Európska únia

How the EU budget is spent

How the EU budget is spent

V dlhodobom rozpočte Európskej únie sa stanovujú dlhodobé priority a obmedzenia v oblasti výdavkov EÚ.

Z rozpočtu EÚ sa financujú rôznorodé činnosti od rozvoja vidieckych oblastí a zachovania životného prostredia po ochranu vonkajších hraníc a podporu ľudských práv. O výške rozpočtu a jeho použití rozhodujú na návrh Komisie spoločne Rada a Parlament. Za jeho využívanie však zodpovedá Komisia. Krajiny EÚ a Komisia spoločne zodpovedajú za takmer 80 % rozpočtu.

Príprava rozpočtu

O rozpočte rozhodujú spoločne Komisia, Rada a Parlament. Komisia predkladá návrh rozpočtu Rade a Parlamentu, ktorí ho spoločne schvaľujú. Majú právo ho meniť, no i v prípade rozdielnych názorov musia dosiahnuť kompromis.

V každoročnom rozpočte sa stanovujú sumy v súlade s vopred odsúhlaseným plánom známym ako viacročný finančný rámec. Takýmto spôsobom môže EÚ účinne plánovať financovanie programov na viac rokov dopredu. Súčasný finančný rámec platí od roku 2021 do roku 2027.

Viac informácií o rozpočtovom postupe EÚ

Správa fondov EÚ

Konečnú zodpovednosť za prideľovanie rozpočtu nesie Komisia. Až 80 % z fondov EÚ však spravujú vlády krajín EÚ. V prípade neoprávnených platieb Komisia spolupracuje s dotknutými krajinami na vrátení prostriedkov do rozpočtu. Informácie o organizáciách a spoločnostiach, ktoré dostávajú finančné prostriedky EÚ, sa v záujme transparentnosti uverejňujú.

Na čo sa používajú finančné prostriedky?

Rozpočet EÚ sa člení na 7 oblastí výdavkov.

Back to top