Euroopa Liit

Riigid

Riigid

EL ei ole alati olnud nii suur kui tänapäeval. Kui Euroopa riigid hakkasid 1951. aastal tegema majandusalast koostööd, osalesid selles üksnes Belgia, Itaalia, Luksemburg, Madalmaad, Prantsusmaa ja Saksamaa.

Aja jooksul otsustas sellega ühineda üha rohkem riike.Praegu kuulub Euroopa Liitu 27 riiki. Ühendkuningriik astus Euroopa Liidust välja 31. jaanuaril 2020.

27 Euroopa Liidu liikmesriiki

Tähestikulises järjestuses
 

 

Ühinemisaasta järgi
Ühinemisaasta Riigid

1.1.1958

Belgia
  Itaalia
  Luksemburg
  Madalmaad
  Prantsusmaa
  Saksamaa
1.1.1973 Iirimaa
  Taani
  Ühendkuningriik (astus välja 31. jaanuaril 2020)

1.1.1981

Kreeka
1.1.1986 Hispaania
  Portugal
1.1.1995 Austria
  Rootsi
  Soome
1.5.2004 Eesti
  Küpros
  Läti
  Leedu
  Malta
  Poola
  Slovakkia
  Sloveenia
  Tšehhi
  Ungari
1.1.2007 Bulgaaria
  Rumeenia
1.7.2013 Horvaatia

Kõigi ELi liikmesriikide lühikirjeldus

Riigid, kus on käibel euro

Euro (€) on ametlik maksevahend 27st ELi liikmesriigist 19s. Neid riike üheskoos nimetatakse euroalaks.

Millistes riikides on käibel euro?

Piirideta Schengeni ala liikmed

Schengeni ala on üks ELi suurimaid saavutusi. See on sisepiirideta ala, kus kodanikud, paljud kolmandate riikide kodanikud, äriinimesed ja turistid saavad ilma piirikontrolli läbimata vabalt liikuda. Alates 1985. aastast on see ala järk-järgult suurenenud ning hõlmab praegu peaaegu kõiki ELi liikmesriike ja mõnda väljaspool ELi asuvat assotsieerunud riiki.

Olles kaotanud kontrollid oma sisepiiridel, on Schengeni ala riigid vastavalt Schengeni eeskirjadele karmistanud kontrolle oma ühistel välispiiridel, et tagada Schengeni alal elavate või seal reisivate inimeste turvalisus.

Schengeni ala riikide loetelu

 • Austria
 • Belgia
 • Eesti
 • Hispaania
 • Island
 • Itaalia
 • Kreeka
 • Läti
 • Leedu
 • Liechtenstein
 • Luksemburg
 • Madalmaad
 • Malta
 • Norra
 • Poola
 • Portugal
 • Prantsusmaa
 • Rootsi
 • Saksamaa
 • Slovakkia
 • Sloveenia
 • Soome
 • Šveits
 • Taani
 • Tšehhi
 • Ungari

Lisateave Schengeni ala kohta

Ühinemine ELiga

ELi liikmesriigiks saamine on keerukas menetlus ning see ei juhtu üleöö. Kui taotlejariik täidab liikmeks saamiseks vajalikud tingimused, peab ta kõigis valdkondades hakkama rakendama ELi eeskirju ja määrusi.

Taotluse võib esitada iga riik, kes täidab liikmeks saamise tingimused. Kõnealuseid tingimusi teatakse kui Kopenhaageni kriteeriume ning nende hulka kuuluvad vaba turumajandus, stabiilne demokraatia ning õigusriigi põhimõte, samuti kõigi ELi õigusaktide, sealhulgas eurot puudutavate aktide heakskiitmine.

ELi liikmeks saada sooviv riik esitab liikmeks saamise taotluse Euroopa Liidu Nõukogule, kes palub komisjonil hinnata, kas taotleja on suuteline täitma Kopenhaageni kriteeriume. Kui komisjoni arvamus on positiivne, siis peab nõukogu tegema otsuse läbirääkimisvolituste kohta. Siis avatakse ametlikult valdkonnapõhised läbirääkimised.

Läbirääkimised on aeganõudvad, sest iga kandidaatriik peab siseriiklikku õigusesse üle võtma väga palju ELi eeskirju ja määrusi. Kandidaatriike toetatakse rahaliselt, halduslikult ja tehniliselt kõnealuse ühinemiseelse perioodi jooksul.

Kandidaatriigid

Need riigid on ELi õigusakte siseriiklikku õigusesse üle võtmas ehk integreerimas.

Potentsiaalsed kandidaatriigid

Potentsiaalsed kandidaatriigid ei vasta veel ELi liikmeks saamiseks vajalikele nõudmistele.

 • Bosnia ja Hertsegoviina
 • Kosovo*
  * See määratlus ei piira Kosovo staatust käsitlevaid seisukohti ning on kooskõlas ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga nr 1244/99 ja Rahvusvahelise Kohtu arvamusega Kosovo iseseisvusdeklaratsiooni kohta.

Lisateave laienemise kohta

Muud Euroopa riigid

Kaart

Back to top