Evropska unija

Poraba proračunskih sredstev EU

Poraba proračunskih sredstev EU

Dolgoročni proračun določi dolgoročna prednostna področja in omejitve za proračunsko porabo EU.

Iz proračuna EU se financirajo številne dejavnosti, od razvoja podeželja in varstva okolja do nadzora na zunanjih mejah in uveljavljanja človekovih pravic. Evropska komisija, Svet EU in Evropski parlament skupaj odločajo o višini proračuna in dodelitvi sredstev. Za porabo sredstev je odgovorna Evropska komisija. Države članice EU in Evropska komisija so skupaj odgovorne za približno 80 % proračuna.

Priprava proračuna

O proračunu odločajo Evropska komisija, Svet EU in Evropski parlament. Evropska komisija predloži osnutek proračuna v obravnavo Svetu in Evropskemu parlamentu, ki ga lahko spremenita ali poiščeta kompromis glede predlaganih sprememb.

V vsakoletnem proračunu se vnaprej določijo dogovorjeni zneski v okviru dolgoročnega načrta porabe – večletnega finančnega okvira. Ta omogoča Evropski uniji, da programe financiranja učinkovito načrtuje za več let naprej. Trenutni okvir zajema obdobje 2014–2020.

Več o proračunskem postopku EU

Upravljanje proračuna EU

Evropska komisija je pristojna za dodeljevanje sredstev iz proračuna, vendar kar 80 % proračunskih sredstev upravljajo države članice. Če pride do neupravičenih izplačil, lahko Komisija v sodelovanju z z državami članicami izterja denar. Za zagotovitev preglednosti je seznam organizacij in podjetij, ki prejemajo proračunska sredstva EU, javen.

Poraba proračunskih sredstev

Proračun EU je razdeljen na približno šest področij odhodkov.

Največ sredstev je namenjenih ustvarjanju gospodarske rasti in novih delovnih mest ter zmanjševanju ekonomskih razlik med regijami EU. Velik delež proračuna gre tudi kmetijstvu, razvoju podeželja, ribištvu in varstvu okolja. Druga področja odhodkov vključujejo še boj proti terorizmu, organiziranemu kriminalu in nezakonitemu priseljevanju.

Back to top