Европейски съюз

ЕС накратко

Европейският съюз е уникален по рода си икономически и политически съюз между 28 европейски държави, заемащи по-голямата част от Европа.

ЕС е създаден след Втората световна война. Първите му стъпки са за насърчаване на икономическото сътрудничество, тъй като се смята, че търгуващите помежду си страни са икономически зависими една от друга и по този начин е по-вероятно да бъдат избегнати конфликти.

Резултатът е създаването през 1958 г. на Европейската икономическа общност (ЕИО) и засилването на икономическото сътрудничество между шест държави: Белгия, Германия, Франция, Италия, Люксембург и Нидерландия. Оттогава бе създаден огромен единен пазар, който продължава да се развива, за да достигне пълния си потенциал.

От икономически към политически съюз

Това, което започна като чисто икономически съюз, прерасна в организация, чиято дейност обхваща области на политиката, вариращи от климат, околна среда и здраве до външни отношения и сигурност, правосъдие и миграция. Смяната на името от Европейска икономическа общност (ЕИО) на Европейски съюз (ЕС) през 1993 г. отразява това.

Европейският съюз се основава на върховенството на закона: цялата му дейност е въз основа на договори, приети доброволно и демократично от неговите страни членки.

ЕС се ръководи от принципа на представителната демокрация, като гражданите му са пряко представени на равнището на Съюза в Европейския парламент, а държавите, които членуват в него — в Европейския съвет и Съвета на ЕС.

Стабилност, единна валута, мобилност и растеж

Вече повече от половин век Съюзът гарантира мир, стабилност и благоденствие. Той спомогна за повишаването на жизнения стандарт и въведе единната европейска валута — еврото. През 2012 г. ЕС бе отличен с Нобеловата награда за мир за отстояването на каузите на мира, помирението, демокрацията и човешките права в Европа.

Благодарение на премахването на граничния контрол между страните членки, гражданите могат да пътуват свободно из по-голямата част от континента. Освен това вече е много по-лесно да се живее, работи и пътува в друга страна от Европа.

Единният или „вътрешният“ пазар е основният икономически двигател на ЕС, който позволява свободното движение на стоки, услуги, пари и хора. Развитието на този огромен ресурс и в области като енергетиката, обогатяването на познанията и капиталовите пазари е сред основните цели на ЕС, за да се гарантира, че гражданите извличат максимална полза от него.

Права на човека и равенство

Една от основните цели на ЕС е подкрепата за правата на човека както на европейско, така и на международно равнище. Човешко достойнство, свобода, демокрация, равенство, върховенство на закона и спазване на човешките права — това са основните ценности на Съюза. От влизането в сила на Лисабонския договор през 2009 г. Хартата на основните права на ЕС събира в един документ всички тези права. Европейските институции и правителствата на държавите членки са правно задължени да ги защитават, когато прилагат законодателството на ЕС.

Прозрачни и демократични институции

Вече разрасналият се ЕС остава съсредоточен върху изграждането на по-прозрачни и демократични институции на управление. Пряко избраният Европейски парламент получи по-големи правомощия, а на националните парламенти, работещи съвместно с европейските институции, е отредена още по-важна роля. Европейските граждани от своя страна имат достъп до все повече начини за участие в политическия процес.