Eiropas Savienība

ES pilsonība

ES pilsonība

Jūsu tiesības un to izmantošana

Visi ES dalībvalstu pilsoņi automātiski ir arī ES pilsoņi. ES pilsonība jums piešķir dažas būtiskas papildu tiesības un pienākumus.

ES pilsoņu tiesības

Tās ir paredzētas Līguma par Eiropas Savienības darbību 18. pants un Pamattiesību hartas V nodaļā.

Jums vajadzīga palīdzība, lai īstenotu šīs tiesības?

Komisija regulāri publicē ziņojumu par ES pilsonību, lai labāk informētu valsts un publiskās iestādes par ES pilsonības jautājumiem.

ES tiesību aktu par pilsonību kopsavilkumi

Pārcelšanās uz dzīvi citā ES valstī

Jums kā ES pilsonim ir tiesības pārcelties uz dzīvi citā ES valstī, netiekot diskriminētam jūsu valstspiederības dēļ.

Jūs varat apmesties jebkurā ES dalībvalstī, ja atbilstat noteiktiem nosacījumiem, kas ir atkarīgi no tā, vai esat darba ņēmējs, students u. tml.

Dalība ES politiskajā dzīvē

Ikvienam ES pilsonim ir tiesības balsot un izvirzīt savu kandidatūru Eiropas Parlamenta un pašvaldību vēlēšanās savā dzīvesvietas dalībvalstī ar tādiem pašiem nosacījumiem, kādi attiecas uz šīs valsts pilsoņiem.

Lūgumraksti un sūdzības

Jūs varat iesniegt Eiropas Parlamentam lūgumrakstu par problēmu, kas attiecas uz jums personīgi vai uz sabiedrību kopumā. Lūgumrakstam jābūt par jautājumu, kas ietilpst ES kompetencē (proti, tas nedrīkst būt nekas tāds, ko izlemj valsts vai pašvaldības līmenī) un kas tieši skar jūs.

Jūs varat iesniegt sūdzību Eiropas Ombudam, ja kāda ES iestāde vai struktūra savā rīcībā ir pieļāvusi kļūdas.

Varat arī tieši sazināties ar ES iestādēm un konsultatīvajām struktūrām, un jums ir tiesības saņemt atbildi jebkurā no ES 24 oficiālajām valodām.

Konsulārā aizsardzība

Ja atrodaties ārpus ES robežām un jums vajadzīga palīdzība, jums kā ES pilsonim ir tiesības uz konsulāro aizsardzību jebkuras citas ES valsts vēstniecībā vai konsulātā, ja jūsu valstij attiecīgajā valstī nav pārstāvniecības.

Palīdzību var pieprasīt situācijās, kas saistītas ar nāvi, nelaimes gadījumu, slimību, apcietināšanu, aizturēšanu, pret jums vērstu vardarbīgu noziegumu, kā arī repatriāciju.

Kā iesaistīties Eiropas politikas veidošanā

Pilsoņu iniciatīva: iespēja ietekmēt politisko dienaskārtību

Eiropas pilsoņu iniciatīva ir iespēja pieprasīt Eiropas Komisijai, lai tā izstrādā tiesību akta priekšlikumu. Šī prasība ir jāparaksta vismaz 1 miljonam pilsoņu no vismaz ceturtdaļas ES valstu (tātad pašlaik no vismaz 7 valstīm).

Aktīva piedalīšanās ES demokrātiskajā dzīvē

  • Programma “Eiropa pilsoņiem” vairo iedzīvotāju izpratni par ES, tās vēsturi un dažādību un akcentē tiesības, ko piešķir ES pilsonība, kā arī cenšas uzlabot demokrātisko līdzdalību ES līmenī.
  • Komisija regulāri rīko sabiedriskas apspriešanas par tās plānotajām iniciatīvām. Piedaloties tajās, ikviens Eiropas iedzīvotājs var paust savu viedokli.
  • Dialogi ar iedzīvotājiem (jeb pilsoņdialogi) notiek dažādās ES pilsētās. Tajos politiķi uzklausa iedzīvotāju viedokli un spriež par aktuāliem jautājumiem.
  • Pilsoniskais dialogs ir diskusijas, kurās piedalās Komisija un pilsoniskās sabiedrības organizācijas, kas strādā dažādās jomās.
Back to top