Európska únia

Na čo sa využíva rozpočet EÚ

Na čo sa využíva rozpočet EÚ

V dlhodobom rozpočte Európskej únie sa stanovujú dlhodobé priority a obmedzenia v oblasti výdavkov EÚ.

Z rozpočtu EÚ sa financujú rôznorodé činnosti od rozvoja vidieckych oblastí a zachovania životného prostredia po ochranu vonkajších hraníc a podporu ľudských práv. O výške rozpočtu a jeho použití rozhodujú na návrh Komisie spoločne Rada a Parlament. Za jeho využívanie však zodpovedá Komisia. Krajiny EÚ a Komisia spoločne zodpovedajú za takmer 80 % rozpočtu.

Príprava rozpočtu

O rozpočte rozhodujú spoločne Komisia, Rada a Parlament. Komisia predkladá návrh rozpočtu Rade a Parlamentu, ktorí ho spoločne schvaľujú. Majú právo ho meniť, no i v prípade rozdielnych názorov musia dosiahnuť kompromis.

V každoročnom rozpočte sa stanovujú sumy v súlade s vopred odsúhlaseným plánom známym ako viacročný finančný rámec. Takýmto spôsobom môže EÚ účinne plánovať financovanie programov na viac rokov dopredu. Súčasný finančný rámec platí od roku 2014 do roku 2020.

Viac informácií o rozpočtovom postupe EÚ

Správa fondov EÚ

Konečnú zodpovednosť za prideľovanie rozpočtu nesie Komisia. Až 80 % z fondov EÚ však spravujú vlády krajín EÚ. V prípade neoprávnených platieb Komisia spolupracuje s dotknutými krajinami na vrátení prostriedkov do rozpočtu. Informácie o organizáciách a spoločnostiach, ktoré dostávajú finančné prostriedky EÚ, sa v záujme transparentnosti uverejňujú.

Na čo sa používajú finančné prostriedky?

Rozpočet EÚ sa člení na 6 oblastí výdavkov.

V súčasnosti sa jeho najväčšia časť používa na podporu tvorby rastu a pracovných miest a na odstraňovanie ekonomických rozdielov medzi rôznymi regiónmi EÚ. Veľký podiel predstavujú aj výdavky na poľnohospodárstvo, rozvoj vidieka, rybárstvo a ochranu životného prostredia. Medzi ďalšie oblasti výdavkov patria boj proti terorizmu, organizovanému zločinu a nelegálnemu prisťahovalectvu.

Back to top