Evropska unija

Državljanstvo EU

Državljanstvo EU

Pravice državljanov in njihovo uveljavljanje

Državljani države članice EU so hkrati tudi državljani Evropske unije. Z državljanstvom EU pridobijo nekatere pomembne dodatne pravice in dolžnosti.

Pravice državljanov EU

Pravice državljanov EU so določene v Pogodbi o delovanju Evropske unije (člen 18) in Listini o temeljnih pravicah (poglavje V).

Potrebujete pomoč pri uveljavljanju svojih pravic?

Evropska komisija redno objavlja poročilo o državljanstvu EU, namenjeno izboljšanju poznavanja državljanskih pravic v javnosti in državnih organih.

Povzetki zakonodaje EU o državljanstvu EU

Mobilnost v EU

Državljani EU imajo pravico prebivati in se preseliti v katero koli državo EU, ne da bi bili pri tem diskriminirani zaradi svojega državljanstva.

Če izpolnjujete določene pogoje, ki so odvisni od tega, ali delate, študirate itd., se lahko preselite v katero koli državo EU.

Udeležba v političnem življenju EU

Vsak državljan EU ima pravico, da se v državi EU, kjer prebiva, udeleži volitev oziroma kandidira na lokalnih volitvah in volitvah v Evropski parlament pod enakimi pogoji kot državljani te države.

Peticije in pritožbe

Evropskemu parlamentu lahko predložite peticijo, ki zadeva bodisi zasebno pobudo ali pritožbo bodisi javni interes. Zadeva mora soditi v pristojnost EU (to pomeni, da ne sme biti nekaj, o čemer se odloča na lokalni ali nacionalni ravni) in vas mora zadevati neposredno.

Nad nepravilnim ravnanjem institucije ali organa EU se lahko državljani pritožijo pri evropskem varuhu človekovih pravic.

Državljani se lahko na institucije in svetovalna telesa EU obrnejo tudi neposredno, pri čemer imajo pravico do odgovora v katerem koli od 24 uradnih jezikov EU.

Konzularna zaščita

Če državljani EU potrebujejo pomoč v državi zunaj EU, v kateri njihova matična država nima svojega diplomatsko-konzularnega predstavništva, lahko zaprosijo za konzularno zaščito na veleposlaništvu ali konzulatu katere koli države EU v tej državi.

Zaprosijo lahko za pomoč v primeru smrti, nesreče in bolezni, aretacije oziroma priprtja, če so žrtve nasilnega kaznivega dejanja in pri vrnitvi v domovino.

Kako sodelovati pri pripravi politik EU

Državljanska pobuda: opredelitev prednostnih nalog

Evropska državljanska pobuda omogoča državljanom, da Evropsko komisijo pozovejo, naj sprejme nov pravni akt. Pobudo mora podpisati vsaj milijon prebivalcev iz vsaj četrtine držav EU (trenutno najmanj 7 držav).

Aktivna udeležba v političnem življenju EU

  • Program Evropa za državljane 2014–2020 je namenjen boljšemu poznavanju EU, njene zgodovine in različnosti ter ozaveščanju o pravicah, ki jih zagotavlja državljanstvo EU, in povečanju demokratične udeležbe na ravni EU.
  • Komisija redno organizira javna posvetovanja o pobudah, ki jih pripravlja. Tako lahko vsi evropski državljani sodelujejo pri oblikovanju politik.
  • Dialogi z državljani potekajo v mestih po vsej EU, ljudje imajo priložnost, da povedo svoje mnenje in razpravljajo o aktualnih vprašanjih.
  • Civilni dialog – razprave med Komisijo in organizacijami civilne družbe, ki se specializirajo za različna vprašanja.
Back to top