Europos Sąjunga

Šalys

Šalys

ES ne visada buvo tokia didelė kaip dabar. 1951 m. bendradarbiauti ekonomikos srityje iš Europos šalių pradėjo tik Belgija, Italija, Liuksemburgas, Nyderlandai, Prancūzija ir Vokietija.

Bėgant laikui prie jų nusprendė prisijungti vis daugiau šalių. Šiuo metu Sąjungos narės yra 27 šalys. Jungtinė Karalystė išstojo iš Europos Sąjungos 2020 m. sausio 31 d.

27 ES valstybės narės

Abėcėlės tvarka
Pagal įstojimo į ES metus
Įstojimo į ES metai Šalys

1958-01-01

Belgija
  Italija
  Liuksemburgas
  Nyderlandai
  Prancūzija
  Vokietija
1973-01-01 Airija
  Danija
  Jungtinė Karalystė (išstojo 2020 m. sausio 31 d.)

1981-01-01

Graikija
1986-01-01 Ispanija
  Portugalija
1995-01-01 Austrija
  Suomija
  Švedija
2004-05-01 Čekija
  Estija
  Kipras
  Latvija
  Lenkija
  Lietuva
  Мalta
  Slovakija
  Slovėnija
  Vengrija
2007-01-01 Bulgarija
  Rumunija
2013-07-01 Kroatija

Apie ES valstybes nares trumpai

Eurą įsivedusios valstybės

Euras (€) yra oficiali devyniolikos iš 27 ES valstybių narių valiuta. Visos šios šalys kartu vadinamos euro zona.

Kurios šalys yra įsivedusios eurą?

Šengeno erdvei be sienų priklausančios valstybės

Šengeno erdvė yra vienas iš didžiausių ES laimėjimų. Tai erdvė be vidaus sienų, erdvė, kurioje piliečiai, daug ES nepriklausančių šalių piliečių, verslininkų ir turistų gali laisvai judėti ir nebūti tikrinami pasienyje. Nuo 1985 m. ši erdvė laipsniškai plėtėsi ir šiandien aprėpia beveik visas ES valstybes bei kelias asocijuotąsias ne ES šalis.

Panaikinusios vidaus sienas Šengeno erdvės valstybės pagal Šengeno taisykles sugriežtino kontrolę prie joms priklausančių bendrų išorės sienų, kad užtikrintų Šengeno erdvėje gyvenančių ir po ją keliaujančių asmenų saugumą.

Šengeno erdvei priklausančių šalių sąrašas

 • Austrija
 • Belgija
 • Čekija
 • Danija
 • Estija
 • Graikija
 • Islandija
 • Ispanija
 • Italija
 • Latvija
 • Lenkija
 • Lichtenšteinas
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Мalta
 • Norvegija
 • Nyderlandai
 • Portugalija
 • Prancūzija
 • Slovakija
 • Slovėnija
 • Suomija
 • Vengrija
 • Vokietija
 • Švedija
 • Šveicarija

Plačiau apie Šengeno erdvę

Stojimas į ES

Tapimas ES nare yra sudėtinga procedūra, kuri šiek tiek užtrunka. Kai paraišką tapti ES nare pateikusi valstybė tenkina narystės sąlygas, ji privalo įgyvendinti ES taisykles ir reglamentus visose srityse.

Paraišką pateikti gali bet kuri narystės ES sąlygas tenkinanti valstybė. Šios sąlygos (vadinamieji Kopenhagos kriterijai) – tai laisvosios rinkos ekonomika, tvirta demokratija, teisinė valstybė, sutikimas taikyti visus ES teisės aktus, įsivesti eurą ir kt.

Į ES pageidaujanti stoti valstybė pateikia narystės ES paraišką Tarybai, kuri paprašo Komisijos įvertinti, ar ta valstybė gali atitikti Kopenhagos kriterijus. Jei Komisija mano, kad taip, Taryba privalo susitarti dėl derybų įgaliojimų. Tada atitinkamais klausimais oficialiai pradedamos derybos.

Dėl didžiulės ES taisyklių, kurias kiekviena šalis kandidatė privalo priimti kaip nacionalinę teisę, apimties derybos trunka netrumpai. Šiuo pasirengimo narystei laikotarpiu šalys kandidatės yra remiamos finansiškai, joms teikiama administracinė ir techninė pagalba.

Šalys kandidatės

Tai šalys, kuriose vyksta ES teisės aktų perkėlimo (arba įtraukimo) į nacionalinę teisę procesas.

Potencialios šalys kandidatės

Potencialios šalys kandidatės dar neatitinka narystės ES sąlygų.

 • Bosnija ir Hercegovina
 • Kosovas*
  * Šis pavadinimas nekeičia pozicijų dėl statuso ir atitinka JT Saugumo Tarybos rezoliuciją 1244/99 bei Tarptautinio Teisingumo Teismo nuomonę dėl Kosovo nepriklausomybės deklaracijos.

Plačiau apie ES plėtrą

Kitos Europos šalys

Žemėlapis

Back to top