Európai Unió

Uniós polgárság

Uniós polgárság

Milyen jogokat biztosít Önnek az uniós polgárság, és hogyan juttathatja érvényre azokat?

Az Európai Unió tagországainak állampolgárai egyúttal uniós polgárok is. Az uniós polgárság fontos kiegészítő jogokkal és kötelezettségekkel jár.

Az uniós polgárok jogai

Az uniós polgárok jogait az Európai Unió működéséről szóló szerződés 20. cikke és az Európai Unió Alapjogi Chartájának V. fejezete rögzíti.

Tudni szeretné, hogyan érvényesítheti jogait?

A Bizottság rendszeresen tesz közzé jelentést az uniós polgárságról. Célja, hogy a lakosság és a tagállami hatóságok minél többet megtudjanak az uniós polgárságról.

Az uniós polgárságra vonatkozó uniós jogszabályok összefoglalói

Letelepedés az Európai Unió tagállamaiban

Uniós polgárként Önnek joga van ahhoz, hogy az EU bármely országába beutazzon és ott tartózkodjon anélkül, hogy állampolgársága miatt megkülönböztetés érné.

Joga van bármely uniós tagországban letelepedni is, amennyiben megfelel bizonyos kritériumoknak – attól függően, hogy dolgozni, tanulmányokat folytatni kíván-e ott stb.

Részvétel az EU politikai életében

Minden uniós polgárnak joga van ahhoz, hogy abban az EU-országban, ahol a lakóhelye található, az adott ország állampolgáraival azonos feltételekkel szavazzon és induljon jelöltként a helyhatósági és az európai parlamenti választásokon.

Petíciós jog és panasztétel

Közérdekű és magánérdekű kérdésekben Önnek egyaránt joga van petícióval az Európai Parlamenthez fordulni. Petíció az Európai Unió hatáskörébe (vagyis nem helyi vagy nemzeti illetékességbe) tartozó, az Önt közvetlenül érintő tárgyban nyújtható be.

Az uniós intézmények vagy szervek esetleges hivatali visszásságaival kapcsolatban az európai ombudsmannál tehet panaszt.

Közvetlenül az uniós intézményekhez és tanácsadó szervekhez is fordulhat. Ilyen esetekben joga van ahhoz, hogy a választ a 24 hivatalos uniós nyelv közül az Ön által választott nyelven kapja meg.

Konzuli védelem

Ha egy nem uniós országban segítségre szorul, uniós polgárként Ön jogosult arra, hogy bármely másik tagállam nagykövetsége vagy konzulátusa konzuli védelmet nyújtson Önnek, ha a saját országa nem rendelkezik nagykövetséggel vagy konzulátussal az adott országban.

Konzulátusi segítséget kérhet például baleset vagy betegség esetén, illetve elhalálozással, letartóztatással, elzárással vagy hazatelepítéssel kapcsolatos ügyben, vagy ha erőszakos bűncselekmény áldozatává válik külföldi tartózkodása során.

Részvétel az európai szakpolitikák kidolgozásában

Polgári kezdeményezés: szóljon bele a politikai menetrendbe!

Az európai polgári kezdeményezés lehetőséget nyújt Önnek arra, hogy az Európai Bizottságot jogszabály megalkotására kérje fel. A polgári kezdeményezést az európai országok legalább egynegyedében (jelenleg hét országban) összesen legalább egymillió személynek kell aláírnia.

Aktív részvétel az uniós közügyekben

  • Az Európa a polgárokért program (2014–2020) célja, hogy ismeretekkel vértezze fel a lakosságot az EU történetéről és sokszínűségéről, tudatosítsa körükben az európai polgársággal járó jogokat, és ösztönözze őket arra, hogy részt vegyenek az uniós közügyekben.
  • A Jogok, egyenlőség és polgárság program (2014-2020) olyan projekteket támogat, amelyek célja az esélyegyenlőség és az alapvető jogok térnyerése, az uniós polgársággal járó jogok népszerűsítése, illetve a polgárok uniós szerepvállalásának ösztönzése.
  • A Bizottság rendszeresen indít nyilvános konzultációkat az általa tervbe vett kezdeményezésekről, ahol minden európai polgár elmondhatja a véleményét az adott témában.
  • Az EU különböző városaiban megrendezett civil párbeszédek során a Bizottság munkatársai meghallgatják a polgárok véleményét, és eszmecserét folytatnak velük a közérdekű témákról.
  • A Bizottság ezenkívül rendszeres konzultációt folytat a különböző területekre szakosodott civil szervezetekkel is.
Back to top