Europos Sąjunga

ES pilietybė

ES pilietybė

Kokių turite teisių ir kaip jomis naudotis

Visi ES valstybių narių piliečiai automatiškai yra ir ES piliečiai. ES pilietybe jums suteikiama kai kurių svarbių papildomų teisių ir pareigų.

ES pilietybės suteikiamos teisės

Šios teisės išdėstytos Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo (18 straipsnis) ir Pagrindinių teisių chartijoje (V skyrius).

Reikia pagalbos, kad galėtumėte pasinaudoti savo teisėmis?

Siekdama didinti visuomenės ir nacionalinių institucijų informuotumą apie ES pilietybę, Komisija periodiškai skelbia ES pilietybės ataskaitą.

ES pilietybę reglamentuojančių ES teisės aktų santraukos

Judėjimas ir gyvenimas ES

Kaip ES pilietis turite teisę gyventi Europos Sąjungoje, po ją keliauti, persikelti iš vienos šalies į kitą ir nebūti diskriminuojamas dėl savo pilietybės.

Jūs galite įsikurti bet kurioje ES šalyje, jei atitinkate tam tikrus kriterijus, priklausančius nuo to, ar dirbate, mokotės ir pan.

Dalyvavimas politiniame ES gyvenime

Visi ES piliečiai turi teisę balsuoti ir kelti savo kandidatūrą tiek vietos, tiek Europos Parlamento rinkimuose toje ES šalyje, kurioje gyvena, tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir tos šalies piliečiai.

Peticijos ir skundai

Europos Parlamentui galima teikti peticijas ir asmeniniais klausimais ar dėl asmeninių skriaudų, ir bendros svarbos klausimu. Klausimas turi priklausyti ES kompetencijos sričiai (t. y. tai negali būti kas nors, dėl ko sprendimai priimami vietos ar nacionaliniu lygiu) ir turi būti su jumis tiesiogiai susijęs.

Dėl netinkamų ES institucijų ar įstaigų veiksmų galite teikti skundą Europos ombudsmenui.

Galima kreiptis ir tiesiai į ES institucijas bei patariamuosius organus ir gauti atsakymą bet kuria iš 24 oficialiųjų ES kalbų.

Konsulinė apsauga

Jeigu esate ES nepriklausančioje šalyje ir jums reikia pagalbos, kaip ES pilietis turite teisę į bet kurios kitos ES šalies ambasados arba konsulato konsulinę apsaugą, jeigu toje ES nepriklausančioje šalyje nėra jūsų šalies ambasados ar konsulato.

Pagalbos galite prašyti, pavyzdžiui, mirties, nelaimingo atsitikimo arba ligos, suėmimo arba įkalinimo atvejais, jei nukentėjote nuo smurtinio nusikaltimo arba jus reikia repatrijuoti.

Kaip prisidėti prie Europos politikos formavimo?

Piliečių iniciatyva – darbotvarkės formavimas

Europos piliečių iniciatyva suteikiama galimybė prašyti Europos Komisijos parengti teisės aktą. Peticiją turi pasirašyti bent 1 milijonas žmonių iš ne mažiau kaip ketvirtadalio ES šalių (šiuo metu iš ne mažiau kaip 7 šalių).

Aktyvus dalyvavimas demokratiniame ES gyvenime

  • Programa „Europa piliečiams“ – ja siekiama, kad žmonės geriau išmanytų ES, jos istoriją ir įvairovę, išplėstų žinias apie ES pilietybės suteikiamas teises ir aktyviau ES lygmeniu dalyvautų demokratiniame jos gyvenime.
  • Europos Komisija reguliariai rengia viešas konsultacijas planuojamų iniciatyvų klausimais. Per jas pareikšti savo nuomonę svarstomais klausimais gali visi europiečiai.
  • Piliečių dialogai – jie rengiami visos ES miestuose, kad būtų išklausyta žmonių nuomonė ir aptarti jiems rūpimi klausimai.
  • Pilietinis dialogas – tai Komisijos ir į įvairias sritis besigilinančių pilietinės visuomenės organizacijų diskusijos.
Back to top