European Union website, the official EU website

Na ceste k členstvu v EÚ

Na ceste k členstvu v EÚ

Keďže záujem o členstvo v prejavuje čoraz väčší počet krajín, proces rozširovania Únie bude pokračovať. Tieto krajiny môžeme rozdeliť na kandidátske krajiny a potenciálnych kandidátov. Prvá skupina krajín je v procese transponovania (resp. integrácie) právnych predpisov EÚ do svojho vnútroštátneho práva, zatiaľ čo potenciálne kandidátske krajiny zatiaľ nespĺňajú požiadavky EÚ na členstvo.