Evropská unie

Snadno srozumitelná - Evropská unie

Snadno srozumitelná - Evropská unie

Snadno srozumitelná verze

Následující text je napsán tak,
aby byly uvedené informace
srozumitelné všem.

Symbol snadno srozumitelných informací

© European Easy-to-Read Logo: Inclusion Europe. Další informace na https://www.inclusion-europe.eu/easy-to-read/


Evropská unie


Evropská unie je skupina 27 zemí v Evropě.
Tyto země se daly dohromady, aby
lidé měli lepší, lehčí a bezpečnější život.
Dohodly se, že budou spolupracovat a že si budou pomáhat.

Mapa se všemi zeměmi Evrops2016ké unie


Jak Evropská unie začala


Myšlenka Evropské unie se objevila
po dvou světových válkách v Evropě.
Země v Evropě viděly, že
je lepší spolupracovat
než bojovat proti sobě.

Lidé spolupracují

Nejdřív začalo spolupracovat jen 6 zemí v Evropě:

 • Belgie
 • Francie
 • Itálie
 • Lucembursko
 • Německo
 • Nizozemsko

Brzo se k nim začaly přidávat další a další země
a vznikla Evropská unie.

Dnes je v Evropské unii 27 zemí.
Jsou to tyto země:

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česko
 • Dánsko
 • Estonsko
 • Finsko
 • Francie
 • Chorvatsko
 • Irsko
 • Itálie
 • Kypr
 • Litva
 • Lotyšsko
 • Lucembursko
 • Maďarsko
 • Malta
 • Německo
 • Nizozemsko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rakousko
 • Rumunsko
 • Řecko
 • Slovensko
 • Slovinsko
 • Španělsko
 • Švédsko

 

V červnu 2016 se Spojené království rozhodlo
z Evropské unie vystoupit.
Od 31. ledna 2020 už proto Spojené království
není členem Evropské unie.

Mapa se všemi zeměmi Evropské unie


Cíle a hodnoty Evropské unie


Všechny země, které patří do Evropské unie
spolupracují na tom:

 • aby byl v Evropě mír
 • aby se lidem dobře žilo
 • aby byl svět spravedlivý a na nikoho se nezapomínalo
 • aby se respektovaly všechny kultury
  a jazyky
 • aby byla evropská ekonomika silná
  a aby země používaly stejné peníze,
  když spolu obchodují
 

Seznam

Pro země Evropské unie
jsou důležité stejné věci.
Například chtějí, aby bylo jasné, že všichni lidé jsou si rovni
a že se respektují jejich práva.


Mír v Evropě


Když začala fungovat Evropská unie,
války mezi zeměmi,
které jsou její součástí, přestaly.
Díky Evropské unii spolupracují
všechny země v Evropě v míru.

V roce 2012 Evropská unie dostala důležitou cenu
která se nazývá ‚Nobelova cena za mír‛.
Tuto cenu Evropská unie získala proto, že dobře
pracuje na tom, aby byl v Evropě pořád mír.

Lidé v kruhu se drží za ruce

Symbol ceny za mír


Volný pohyb


Protože máme Evropskou unii, je pro lidi lehčí
volně cestovat do jiných zemí.
Mohou bydlet, studovat nebo pracovat
v té zemi Evropské unie, ve které chtějí.
Někdo z Francie se třeba může rozhodnout,
že se přestěhuje do Itálie a bude tam pracovat.
Nebo student z Belgie může jít studovat na univerzitu v Řecku.

Bezstarostné cestování

Věci, služby a peníze se mohou volně pohybovat
mezi všemi zeměmi Evropské unie.


Evropská unie ve světě


Evropská unie hraje ve světě důležitou úlohu.
Například:

 • Prodává ostatním zemím mnoho věcí a služeb.
  Také z ostatních zemí mnoho věcí kupuje.
  Proto může světová ekonomika dobře fungovat.
 • Pomáhá milionům lidí,
  kteří žijí v chudších zemích mimo Evropskou unii.
 • Snaží se, aby lidé na celém světě žili v bezpečí,
  aby se s lidmi zacházelo spravedlivě a aby se dodržovaly zákony.

Jak je možné se stát členem Evropské unie


Pokud se nějaká země chce stát členem Evropské unie,
musí:

 • souhlasit se všemi zákony a hodnotami
  Evropské unie
 • pracovat na tom, aby všechny tyto zákony
  a hodnoty dodržela

Dohoda

To může trvat velmi dlouho.

Do Evropské unie se nyní snaží vstoupit další země.
Jsou to:

 • Albánie
 • Severní Makedonie
 • Černá Hora
 • Srbsko
 • Turecko

Pokud se tyto země chtějí stát členy Evropské unie,
musejí pracovat na tom, aby se v nich
dodržovaly zákony a hodnoty
Evropské unie.


Schengenský prostor


Evropská unie vytvořila „schengenský prostor“.

V schengenském prostoru nejsou hranice.
V tomto prostoru mohou lidé volně a snadno cestovat z jedné země do druhé.
Když se dostávají na území jiné země,
neprocházejí žádnými kontrolami.

Protože máme schengenský prostor, mohou lidé snáze
jezdit do jiné země do práce nebo na dovolenou.

Schengenský prostor začal fungovat v roce 1985.
TDnes patří do schengenského prostoru
22 z 27 zemí Evropské unie.

Jsou to:

 • Belgie
 • Česko
 • Dánsko
 • Estonsko
 • Finsko
 • Francie
 • Itálie
 • Litva
 • Lotyšsko
 • Lucembursko
 • Maďarsko
 • Malta
 • Německo
 • Nizozemsko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rakousko
 • Řecko
 • Slovensko
 • Slovinsko
 • Španělsko
 • Švédsko

V schengenském prostoru jsou také 4 země,
které nejsou členy Evropské unie:

 • Island
 • Lichtenštejnsko
 • Norsko
 • Švýcarsko

To znamená, že lidé mohou volně a bez problémů
cestovat z jedné země do druhé.
Mohou tedy snáze do kterékoliv z těchto zemí
jet na dovolenou nebo tam jezdit do práce.

Bezstarostné cestování


Jazyky Evropské unie


V každé zemi Evropské unie
mluví lidé svým jazykem.
Evropská unie chrání právo lidí na to,
aby mohli komunikovat ve svém jazyce.

Slovo „ahoj“ v různých jazycích

Právě proto Evropská unie
vydává všechny důležité informace a dokumenty
ve všech jazycích, kterými mluví lidé v jednotlivých zemích:

 • anglicky
 • bulharsky
 • česky
 • dánsky
 • estonsky
 • finsky
 • francouzsky
 • chorvatsky
 • irsky
 • italsky
 • litevsky
 • lotyšsky
 • maďarsky
 • maltsky
 • německy
 • nizozemsky
 • polsky
 • portugalsky
 • rumunsky
 • řecky
 • slovensky
 • slovinsky
 • španělsky
 • švédsky

Tak dostanou všichni lidé v Evropské unii
důležité informace ve svém jazyce
a rozumějí jim.


Peníze Evropské unie


Většina zemí, které patří do Evropské unie, používá stejné peníze.
Nazývají se „euro“.
Používání stejných peněz pomáhá
to vzájemnému obchodování v Evropské unii.
Například Španělé mohou snadno kupovat věci,
o které mají zájem, v Belgii a nemusejí
platit víc.
Když se platí stejnými penězi,
lidé mohou snáze cestovat,
nakupovat na internetu věci z jiných zemí
a mají větší výběr.

V současné době používá euro 19 z 27 zemí Evropské unie. Jsou to:

 • Belgie
 • Estonsko
 • Finsko
 • Francie
 • Irsko
 • Itálie
 • Kypr
 • Litva
 • Lotyšsko
 • Lucembursko
 • Malta
 • Německo
 • Nizozemsko
 • Portugalsko
 • Rakousko
 • Řecko
 • Slovensko
 • Slovinsko
 • Španělsko

 

Evropské peníze


Evropská vlajka


Toto je vlajka Evropské unie:

Vlajka Evropské unie

Vlajka Evropské unie je modrá.
Uprostřed vlajky je kruh zlatých hvězdiček.
Vyjadřuje, že země Evropské unie
jsou jednotné a stojí při sobě.


Evropská hymna


Každá země má melodii,
která vyjadřuje její hodnoty a kulturu.
Této melodii se říká „hymna“,

Evropská unie má také svou hymnu.
V roce 1985 vybrali lidé, kteří
v Evropské unii rozhodují,
melodii velmi důležitého skladatele
a ta se stala hymnou Evropské unie.

Tento skladatel se jmenuje Ludwig van Beethoven.

Vybraná melodie vyjadřuje, že je důležité,
aby všichni lidé žili svobodně, v míru
a vzájemně se podporovali.
To jsou hodnoty, ve které Evropská unie věří.
A proto si vybrala tuto melodii
za svou hymnu.

Symbol poslechu melodie

Hymnu Evropské unie si můžete poslechnout zde.


Jednotná v rozmanitosti


Evropská unie používá heslo „jednotná v rozmanitosti“, které
upozorňuje na její hodnoty.

Být jednotní v rozmanitosti znamená, že:

 • v Evropské unii mají lidé
  různé kultury a jazyky,
  ale stojí při sobě
  a spolupracují v míru.
 • na tom, že lidé mají lidé různé
  jazyky a kultury, není nic špatného.
  Naopak.
  Lidé různých kultur
  se mohou od sebe navzájem hodně naučit a dobře spolupracovat.

Lidé v kruhu se drží za ruce


Jak funguje Evropská unie


Evropská unie má 3 hlavní instituce:

 • Evropskou komisi
  Lidé z Evropské komise
  navrhují zákony Evropské unie.

Symbol Evropské komise

 • Evropský parlament
  V Evropském parlamentu pracují lidé,
  které si zvolili všichni Evropané,
  aby hájili jejich práva.

Symbol Evropského parlamentu

 • Rada Evropské unie
  Lidé, kteří rozhodují
  v každé zemi Evropské unie,
  se scházejí
  v Radě Evropské unie.

Symbol Rady Evropské unie

Tyto 3 instituce jsou pro Evropskou unii velmi důležité.
Společně pracují na tom, aby byl život v Evropě lepší:

 • Evropská komise navrhuje zákony.
 • Evropský parlament
  a Rada Evropské unie
  o těchto návrzích diskutují a rozhodují, zda tyto zákony
  přijmou pro celou Evropu.
 • Pokud se rozhodnou, že je přijmou,
  musí všechny země Evropské unie
  zařídit, aby v nich tyto zákony platily.

Další důležité instituce Evropské unie jsou:

 • Soudní dvůr Evropské unie
  dává pozor na to, aby se všechny zákony
  Evropské unie dodržovaly.
 • Účetní dvůr
  kontroluje, zda se peníze Evropské unie
  utrácejí za správné věci.

Evropská unie má ještě další instituce,
které vykonávají důležitou práci.
Například existují instituce, které:

 • kontrolují, jestli Evropská unie správně funguje
  a dodržuje práva všech lidí.
 • zveřejňuje důležité informace
  o Evropské unii.
 • vybírá lidi, kteří mohou
  pracovat pro Evropskou unii.
 • chrání práva všech lidí v Evropě,
  například postižených nebo pracujících.

Seznam

Všechny tyto instituce pracují společně na tom, aby Evropská unie dobře fungovala pro blaho svých obyvate.


Další informace


Klikněte sem, pokud máte zájem o další informace
o Evropské unii ve svém jazyce.

Pokud se chcete zeptat na něco o Evropské unii,
můžete vyplnit tento online formulář.

Ruce na notebooku

 
Back to top