European Union website, the official EU website

На път към членство в ЕС

На път към членство в ЕС

ЕС ще продължава да се разширява, тъй като нарастващ брой страни изразяват интерес към членство в него. Тези страни могат да бъдат разделени на страни кандидатки и потенциални страни кандидатки. Първите са в процес на „транспониране“ (интегриране) на правото на ЕС в своето национално законодателство, докато потенциалните страни кандидатки все още не отговарят на изискванията за членство в ЕС.