Európska únia

Spojené kráľovstvo

Spojené kráľovstvo

Prehľad

Vlajka Spojeného kráľovstva

Brexit

Občania Spojeného kráľovstva 23. júna 2016 hlasovali za vystúpenie z Európskej únie. Spojené kráľovstvo 29. marca 2017 formálne oznámilo Európskej rade svoj úmysel vystúpiť z Európskej únie tým, že aktivovalo článok 50 Lisabonskej zmluvy.

Spojené kráľovstvo zatiaľ ostáva plnoprávnym členom EÚ a aj naďalej sa naň a na jeho území v plnom rozsahu uplatňujú práva a povinnosti. Prečítajte si plné znenie spoločného vyhlásenia

Ďalšie informácie:

Politický systém

Spojené kráľovstvo je konštitučná monarchia a parlamentná demokracia s predsedom vlády – premiérom a hlavou štátu – panovníkom. Spojené kráľovstvo tvoria 4 krajiny: Anglicko, Škótsko, Wales a Severné Írsko. Posledné tri uvedené krajiny majú decentralizované správne orgány s rôznymi právomocami. Spojené kráľovstvo ma aj rôznu mieru prepojenia s tromi závislými územiami Britskej koruny, ktorými sú Ostrov Man, Guernsey a Jersey. Tieto územia nie sú súčasťou Spojeného kráľovstva, ale britská vláda je zodpovedná za ich obranu a medzinárodné zastúpenie. Krajina má aj 14 zámorských území, ktoré nie sú formálne súčasťou Spojeného kráľovstva ani EÚ (s výnimkou Gibraltáru).

Umiestnenie na mape EÚ

Obchod a hospodárstvo

Najdôležitejšími sektormi hospodárstva Spojeného kráľovstva v roku 2016 boli veľkoobchod a maloobchod, doprava, ubytovacie a stravovacie služby (18,6 %), verejná správa, obrana, vzdelávanie, zdravotníctvo a sociálna pomoc (18,2 %) a priemysel (13,0 %).

Obchod v rámci EÚ predstavuje 47 % vývozu Spojeného kráľovstva (Nemecko 11 %, Francúzsko, Holandsko a Írsko po 6 %), zatiaľ čo v rámci obchodu s krajinami mimo EÚ sa 15 % vyváža do Spojených štátov a 5 % do Švajčiarska.

Pokiaľ ide o dovoz, 51 % pochádza z členských štátov EÚ (Nemecka 14 %, Holandska 7 % a Francúzska 5 %), zatiaľ čo z krajín mimo EÚ 9 % dovozu pochádza zo Spojených štátov a rovnako z Číny.

Spojené kráľovstvo v EÚ

Európsky parlament

Spojené kráľovstvo má v Európskom parlamente 73 poslancov. Poslanci EP za Spojené kráľovstvo.

Kancelária Európskeho parlamentu v Spojenom kráľovstve

Rada EÚ

V Rade Európskej únie sa pravidelne stretávajú národní ministri, aby prijímali právne predpisy a koordinovali politiky EÚ. Na zasadnutiach Rady sa pravidelne zúčastňujú zástupcovia vlády Spojeného kráľovstva v závislosti od prerokúvanej oblasti politiky.

Predsedníctvo Rady EÚ

Rada EÚ nemá stáleho predsedu v podobe jednej osoby (ako napr. Komisia alebo Parlament). Naopak, jej činnosť riadi krajina, ktorá práve predsedá celej Únii. Predsedníctvo Rady EÚ sa mení každých 6 mesiacov.

Počas týchto 6 mesiacov ministri tejto vlády predsedajú zasadnutiam Rady a určujú ich program v každej oblasti politiky a podporujú dialóg s ostatnými inštitúciami EÚ.

Dátumy predsedníctiev Spojeného kráľovstva:

január až jún 1977 | júl až december 1981 | júl až december 1992 | január až jún 1998 | júl až december 2005

Predsedníctvo Rady EÚ

Tento odkaz vás presmeruje na externé webové sídloSúčasné predsedníctvo Rady EÚ

Európska komisia

Komisárom nominovaným za Spojené kráľovstvo do Európskej komisie je Julian King, ktorý je zodpovedný za bezpečnostnú úniu.

Komisia je v každej krajine EÚ zastúpená prostredníctvom miestnej kancelárie, nazývanej „zastúpenie“.

Zastúpenie Komisie v Spojenom kráľovstve

Európsky hospodársky a sociálny výbor

Spojené kráľovstvo má v Európskom hospodárskom a sociálnom výbore 24 zástupcov. S týmto poradným orgánom, ktorý zastupuje zamestnávateľov, zamestnancov a iné záujmové skupiny, sa konzultujú návrhy právnych predpisov s cieľom získať lepší prehľad o možných zmenách v oblasti pracovnej a sociálnej situácie v členských štátoch.

Európsky výbor regiónov

Spojené kráľovstvo má v Európskom výbore regiónov 18 zástupcov. Európsky výbor regiónov združuje regionálnych a miestnych zástupcov. S týmto poradným orgánom sa konzultujú návrhy právnych predpisov s cieľom zabezpečiť, aby sa v týchto predpisoch zohľadňovali perspektívy každého regiónu EÚ.

Stále zastúpenie pri EÚ

Spojené kráľovstvo komunikuje s inštitúciami EÚ aj prostredníctvom svojho stáleho zastúpenia v Bruseli. Jeho hlavnou úlohou ako „veľvyslanectva Spojeného kráľovstva pri EÚ“ je zabezpečiť, aby sa záujmy a politiky krajiny čo najúčinnejšie presadzovali v EÚ.

Rozpočet a financovanie

Aké sú príspevky a príjmy Spojeného kráľovstva, pokiaľ ide o rozpočet EÚ?

Finančné príspevky členských štátov do rozpočtu EÚ boli spravodlivo rozdelené podľa ich možností. Čím väčšie je hospodárstvo vašej krajiny, tým viac krajina prispieva, a naopak. Rozpočet EÚ sa nezameriava na prerozdelenie bohatstva, ale skôr na potreby všetkých Európanov ako celku.

Prehľad finančných vzťahov Spojeného kráľovstva s EÚ v roku 2017:

  • Celkové výdavky EÚ v Spojenom kráľovstve: 6,326 mld. EUR
  • Celkové výdavky EÚ ako % hrubého národného dôchodku (HND) Spojeného kráľovstva: 0,28 %
  • Celkový príspevok Spojeného kráľovstva do rozpočtu EÚ: 10,575 mld. EUR
  • Príspevok Spojeného kráľovstva do rozpočtu EÚ ako % jeho HND: 0,46 %

Viac číselných údajov o rozpočte, príjmoch a výdavkoch EÚ:

Projekty s finančnou podporou EÚ v Spojenom kráľovstve

Finančné prostriedky vyplatené do rozpočtu EÚ zo strany Spojeného kráľovstva pomáhajú financovať programy a projekty vo všetkých krajinách EÚ, ako napríklad budovanie ciest, dotovanie výskumných pracovníkov a ochranu životného prostredia.

Viac informácií o tom, ako Spojené kráľovstvo využíva finančné prostriedky EÚ.

Back to top