Европейски съюз

ЕС накратко

ЕС накратко

Цели и ценности на ЕС

Цели

Целите на Европейския съюз са:

 • насърчаване на мира, ценностите на Съюза и благоденствието на неговите граждани;
 • осигуряване на свобода, сигурност и правосъдие без вътрешни граници;
 • устойчиво развитие, основаващо се на балансиран икономически растеж и ценова стабилност, силно конкурентна пазарна икономика с пълна заетост и социален напредък, и опазване на околната среда;
 • борба срещу социалното изключване и дискриминацията;
 • насърчаване на научно-техническия прогрес;
 • засилване на икономическото, социалното и териториалното сближаване и солидарността между държавите членки;
 • зачитане на неговото богато културно и езиково многообразие;
 • установяване на икономически и паричен съюз, чиято парична единица е еврото.

Ценности

Ценностите на ЕС са общи за държавите членки в общество, в което от най-голямо значение са приобщаването, толерантността, справедливостта, солидарността и недискриминацията. Следните ценности са неразделна част от нашия европейски начин на живот:

 • Човешко достойнство
  Човешкото достойнство е ненакърнимо. То трябва да бъде зачитано и защитавано и е реалният фундамент на основните права.
 • Свобода
  Свободата на движение дава на гражданите правото да се движат и пребивават свободно в рамките на Съюза. Личните свободи, като зачитане на личния живот, свобода на мисълта, на религията, на изразяването на мнение и на информация, са защитени с Хартата на основните права на ЕС.
 • Демокрация
  Функционирането на ЕС се основава на представителната демокрация. Европейското гражданство е свързано и с възможност за упражняване на политически права. Всеки пълнолетен гражданин на ЕС има право да се кандидатира и да гласува на избори за Европейски парламент. Гражданите на ЕС имат право да се кандидатират и да гласуват в страната си на пребиваване или на произход.
 • Равенство
  Равенство означава равни права за всички граждани пред закона. Принципът на равенство между жените и мъжете е в основата на всички европейски политики и на европейската интеграция. Той се прилага във всички области. Принципът на еднакво заплащане за еднакъв труд стана част от Договора през 1957 г. Въпреки че все още има неравенства, ЕС е постигнал значителен напредък.
 • Върховенство на закона
  Европейският съюз се основава на върховенството на закона. Цялата му дейност се базира на договори, приети доброволно и демократично от неговите страни членки. Правосъдието се осъществява от независима съдебна власт, която следи за спазването на закона. Държавите от ЕС са предоставили на Съда на Европейския съюз компетентност да се произнася по правни спорове с окончателни решения, които всички трябва да спазват.
 • Права на човека
  Правата на човека са защитени с Хартата на основните права на ЕС. Те обхващат правото на недискриминация въз основа на пол, расов или етнически произход, религия или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация, правото на защита на вашите лични данни и правото на достъп до правосъдие.

Тези цели и ценности са в основата на ЕС и са залегнали в Договора от Лисабон и Хартата на основните права на ЕС.

През 2012 г. ЕС бе отличен с Нобеловата награда за мир за отстояването на каузите на мира, помирението, демокрацията и човешките права в Европа.

 

70 години на траен мир

От икономически към политически съюз

Европейският съюз е уникален по рода си икономически и политически съюз между 27 европейски държави, заемащи по-голямата част от Европа.

Предшественикът на ЕС е създаден след Втората световна война. Първите му стъпки са за насърчаване на икономическото сътрудничество, тъй като се смята, че търгуващите помежду си страни са икономически зависими една от друга и по този начин е по-вероятно да бъдат избегнати конфликти.

Резултатът е създаването през 1958 г. на Европейската икономическа общност (ЕИО) и засилването на икономическото сътрудничество между шест държави: Белгия, Германия, Франция, Италия, Люксембург и Нидерландия.

Оттогава насам се присъединиха други 22 държави и бе създаден огромен единен пазар (известен и като „вътрешен“ пазар), който продължава да се развива, за да достигне пълния си потенциал.

На 31 януари 2020 г. Обединеното кралство напусна Европейския съюз.

Това, което започна като чисто икономически съюз, прерасна в организация, чиято дейност обхваща области на политиката, вариращи от климат, околна среда и здраве до външни отношения и сигурност, правосъдие и миграция. Смяната на името от Европейска икономическа общност (ЕИО) на Европейски съюз (ЕС) през 1993 г. отразява това.

Стабилност, единна валута, мобилност и растеж

Вече повече от половин век Съюзът гарантира мир, стабилност и благоденствие. Той спомогна за повишаването на жизнения стандарт и въведе единната европейска валута — еврото. Повече от 340 милиона граждани на ЕС в 19 държави вече използват еврото като своя парична единица и се ползват от неговите предимства.

Благодарение на премахването на граничния контрол между страните от ЕС, гражданите могат да пътуват свободно из по-голямата част от континента. Освен това вече е много по-лесно да се живее, работи и пътува в друга европейска страна. Всички граждани на ЕС имат правото и свободата да избират в коя страна от ЕС да учат, да работят или да се пенсионират. Всяка държава членка трябва да третира гражданите на ЕС по същия начин като своите собствени граждани по отношение на заетостта, социалната сигурност и данъчното облагане.

Основният икономически двигател на ЕС е единният пазар. Той дава възможност за свободно движение на повечето стоки, услуги, пари и хора. ЕС се стреми да развива този огромен ресурс в други области, като енергетиката, науката и капиталовите пазари, за да може гражданите да извличат максимална полза от него.

Прозрачни и демократични институции

ЕС остава съсредоточен върху изграждането на по-прозрачни и демократични управленски институции. Решенията се вземат възможно най-открито и възможно най-близо до гражданите.

Пряко избираният Европейски парламент получи по-големи правомощия, а на националните парламенти, работещи съвместно с европейските институции, е отредена още по-важна роля.

ЕС се ръководи от принципа на представителната демокрация, като гражданите му са пряко представени на равнището на Съюза в Европейския парламент, а държавите, които членуват в него — в Европейския съвет и Съвета на ЕС.

Европейските граждани са насърчавани да участват в демократичния живот на Съюза, като изразяват вижданията си за политиките на ЕС по време на тяхното разработване или като предлагат идеи за подобряване на съществуващи закони и политики. Европейската гражданска инициатива дава повече възможности на гражданите да оказват по-голямо влияние върху политиките на ЕС, които се отразяват на техния живот. Гражданите могат да подават жалби и да отправят запитвания относно прилагането на правото на ЕС.

ЕС в света

Търговия

Европейският съюз е най-големият търговски блок в света. ЕС е най-големият в света износител на промишлени стоки и услуги и най-големият експортен пазар за повече от 100 държави.

Свободната търговия между неговите членове е един от основните принципи на ЕС. Това е възможно благодарение на единния пазар. ЕС също така подкрепя либерализирането на световната търговия.

Хуманитарна помощ

ЕС е поел ангажимент да помага на жертвите на причинени от човека и природни бедствия по света и оказва помощ на повече от 120 млн. души всяка година. ЕС и неговите страни членки заедно са най-големият донор на хуманитарна помощ в света.

Дипломация и сигурност

ЕС играе важна роля в областта на дипломацията и работи за насърчаване на стабилност, сигурност и просперитет, демокрация, основни свободи и върховенство на закона на международно равнище.

Back to top