Europese Unie

Zo wordt het EU-geld besteed

Zo wordt het EU-geld besteed

Uitgaven

Bij de EU-begroting gaat het voornamelijk om investeringen. Daarom stelt de EU voor een langere termijn van vijf tot zeven jaar een uitgavenplan vast: het meerjarig financieel kader (MFK). Deze langetermijnbegroting definieert de prioriteiten en grenzen voor de uitgaven van de EU. Het huidig MFK loopt van 2021 tot 2027.

Op de EU-begroting staan allerlei activiteiten, van plattelandsontwikkeling en milieubehoud tot de bescherming van de buitengrenzen en de mensenrechten. Samen met NextGenerationEU helpt het Europees geld de economieën van de EU-landen om uit de coronacrisis te komen. De Commissie, het Parlement en de Raad hebben allemaal inspraak in de EU-begroting, maar het is de Commissie die de begroting moet uitvoeren. Elk jaar evalueert het Europees Parlement de uitvoering van de begroting van het jaar daarvoor en beslist het op aanbeveling van de Raad om al dan niet "kwijting te verlenen" (d.w.z. de uitvoering van de begroting door de Commissie goed te keuren).  

Wie stelt de begroting op?

De begroting wordt door de Commissie, de Raad en het Parlement gezamenlijk opgesteld. De Commissie dient een ontwerpbegroting in en legt die voor aan de Raad en het Parlement. De Raad en het Parlement kunnen de ontwerpbegroting aanpassen. Worden de Commissie, de Raad en het Parlement het niet eens, dan moeten zij een compromis zien te bereiken.

In de jaarlijkse begroting staan de bedragen die binnen de afgesproken grenzen van het meerjarig financieel kader kunnen worden besteed. Zo kan de EU haar financieringsprogramma's enkele jaren vooruit plannen. 

Lees meer over de begrotingsprocedure van de EU

Wie beheert het EU-geld?

In de periode 2021-2027 wordt:

  • ongeveer driekwart van de middelen door de nationale autoriteiten en de Europese Commissie gezamenlijk uitgegeven (gedeeld beheer)
  • ongeveer 18% van de EU-begroting besteed door de Europese Commissie of haar agentschappen en delegaties (direct beheer)
  • 8% van de begroting door andere internationale organisaties, nationale agentschappen of niet-EU-landen beheerd (indirect beheer)
  • 90% van de middelen voor NextGenerationEU verstrekt via de onder direct beheer staande faciliteit voor herstel en veerkracht, die met een totaal budget van 723,8 miljard euro leningen en subsidies verstrekt voor hervormingen en investeringen in EU-landen

De eindverantwoordelijkheid voor de uitvoering van de begroting ligt bij de Commissie, die ervoor moet zorgen dat elke euro die uitgegeven wordt, ook geregistreerd en verantwoord wordt. Wanneer er onterecht geld is uitbetaald, werkt de Commissie met de desbetreffende EU-landen samen om het geld terug te vorderen. Informatie over transparantie en bescherming van de EU-begroting.

Hoe wordt het geld besteed?

De uitgaven van de EU kunnen in zeven categorieën worden ingedeeld.

EU-begroting voor 2021: belangrijkste uitgaventerreinen

Momenteel gaat het grootste deel van de begroting naar de opbouw van een groener en veerkrachtiger Europa. Een belangrijk deel van de begroting is ook bestemd voor de digitale transitie, versterking van het cohesiebeleid (dat de armere regio’s in de EU helpt) en bevordering van innovatie. Andere uitgaventerreinen zijn onder meer bestrijding van clandestiene migratie, verbetering van de grensbewaking en verhoging van de veiligheid.

Back to top