Ευρωπαϊκή Ένωση

Προϋπολογισμός της ΕΕ

Προϋπολογισμός της ΕΕ

Ο προϋπολογισμός της ΕΕ χρηματοδοτείται από διάφορους πόρους, περιλαμβανομένου και ενός ποσοστού του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος κάθε κράτους μέλους. Τα κονδύλια του προϋπολογισμού διατίθενται για πληθώρα σκοπών, όπως η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου στις φτωχότερες περιφέρειες και η επισιτιστική ασφάλεια.

Back to top