an tAontas Eorpach

Tíortha

Tíortha

Ní raibh an tAontas Eorpach chomh mór i gcónaí agus atá sé anois. Nuair a cuireadh tús le comhar eacnamaíoch idir tíortha na hEorpa i 1951, ní raibh ach an Bheilg, an Ghearmáin, an Fhrainc, an Iodáil, Lucsamburg agus an Ísiltír páirteach ann.

Le himeacht aimsire, chinn níos mó tíortha ballraíocht a fháil. 27 mBallstát atá san Aontas faoi láthair. Tharraing an Ríocht Aontaithe siar ón Aontas Eorpach an 31 Eanáir 2020.

Is iad seo a leanas na 27 mBallstát de chuid an Aontais

In ord aibítre
 
De réir bhliain an aontachais
Bliain an aontachais Tíortha

01/01/1958

An Bheilg
  An Fhrainc
  An Ghearmáin
  An Iodáil
  An Ísiltír
  Lucsamburg
01/01/1973 An Danmhairg
  Éire
  An Ríocht Aontaithe (d’imigh as an Aontas an 31 Eanáir 2020)

01/01/1981

An Ghréig
01/01/1986 An Phortaingéil
  An Spáinn
01/01/1995 An Fhionlainn
  An Ostair
  An tSualainn
01/05/2004 An Chipir
  An Eastóin
  An Laitvia
  An Liotuáin
  Málta
  An Pholainn
  An tSeicia
  An tSlóivéin
  An tSlóvaic
  An Ungáir
01/01/2007 An Bhulgáir
  An Rómáin
01/07/2013 An Chróit

Tuairisc ghonta ar Bhallstáit uile an Aontais Eorpaigh

Na tíortha ina n-úsáidtear an euro

Is é an euro (€) airgeadra oifigiúil 19 as 27 mBallstát de chuid an Aontais. Glaoitear an Limistéar Euro ar an ngrúpa tíortha sin.

Cad iad na tíortha ina n-úsáidtear an euro?

Schengen: limistéar gan teorainneacha

Tá Limistéar Schengen ar cheann de na héachtaí is mó atá bainte amach ag an Aontas Eorpach. Is limistéar é gan teorainneacha inmheánacha, limistéar inar féidir le saoránaigh, go leor daoine nach náisiúnaigh de chuid an Aontais Eorpaigh iad, lucht gnó agus turasóirí, gluaiseacht gan srian agus gan a bheith faoi réir seiceálacha teorann. Ó 1985 i leith, tháinig méadú ar an limistéar de réir a chéile agus cuimsíonn sé anois nach mór gach Ballstát agus roinnt tíortha comhlachaithe nach Ballstáit iad.

Cé gur cuireadh deireadh leis na teorainneacha inmheánacha i Limistéar Schengen, déantar rialú níos géire anois ag an teorainn choiteann sheachtrach ar bhonn rialacha Schengen chun slándáil na ndaoine atá ina gcónaí sa limistéar sin agus iad siúd a bhíonn ag taisteal ann a áirithiú.

Liosta na dtíortha i limistéar Schengen

 • An Bheilg
 • An Danmhairg
 • An Eastóin
 • An Eilvéis
 • An Fhionlainn
 • An Fhrainc
 • An Ghearmáin
 • An Ghréig
 • An Iodáil
 • An Iorua
 • An Ioslainn
 • An Ísiltír
 • An Laitvia
 • Lichtinstéin
 • An Liotuáin
 • Lucsamburg
 • Málta
 • An Ostair
 • An Pholainn
 • An Phortaingéil
 • An tSeicia
 • An tSlóivéin
 • An tSlóvaic
 • An Spáinn
 • An tSualainn
 • An Ungáir

Tuilleadh eolais faoi limistéar Schengen

Ballraíocht san Aontas Eorpach

Is próiseas casta nach féidir a chur i gcrích thar oíche é ballraíocht a bhaint amach san Aontas Eorpach. Nuair a chomhlíonann tír is iarrthóir na coinníollacha ballraíochta, is gá di rialacha agus rialacháin an Aontais a chur chun feidhme i ngach réimse.

Féadfaidh aon tír a shásaíonn na coinníollacha ballraíochta iarratas a dhéanamh. Ar na coinníollacha sin a dtugtar ‘critéir Chóbanhávan’ orthu, áirítear geilleagar saoriomaíochta, daonlathas cobhsaí agus riail an dlí mar aon le glacadh le gach cuid de reachtaíocht an Aontais, an euro san áireamh.

Cuireann tír a dteastaíonn uaithi teacht isteach san Aontas iarratas ballraíochta faoi bhráid na Comhairle; iarrann an Chomhairle ar an gCoimisiún measúnú a dhéanamh ar chumas na tíre is iarrthóir critéir Chóbanhávan a chomhlíonadh. Más dearfach í tuairim an Choimisiúin, ní mór don Chomhairle sainordú caibidlíochta a aontú ansin. Cuirtear tús foirmiúil ansin le caibidlíochtaí ar bhonn ábhar i ndiaidh ábhair.

Is gá do gach tír is iarrthóir líon mór rialacha agus rialacháin de chuid an Aontais a ghlacadh mar dhlí náisiúnta agus, i ngeall air sin, tógann sé roinnt mhaith ama na caibidlíochtaí a chur i gcrích. Tugtar tacaíocht airgeadais, riaracháin agus theicniúil do na tíortha is iarrthóirí le linn na tréimhse réamh-aontachais seo.

Tíortha is iarrthóirí

Tá reachtaíocht an Aontais Eorpaigh á ‘trasuí’ (nó á comhtháthú) ina ndlí náisiúnta ag na tíortha seo a leanas:

Tíortha is iarrthóirí ionchasacha

Ní chomhlíonann na tíortha is iarrthóirí ionchasacha na ceanglais le haghaidh ballraíocht san Aontas Eorpach fós.

Tuilleadh i dtaobh mhéadú an Aontais Eorpaigh

Tíortha Eorpacha eile

Léarscáil

Back to top