Euroopa Liit

ELi eelarve kasutamine

ELi eelarve kasutamine

Pikaajalises eelarves määratakse kindlaks ELi kuluprioriteedid ja -piirangud pikemaks perioodiks.

ELi eelarvest rahastatakse tegevusi alates maapiirkondade arendamisest ja keskkonnakaitsest kuni välispiiride kaitsmise ja inimõiguste edendamiseni. Komisjonil, nõukogul ja Euroopa Parlamendil on kõigil sõnaõigus eelarve suuruse ja eraldiste üle otsustamisel. Kuid kulude eest vastutab just komisjon. ELi liikmesriigid ja komisjon vastutavad ühiselt umbes 80 % eelarve eest.

Eelarve koostamine

Eelarve üle otsustavad üheskoos Euroopa Komisjon, nõukogu ja Euroopa Parlament. Komisjon esitab eelarveprojekti nõukogule ja Euroopa Parlamendile arutamiseks. Viimased võivad teha muudatusi; kui kokkuleppele ei jõuta, tuleb leida kompromiss.

Iga aasta eelarvega määratakse kindlaks eelnevalt kokkulepitud summad vastavalt kavale, mida nimetatakse mitmeaastaseks finantsraamistikuks. See võimaldab ELil kavandada oma rahastamisprogramme tõhusalt mitmeks aastaks ette. Praegune raamistik on koostatud ajavahemikuks 2014–2020.

Lugege täiendavalt ELi eelarvemenetluse kohta

ELi rahaliste vahendite haldamine

Lõplik vastutus eelarveeraldiste eest lasub Euroopa Komisjonil. Kuid ELi liikmesriigid haldavad umbes 80 % ELi vahenditest. Kui väljamakseid on tehtud eeskirjade vastaselt, tegeleb komisjon asjaomaste ELi liikmesriikidega, et vahendeid tagasi nõuda. Läbipaistvuse tagamiseks kantakse organisatsioonid ja ettevõtjad, kes saavad ELi vahendeid, asjaomastesse avalikesse nimekirjadesse.

Milleks raha kasutatakse?

ELi eelarve jaguneb kuueks kuluvaldkonnaks.

Praegu on suurim osa eelarvest eraldatud majanduskasvule ja töökohtade loomisele ning majanduslike erinevuste vähendamisele ELi eri piirkondade vahel. Põllumajandus, maaelu areng, kalandus ja keskkonnakaitse moodustavad samuti suure osa. Muude kuluvaldkondade hulka kuulub ka terrorismi, organiseeritud kuritegevuse ja ebaseadusliku sisserände vastane võitlus.

Back to top