Ευρωπαϊκή Ένωση

Πώς δαπανάται ο προϋπολογισμός της ΕΕ

Πώς δαπανάται ο προϋπολογισμός της ΕΕ

Ο μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός καθορίζει τις προτεραιότητες και τους περιορισμούς όσον αφορά τις μακροπρόθεσμες δαπάνες της ΕΕ

Ο προϋπολογισμός της ΕΕ χρηματοδοτεί ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, από την ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών και την προστασία του περιβάλλοντος μέχρι την προστασία των εξωτερικών συνόρων και την προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. H Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο συμμετέχουν στον καθορισμό του μεγέθους του προϋπολογισμού και του τρόπου κατανομής των δαπανών. Ωστόσο, υπεύθυνη για τις δαπάνες είναι η Επιτροπή. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή μοιράζονται την ευθύνη για το 80% περίπου του προϋπολογισμού.

Κατάρτιση του προϋπολογισμού

Τον προϋπολογισμό καταρτίζουν από κοινού η Επιτροπή, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Η Επιτροπή υποβάλλει ένα σχέδιο προς εξέταση στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο, που μπορούν να κάνουν αλλαγές, αλλά εάν διαφωνήσουν, πρέπει να βρουν μια συμβιβαστική λύση.

Στον προϋπολογισμό κάθε έτους αναφέρονται τα ποσά που έχουν προσυμφωνηθεί με βάση ένα σχέδιο, το λεγόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Το πλαίσιο αυτό επιτρέπει στην ΕΕ να σχεδιάζει αποτελεσματικά τα προγράμματα δαπανών αρκετά χρόνια πριν. Το ισχύον πλαίσιο καλύπτει την περίοδο 2014-2020.

Διαβάστε περισσότερα για τη διαδικασία προϋπολογισμού της ΕΕ

Διαχείριση των κονδυλίων της ΕΕ

Την τελική ευθύνη για τη διάθεση του προϋπολογισμού έχει η Επιτροπή. Ωστόσο, το 80% των κονδυλίων της Ένωσης το διαχειρίζονται τα κράτη μέλη της ΕΕ. Σε περιπτώσεις αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, η Επιτροπή συνεργάζεται με τα οικεία κράτη μέλη για την ανάκτηση των χρημάτων. Για να εξασφαλιστεί η διαφάνεια, οι οργανισμοί και οι επιχειρήσεις που λαμβάνουν χρηματοδότηση από την ΕΕ δημοσιοποιούνται.

Πώς δαπανώνται τα χρήματα;

Ο προϋπολογισμός της ΕΕ χωρίζεται σε 6 περίπου τομείς δαπανών.

Σήμερα το μεγαλύτερο μερίδιο αναλογεί στη δημιουργία ανάπτυξης και θέσεων εργασίας και στη μείωση των οικονομικών διαφορών μεταξύ των διάφορων περιφερειών της ΕΕ. Σημαντικό μερίδιο διατίθεται επίσης για τη γεωργία, την αγροτική ανάπτυξη, την αλιεία και την προστασία του περιβάλλοντος. Άλλες δαπάνες αφορούν την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, του οργανωμένου εγκλήματος και της παράνομης μετανάστευσης.

Back to top