Европейски съюз

Как се изразходва бюджетът на ЕС

Как се изразходва бюджетът на ЕС

С дългосрочния бюджет се определят дългосрочните приоритети и таваните за разходите на ЕС.

Чрез бюджета на ЕС се финансират широк кръг дейности — от развитие на селските райони и опазване на околната среда до защита на външните граници и утвърждаване на правата на човека. Комисията, Съветът и Парламентът определят размера на бюджета и неговото разпределение. За изразходването му обаче отговорност носи Комисията. Страните от ЕС и Комисията носят съвместна отговорност за около 80% от бюджета.

Изготвяне на бюджета

Решенията за бюджета се вземат съвместно от Комисията, Съвета и Парламента. Комисията представя проект на Съвета и Парламента. Те могат да внасят промени, а ако не са съгласни по определени въпроси, трябва да постигнат компромис.

В бюджета за всяка година се определят предварително договорени суми в съответствие с план, известен като многогодишна финансова рамка. Рамката позволява на ЕС да планира ефективно програмите си за финансиране за няколко години напред. Настоящата рамка обхваща периода от 2014 до 2020 г.

Прочетете повече за бюджетната процедура на ЕС

Управление на средствата на ЕС

Комисията носи крайната отговорност за разпределянето на бюджета. Въпреки това страните от ЕС управляват около 80% от средствата на Съюза. Когато са извършени недължими плащания, Комисията си сътрудничи със съответните страни от ЕС за възстановяване на средствата. За гарантиране на прозрачността информацията за организациите и дружествата, които получават финансиране от ЕС, е публично достояние.

За какво се изразходват средствата

Бюджетът на ЕС се разпределя в около 6 области на разходи.

В момента най-много средства се изразходват за създаване на растеж и работни места и за намаляване на различията между регионите. Голям дял от бюджета се пада и на селското стопанство, развитието на селските райони, рибарството и опазването на околната среда. Друга част от средствата се използват за борба с тероризма, организираната престъпност и незаконната имиграция.

Back to top