Európska únia

Občianstvo EÚ

Občianstvo EÚ

Vaše práva a ako ich uplatniť v praxi

Všetci občania krajín EÚ sú automaticky občanmi Únie. Ako občan EÚ máte niektoré ďalšie dôležité práva a povinnosti.

Občianstvo EÚ – vaše práva

Vaše práva občana EÚ sú uvedené v Zmluve o fungovaní Európskej únie (Článok 18) a v Charte základných práv (kapitola V).

Potrebujete pomoc pri uplatňovaní svojich práv?

Na zvýšenie informovanosti o občianstve EÚ medzi verejnosťou a vnútroštátnymi orgánmi Komisia pravidelne uverejňuje správu o občianstve EÚ.

Súhrny právnych predpisov EÚ v oblasti občianstva Únie

Presťahovanie sa a trvalý pobyt v EÚ

Ako občan EÚ máte právo žiť a pohybovať sa v rámci Únie bez toho, aby ste boli diskriminovaný na základe vašej štátnej príslušnosti.

Usadiť sa môžete v ktorejkoľvek krajine EÚ, ak splníte určité podmienky, v závislosti od toho, či pracujete, študujete atď.

Účasť na politickom živote EÚ

Každý občan EÚ má právo voliť a byť volený do Európskeho parlamentu alebo do orgánov miestnej samosprávy v členskom štáte EÚ, v ktorom má bydlisko, za rovnakých podmienok ako štátni príslušníci tohto štátu.

Petície a sťažnosti

Petíciu Európskemu parlamentu môžete podať vo veci, ktorá sa týka vašej osobnej situácie alebo problému, alebo vo veci verejného záujmu. Predmet sťažnosti musí spadať do rámca právomocí EÚ (t. j. nesmie sa týkať záležitostí, o ktorých sa rozhoduje na miestnej alebo vnútroštátnej úrovni) a musí sa vás priamo týkať.

So sťažnosťami týkajúcimi sa nesprávneho úradného postupu zo strany inštitúcií alebo orgánov EÚ sa môžete obrátiť na európskeho ombudsmana.

Každý občan Únie sa môže priamo obrátiť na ktorúkoľvek inštitúciu a poradný orgán v niektorom z 24 úradných jazykov Únie a má právo na odpoveď v tom istom jazyku.

Konzulárna ochrana

Ak ste v tretej krajine a potrebujete pomoc, máte ako občan Únie právo na to, aby vám konzulárnu ochranu poskytli diplomatické alebo konzulárne úrady ktorejkoľvek inej krajiny EÚ, ak sa v tejto krajine nenachádza veľvyslanectvo alebo konzulát vašej krajiny.

O pomoc môžete požiadať v situáciách, ako je napríklad smrť, nehoda alebo ochorenie, zatknutie či zadržanie, násilný trestný čin a repatriácia.

Ako sa zapojiť do tvorby európskych politík

Iniciatíva občanov: určovanie programu

Prostredníctvom európskej iniciatívy občanov môžete vyzvať Európsku komisiu, aby vypracovala návrh právneho aktu. Iniciatívu musí podporiť najmenej 1 milión osôb z aspoň jednej štvrtiny krajín EÚ (čo je v súčasnosti 7 krajín).

Aktívna účasť na demokratickom živote EÚ

  • Program Európa pre občanov – cieľom je zlepšiť povedomie ľudí o EÚ, jej histórii a rozmanitosti; rozšíriť ich vedomosti o právach vyplývajúcich z európskeho občianstva a zvýšiť demokratickú účasť na úrovni EÚ.
  • Komisia pravidelne publikuje verejné konzultácie o svojich plánovaných iniciatívach, v ktorých môže každý Európan vyjadriť svoj názor.
  • Dialógy s občanmi – organizujú sa v mestách po celej EÚ. Počas nich má Komisia možnosť vypočuť si názory ľudí a diskutovať s nimi o problémoch, ktoré ich trápia.
  • Občiansky dialóg – diskusie medzi Komisiou a organizáciami občianskej spoločnosti z rôznych oblastí.
Back to top