Европейски съюз

гражданство на ЕС

гражданство на ЕС

Вашите права и как да ги използвате

Всички граждани на държави от Европейския съюз автоматично получават гражданство на ЕС. Гражданството на ЕС ви дава някои важни допълнителни права и отговорности.

Вашите права като гражданин на ЕС

Те са посочени в Договора за функционирането на Европейския съюз (член 18) и в Хартата на основните права (Глава V).

Нужна ви е помощ при упражняването на вашите права?

За да повиши осведомеността за гражданството на ЕС сред обществеността и националните власти, Комисията периодично публикува доклад за гражданството на ЕС.

Резюмета на закони на ЕС за гражданството на ЕС

Живот и преместване в ЕС

Като гражданин на ЕС имате право да живеете и да се местите в рамките на Съюза, без да бъдете дискриминирани заради вашата националност.

Можете да се установите в която и да е страна от ЕС, ако отговаряте на определени условия и в зависимост от това дали работите, учите и т. н.

Участие в политическия живот на ЕС

Всеки гражданин на ЕС има право да гласува и да се кандидатира на изборите за Европейски парламент или на общински избори в страната от Съюза, в която живее, при същите условия като нейните граждани.

Петиции и жалби

Можете да помолите Европейския парламент да обърне внимание на ваша лична потребност или проблем, както и на въпрос от обществен интерес. Въпросът трябва да попада в обхвата на правомощията на ЕС (тоест не трябва да бъде въпрос, по който решения се вземат на местно или национално равнище) и трябва пряко да ви засяга.

Можете да се оплачете на европейския омбудсман от неправомерни действия на институция или орган на ЕС.

Можете също така да се свържете директно с институциите или консултативните органи на ЕС и имате право да получите отговор на всеки от 24-те официални езика в Съюза.

Консулска закрила

Ако се намирате в страна извън ЕС и се нуждаете от помощ, като гражданин на ЕС имате право на консулска закрила от посолство или консулство на която и да е друга страна от Съюза, ако вашата страна няма посолство или консулство в чуждата страна.

Можете да поискате помощ в случаи, свързани например със смърт, инцидент или болест, арест или задържане, тежко престъпление и репатриране.

Как да се включите в изготвянето на европейските политики

Гражданска инициатива: определяне на дневния ред

Европейската гражданска инициатива ви дава възможност да поискате от Европейската комисия да изготви предложение за правен акт. Петицията трябва да бъде подписана от поне 1 млн. граждани от най-малко една четвърт от държавите от ЕС (в момента това означава поне 7 държави).

Активно участие в демократичния живот на ЕС

  • Програма „Европа за гражданите“ — нейната цел е да се повишат познанията на хората за историята и многообразието на ЕС, да се осведомяват те за правата, предоставяни от гражданството на ЕС, и да се засили демократичното участие на равнище ЕС.
  • Комисията редовно провежда обществени консултации по планирани от нея инициативи, в рамките на които всеки гражданин може да изрази мнението си.
  • Диалози с гражданите — те се провеждат в градове в целия ЕС, за да бъдат изслушани мненията на хората и да бъдат обсъдени въпроси, които ги интересуват.
  • Граждански диалог — това са дискусии между Комисията и организации на гражданското общество по различни теми.
Back to top