Euroopa Liit

ELi kodakondsus

ELi kodakondsus

Teie õigused ja nende kasutamine

Kõik ELi riikide kodanikud on automaatselt ka Euroopa Liidu kodanikud. ELi kodakondsus annab teile mõned olulised lisaõigused ja -kohustused.

ELi kodakondsusest tulenevad õigused

Need on sätestatud Euroopa Liidu toimimise lepingus (Artikkel 18) ning Euroopa Liidu põhiõiguste hartas (V peatükk).

Vajate abi oma õiguste kasutamisel?

Selleks et suurendada teadlikkust ELi kodakondsusest nii üldsuse kui ka riiklike ametiasutuste hulgas, avaldab komisjon perioodiliselt aruandeid ELi kodakondsuse kohta.

ELi kodakondsust käsitlevate ELi õigusaktide kokkuvõtted

Teise ELi riiki elama asumine

ELi kodanikuna on teil õigus elada ja liikuda ELis ilma, et teid kodakondsuse tõttu diskrimineeritaks.

Võite elama asuda mis tahes ELi riigis, kui vastate teatavatele tingimustele sõltuvalt sellest, kas te töötate, õpite vm.

Osalemine ELi poliitilises elus

Igal ELi kodanikul on õigus hääletada ja kandideerida nii kohalikel kui ka Euroopa Parlamendi valimistel oma elukohaks olevas ELi riigis samadel tingimustel selle riigi kodanikega.

Petitsioonid ja kaebused

Saate Euroopa Parlamendi poole pöörduda kas seoses isikliku vajaduse või kaebusega või avaliku huviga seotud küsimusega. Küsimus peab kuuluma ELi pädevusvaldkonda (st see ei tohi olla midagi, mille üle otsustatakse kohalikul või riiklikul tasandil) ning teid otseselt puudutama.

ELi institutsiooni või asutuse väärkäitumise kohta saate esitada kaebuse Euroopa Ombudsmanile.

Samuti saate võtta ühendust otse ELi institutsioonide ja nõuandvate asutustega ning teil on õigus saada vastus mis tahes keeles ELi 24 ametliku keele hulgast.

Konsulaarkaitse

Kui viibite ELi-välises riigis ja vajate abi, siis on teil kui ELi kodanikul õigus saada konsulaarkaitset mis tahes teise ELi riigi saatkonnalt või konsulaadilt, kui teie enda koduriigil ei ole selles riigis saatkonda ega konsulaati.

Saate paluda abi näiteks seoses surma, õnnetuse või haiguse, vahistamise või kinnipidamise, vägivallakuriteo või repatrieerimisega.

Kuidas osaleda Euroopa poliitika kujundamises?

Kodanikualgatus: tegevuskava koostamine

Euroopa kodanikualgatus võimaldab teil taotleda Euroopa Komisjonilt õigusakti eelnõu algatamist. Petitsioonile peab alla kirjutama vähemalt üks miljon inimest vähemalt ühest neljandikust ELi riikidest (praegu vähemalt seitsmest liikmesriigist).

Aktiivne osalemine ELi demokraatlikus elus

  • Programmi „Kodanike Euroopa“ aasta eesmärk on parandada inimeste arusaamist EList, selle ajaloost ja mitmekesisusest, suurendada teadlikkust Euroopa kodakondsusega kaasnevatest õigustest ning laiendada demokraatlikku osalust ELi tasandil.
  • Komisjon korraldab oma kavandatavate algatuste kohta korrapäraselt avalikke konsultatsioone, võimaldades igal eurooplasel nendes küsimustes kaasa rääkida.
  • ELi eri linnades korraldatakse dialooge kodanikega, et kuulata inimeste seisukohti ja arutada küsimusi, mis neile muret teevad.
  • Kodanikudialoogiks nimetatakse arutelusid komisjoni ning eri teemadele spetsialiseerunud kodanikuühiskonna organisatsioonide vahel.
Back to top