Europeiska Unionen

EU-medborgarskap

EU-medborgarskap

Dina rättigheter och hur du kan använda dem

Alla som är medborgare i något av EU:s medlemsländer är automatiskt EU-medborgare. EU-medborgarskapet ger dig flera viktiga rättigheter och skyldigheter.

Dina rättigheter som EU-medborgare

Dina rättigheter som EU-medborgare anges i EUF-fördraget (artikel 18) och i stadgan om de grundläggande rättigheterna (kapitel V).

Behöver du hjälp att utöva dina rättigheter?

För att informera om EU-medborgarskapet tar kommissionen regelbundet fram en rapport om medborgarskapet.

Sammanfattning av EU:s medborgarskapslagstiftning

Att bo och resa i EU

Som EU-medborgare har du rätt att bo och resa i EU utan att diskrimineras på grund av din nationalitet.

Du får bosätta dig i vilket EU-land du vill om du uppfyller vissa villkor, beroende på om du t.ex. ska jobba eller studera.

Delta i politiken

Som EU-medborgare har du rätt att rösta och ställa upp i kommunalval och Europaparlamentsval, oavsett var i EU du bor och på samma villkor som landets invånare.

Klagomål

Genom att göra en framställning till Europaparlamentet kan du framföra personliga klagomål och frågor av allmänt intresse. Det måste dock vara något som gäller EU (dvs. något som inte har beslutats på lokal eller nationell nivå) och som rör dig direkt.

Om du anser att en EU-institution eller ett EU-organ missköter sig kan du klaga hos EU-ombudsmannen.

Du kan också kontakta EU:s institutioner och organ direkt och har då rätt att få svar på något av de 24 officiella EU-språken.

Konsulärt skydd

Om du befinner dig i ett land utanför EU och behöver hjälp har du som EU-medborgare rätt till konsulärt skydd från ett annat EU-lands ambassad eller konsulat om ditt eget land inte har någon diplomatisk beskickning i landet.

Du kan be om hjälp vid t.ex. dödsfall, olycksfall eller sjukdom, gripande eller frihetsberövande, våldsbrott och med hemtransport.

Vill du engagera dig i EU-politiken?

EU:s medborgarinitiativ – var med och utforma den politiska dagordningen

Genom ett medborgarinitiativ kan du be EU-kommissionen att lägga fram ett lagförslag. Initiativet måste skrivas under av minst en miljon personer från minst en fjärdedel av EU-länderna (för närvarande minst sju länder).

Aktiv delaktighet i samhället

  • Programmet Ett Europa för medborgarna ska öka allmänhetens kunskap om EU:s historia, mångfald och de rättigheter som följer av EU-medborgarskapet och öka det demokratiska deltagandet i EU.
  • Kommissionen håller regelbundet samråd om nya initiativ så att alla i EU kan framföra sina synpunkter.
  • Medborgardialoger hålls i olika städer runtom i EU för att lyssna till allmänheten och diskutera frågor som engagerar människor.
  • Kommissionen för en dialog med civilsamhällesorganisationer om olika frågor.
Back to top