Unia Europejska

Jak wydawane są środki z budżetu UE

Jak wydawane są środki z budżetu UE

Długoterminowy budżet określa długoterminowe priorytety i limity unijnych wydatków.

Z budżetu UE finansuje się szeroki zakres działań, począwszy od rozwoju obszarów wiejskich i ochrony środowiska, a skończywszy na ochronie granic zewnętrznych i praw człowieka. Ustalanie wielkości budżetu i sposobu jego rozdzielania należy do Komisji, Rady i Parlamentu. Za rzeczywiste wykorzystanie budżetu odpowiada natomiast Komisja. Państwa członkowskie i Komisja odpowiadają wspólnie za wykonanie około 80 proc. budżetu.

Przygotowywanie projektu budżetu

Decyzje w sprawie budżetu podejmują wspólnie Komisja, Rada i Parlament. Komisja przedstawia Radzie i Parlamentowi do rozważenia projekt planu wykorzystania środków budżetowych. Rada i Parlament mogą wprowadzać do niego zmiany, a jeżeli się ze sobą nie zgadzają, mogą podjąć próby wypracowania kompromisu.

W corocznym budżecie określa się sumy uzgodnione zawczasu na podstawie planu określanego mianem wieloletnich ram finansowych. Dzięki tym założeniom UE może skutecznie planować wykorzystanie środków budżetowych z kilkuletnim wyprzedzeniem. Obecnie obowiązują ramy na lata 2007–2013.

Przeczytaj więcej o unijnej procedurze budżetowej

Zarządzanie funduszami UE

Odpowiedzialność za przydzielanie środków budżetowych ponosi ostatecznie Komisja. Państwa członkowskie UE zarządzają jednak 80 proc. funduszy UE. W przypadku dokonania nienależnych płatności Komisja współpracuje z konkretnymi krajami UE w celu odzyskania pieniędzy. Aby zapewnić przejrzystość tego procesu, informacje o beneficjentach funduszy UE udostępnia się publicznie.

Na co wydawane są pieniądze?

Budżet UE podzielony jest na sześć kategorii wydatków.

Obecnie największą część środków przeznacza się na pobudzanie wzrostu gospodarczego i tworzenie miejsc pracy oraz zmniejszanie różnic gospodarczych między regionami. Inną dużą część budżetu stanowią wydatki na rolnictwo, rozwój obszarów wiejskich, rybołówstwo i ochronę środowiska. Część środków przeznaczana jest też między innymi na walkę z terroryzmem, zorganizowaną przestępczością i nielegalną imigracją.

Back to top