Euroopan Unioni

EU:n kansalaisuus

EU:n kansalaisuus

EU:n kansalaisen oikeudet

Jokainen EU:n jäsenmaan kansalainen on automaattisesti myös EU:n kansalainen. EU:n kansalaisuus antaa haltijalleen joitakin tärkeitä lisäoikeuksia ja ‑velvollisuuksia.

EU:n kansalaisen oikeudet

EU:n kansalaisen oikeudet on kirjattu Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen (18 artikla) ja Euroopan unionin perusoikeuskirjaan (V luku).

Tarvitsetko apua oikeuksiesi käyttämisessä?

Euroopan komissio julkaisee säännöllisin väliajoin katsauksen EU:n kansalaisuuteen. Tavoitteena on lisätä niin kansallisten viranomaisten kuin suuren yleisönkin tietoa EU:n kansalaisuuteen liittyvistä asioista.

Tiivistelmät EU-kansalaisuutta koskevasta lainsäädännöstä

Liikkuminen ja oleskelu EU:ssa

Jokaisella EU:n kansalaisella on oikeus liikkua ja oleskella EU:n alueella ilman kansalaisuuteen perustuvaa syrjintää.

Voit muuttaa asumaan mihin tahansa toiseen EU-maahan, jos tietyt edellytykset täyttyvät – riippuen siitä, onko kysymys työskentelystä, opiskelusta tms.

Poliittinen osallistuminen

Kaikilla EU:n kansalaisilla on oikeus äänestää ja asettua ehdolle sekä EU-vaaleissa että paikallisvaaleissa siinä EU-maassa, jossa he asuvat, samoin edellytyksin kuin jäsenmaan omilla kansalaisilla.

Vetoomukset ja kantelut

Jokaisella EU:n kansalaisella on oikeus esittää vetoomus Euroopan parlamentille. Vetoomus voi olla valitus tai pyyntö, ja sen aihe voi koskea julkista tai yksityistä etua. Aiheen on myös kuuluttava Euroopan unionin toimialaan (ts. ei kansallisen tai paikallisen tason päätöksenteon piiriin) ja koskettava välittömästi vetoomuksen esittäjää.

Euroopan oikeusasiamiehelle voi tehdä kantelun hallinnollisista epäkohdista EU:n toimielinten toiminnassa.

EU:n kansalaiset voivat myös ottaa suoraan yhteyttä EU:n toimielimiin. Heillä on oikeus saada vastaus millä tahansa EU:n 24 virallisella kielellä.

Konsuliapu

Jos EU:n kansalainen tarvitsee apua EU:n ulkopuolisessa maassa, jossa hänen omalla maallaan ei ole lähetystöä tai konsulaattia, hänellä on oikeus saada konsuliapua minkä tahansa EU:n jäsenmaan lähetystöstä tai konsulaatista.

Konsuliapu voi kattaa esimerkiksi kuolemantapaukset, onnettomuudet ja sairaudet, pidätykset ja vangitsemiset sekä väkivaltarikosten kohteeksi joutumisen. Lisäksi tarjolla on apua vaikeuksiin joutuneiden kotiinkuljettamiseen.

Haluatko vaikuttaa EU-politiikkaan?

Kansalaisaloite: lainsäätämisen uusi aika

EU:n kansalaiset voivat eurooppalaisella kansalaisaloitteella pyytää Euroopan komissiota tekemään lakiehdotuksia. Kansalaisaloitteella on oltava vähintään miljoona allekirjoittajaa vähintään yhdestä neljäsosasta EU:n jäsenmaita (tällä hetkellä vähintään seitsemästä maasta).

Kansalaisaktiivisuus

  • Kansalaisten Eurooppa -ohjelmalla pyritään lisäämään kansalaisten tietämystä EU:sta ja sen historiasta ja monimuotoisuudesta, EU:n kansalaisten oikeuksista ja EU:n tason vaikuttamismahdollisuuksista.
  • Komissio järjestää säännöllisesti julkisia kuulemisia suunnitteilla olevista aloitteista. Kaikilla eurooppalaisilla on näin mahdollisuus osallistua EU-politiikan tekoon.
  • Kansalaiskuulemiset ovat eri puolilla EU:ta järjestettäviä keskustelutilaisuuksia, joissa kansalaisilla on tilaisuus esittää näkemyksiään ja keskustella ajankohtaisista asioista.
  • Euroopan komissio käy myös vuoropuhelua kansalaisyhteiskunnan edustajien kanssa.
Back to top