an tAontas Eorpach

An chaoi a gcaitear buiséad an Aontais Eorpaig

An chaoi a gcaitear buiséad an Aontais Eorpaig

Sa bhuiséad fadtéarmach leagtar amach tosaíochtaí agus teorainneacha fadtéarmacha an Aontais.

I measc na ngníomhaíochtaí a mhaoinítear le buiséad an AE tá forbairt tuaithe, cosaint an chomhshaoil, cosaint do theorainneacha seachtracha agus cur chun cinn chearta an duine. Tá cead ag an gCoimisiún, ag an gComhairle agus ag an bParlaimint a dtuairimí a thabhairt i dtaobh mhéid an bhuiséid, agus an chaoi is cóir é a dháileadh. Ach is é an Coimisiún atá freagrach as an gcaiteachas féin. Tá isteach is amach le 80% den bhuiséad faoi chúram thíortha an AE agus an Choimisiúin le chéile.

An buiséad a ullmhú

Is iad an Coimisiún, an Chomhairle agus an Pharlaimint le chéile a chinneann an buiséad. Cuireann an Coimisiún dréacht faoi bhráid na Comhairle agus na Parlaiminte. Is féidir leosan athruithe a dhéanamh; má tharlaíonn easaontas eatarthu, bíonn orthu teacht ar chomhréiteach.

Gach bliain, leagtar amach sa bhuiséad an caiteachas a cinneadh roimh ré de réir plean ar a dtugtar an creat airgeadais ilbhliantúil. Fágann an plean sin go mbíonn an AE in ann pleanáil éifeachtach a dhéanamh ar a chláir mhaoiniúcháin roinnt mhaith blianta roimh ré. Clúdaíonn an creat atá i bhfeidhm faoi láthair na blianta 2014 go 2020.

Tuilleadh eolais faoi nós imeachta buiséadach an AE

Cistí an AE a bhainistiú

Is faoin gCoimisiún atá sé an buiséad a dháileadh. Mar sin féin, is iad na rialtais náisiúnta a bhainistíonn thart ar 80% de chistí an AE. I gcás íocaíochtaí míchuí, oibríonn an Coimisiún in éineacht le tíortha an AE chun an t-airgead sin a fháil ar ais. Ar mhaithe le trédhearcacht, tá taifead poiblí ann de na heagraíochtaí agus na cuideachtaí a fuair maoiniú ón AE.

Mar a chaitear an t-airgead

6 réimse caiteachais nó mar sin atá i mbuiséad an AE.

I láthair na huaire caitear an sciar is mó ar fhás agus ar fhostaíocht a fhorbairt agus ar na bearnaí eacnamaíocha idir réigiúin éagsúla an AE a laghdú. Caitear sciar mór eile ar thalmhaíocht, forbairt tuaithe, iascach agus cosaint an chomhshaoil. Réimsí caiteachais eile iad an comhrac i gcoinne na sceimhlitheoireachta, an comhrac i gcoinne na coireachta eagraithe agus an comhrac i gcoinne na hinimirce mídhleathaí.

Back to top