EU. Díky tomu jsou všechna tato práva uvedena společně v jediném dokumentu. Musí je dodržovat jak orgány EU, tak vlády členských zemí (kdykoli uplatňují právo EU).

Transparentní a demokratické instituce

Unie se rozvíjí a rozšiřuje a i nadále se snaží, aby byly její řídící orgány transparentnější a demokratičtější. Evropský parlament, jehož poslanci jsou voleni přímo, získal více pravomocí a parlamenty jednotlivých zemí zastávají významnější úlohu a spolupracují s evropskými institucemi. Evropští občané se také mohou ve stále větší míře účastnit politického procesu přímo.