Evropská unie

Na co jdou prostředky z rozpočtu EU

Na co jdou prostředky z rozpočtu EU

Dlouhodobý rozpočet EU stanoví dlouhodobé priority a limity výdajů EU.

Z rozpočtu EU jsou financovány nejrůznější činnosti: počínaje rozvojem venkovských oblastí, přes ochranu životního prostředí a vnějších hranic Unie po prosazování lidských práv. O výši rozpočtu a jeho přerozdělování rozhodují společně Komise, Rada a Evropský parlament. Komise pak odpovídá za to, jak jsou prostředky z něj využívány. Komise sdílí s členskými zeměmi EU odpovědnost za přibližně 80 % rozpočtu.

Sestavování rozpočtu

O rozpočtu rozhodují společně Komise, Rada a Evropský parlament. Komise nejdříve předkládá návrh k posouzení Radě a Evropskému parlamentu. Tyto orgány jsou oprávněny návrh pozměňovat. Pokud se neshodnou, musí dojednat kompromis.

Rozpočet na každý rok pak stanoví částky dohodnuté předem v souladu s víceletým finančním rámcem. Unie tak může efektivně plánovat výdaje na realizaci nejrůznějších programů na několik let dopředu. Stávající rámec byl sestaven na období 2014–2020.

Další informace o sestavování rozpočtu EU

Správa finančních prostředků EU

Konečnou odpovědnost za finální přidělování prostředků z rozpočtu má Komise. Samy členské státy však spravují kolem 80 % finančních prostředků Unie. Pokud dojde k vyplacení plateb neoprávněně, Komise spolupracuje s členskými zeměmi a peníze vymáhá nazpět. Aby bylo možné zaručit transparentnost, jsou údaje o organizacích a společnostech, kterým jsou poskytovány evropské prostředky, veřejně přístupné.

Jak jsou finanční prostředky rozdělovány?

Rozpočet je rozdělen zhruba do 6 výdajových oblastí.

Největší podíl v současnosti směruje na vytváření růstu a pracovních míst a na snižování ekonomických rozdílů mezi evropskými regiony. Významný podíl dále představuje zemědělství, rozvoj venkova, rybolov a ochrana životního prostředí. Prostředky z rozpočtu EU dále využívá například na boj proti terorismu, organizovanému zločinu a nelegálnímu přistěhovalectví.

Back to top