Evropská unie

Občanství Unie

Občanství Unie

Znáte svá práva a umíte jich využít?

Státní příslušníci členských států Unie jsou automaticky i občany EU. Z občanství EU vyplývají některá důležitá práva i povinnosti.

Vaše práva vyplývající z občanství EU

Tato práva jsou zakotvena ve Smlouvě o fungování Evropské unie (článek 18) a Listině základních práv (kapitola V).

Potřebujete poradit, jak se dovolat svých práv?

Evropská komise pravidelně zveřejňuje zprávu o občanství EU, která obsahuje podrobné informace, z nichž může čerpat veřejnost i vnitrostátní orgány.

Shrnutí právních předpisů EU týkajících se občanství EU

Svobodný pohyb a pobyt na území EU

Jako občané EU máte právo se pohybovat a pobývat kdekoli na území EU a nesmíte být diskriminováni na základě státní příslušnosti.

Pokud splníte určité podmínky (podle toho, zda chcete studovat, pracovat apod.), můžete se v jiné zemi Unie také usadit.

Účast na politickém životě EU

Všichni občané EU mají právo volit a kandidovat ve volbách do Evropského parlamentu nebo v místních volbách, ať už žijí v kterékoli zemi EU. Vztahují se na ně přitom téže podmínky jako na státní příslušníky dané země.

Petice a stížnosti

Se stížností, která se týká osobního problému či věci veřejného zájmu, se lze obrátit formou petice na Evropský parlament. Téma musí spadat do kompetence EU (nelze tedy touto cestou řešit téma, o kterém se rozhoduje na místní nebo vnitrostátní úrovni) a problém se vás musí přímo týkat.

Se stížnostmi, které se týkají nesprávných úředních postupů orgánu nebo instituce EU, se lze obracet na evropského veřejného ochránce práv.

Občané EU se rovněž mohou na orgány a instituce EU obracet přímo, přičemž mají nárok na odpověď v kterémkoli ze 24 úředních jazyků Unie.

Konzulární ochrana

Pobýváte-li v zemi, která není členem EU, a potřebujete pomoc, jako občan EU máte právo na konzulární ochranu ze strany pracovníků velvyslanectví nebo konzulátu kteréhokoli jiného členského státu (pokud váš členský stát zastoupení v dané zemi nemá).

Pomoc vám poskytnou v situacích, jako je úmrtí blízké osoby, nehoda nebo nemoc, zatčení nebo zadržení, stanete-li se obětí násilného trestného činu, a s repatriací.

Jak se zapojit do tvorby evropské politiky

Občanská iniciativa – i vy určujte směr politiky EU

Prostřednictvím evropské občanské iniciativy mohou občané vyzvat Evropskou komisi, aby určitý problém upravila právním předpisem. Iniciativu musí podepsat minimálně 1 milion lidí pocházejících alespoň ze čtvrtiny (tj. v současné době 7) členských států EU.

Aktivní účast na demokratickém životě EU

  • Program Evropa pro občany – cílem programu je pomoci občanům porozumět principům EU, její historii a evropské rozmanitosti, dále rozvíjet povědomí o právech, která vyplývají z občanství EU a zvýšit demokratickou účast na úrovni EU.
  • Evropská komise pravidelně pořádá veřejné konzultace o plánovaných iniciativách, ke kterým se mohou vyjádřit všichni Evropané.
  • Dialogy s občany – konají se v městech po celé EU, jsou příležitostí k diskusi o palčivých tématech a umožňují politikům naslouchat názorům občanů.
  • Občanský dialog – dialog probíhající mezi Evropskou komisí a organizacemi občanské společnosti specializovanými na různá témata.
Back to top