an tAontas Eorpach

An Ríocht Aontaithe

An Ríocht Aontaithe

Forbhreathnú

Bratach na Ríochta Aontaithe

Brexit

An 23 Meitheamh 2016 vótáil tromlach de shaoránaigh na Ríochta Aontaithe imeacht ón Aontas Eorpach. An 29 Márta 2017 thug an Ríocht Aontaithe fógra foirmiúil don Chomhairle Eorpach go raibh sé ar intinn aici an tAontas a fhágáil nuair a chuir sí Airteagal 50 de Chonradh Liospóin i bhfeidhm.

Tá an Ríocht Aontaithe ina Ballstát iomlán den Aontas go fóill agus tá feidhm le cearta agus oibleagáidí an Aontais maidir leis an Ríocht Aontaithe i gcónaí. Léigh an ráiteas iomlán anseo

Tuilleadh eolais:

An córas polaitiúil

Is monarcacht bhunreachtúil agus daonlathas parlaiminteach í an Ríocht Aontaithe ag a bhfuil ceann rialtais, an príomh-aire, agus ceann stáit, an monarc. Tá 4 thír sa Ríocht Aontaithe: Sasana, Albain, an Bhreatain Bheag agus Tuaisceart Éireann. Tá riaracháin dhíláraithe ag na trí thír dheireanacha sin agus cumhachtaí éagsúla acu. Tá naisc idir bheag agus mhór ag an Ríocht Aontaithe freisin le 3 spleáchríoch na corónach - Oileán Mhanann, Geansaí agus Geirsí. Ní cuid den Ríocht Aontaithe iad, ach is é Rialtas na Breataine atá freagrach as cosaint agus ionadaíocht idirnáisiúnta na gcríoch sin. Lena chois sin, tá 14 chríoch thar lear ag an tír nach cuid fhoirmiúil den Ríocht Aontaithe ná den Aontas Eorpach iad (ach amháin Giobráltar).

Áit ar léarscáil an Aontais

An trádáil agus an geilleagar

Seo na hearnálacha is mó a bhí i ngeilleagar na Ríochta Aontaithe in 2016: an trádáil mhórdhíola agus mhiondíola; seirbhísí iompair, cóiríochta agus bia (18.6 %), an córas riaracháin phoiblí; seirbhísí cosanta, oideachais, sláinte agus oibre sóisialta (18.2 %) agus an tionsclaíocht (13.0 %).

Is fiú 47 % d’onnmhairí na Ríochta Aontaithe í trádáil laistigh den Aontas (an Ghearmáin 11 %, an Fhrainc agus an Ísiltír agus Éire go léir 6 %), agus maidir le trádáil lasmuigh den Aontas, téann 15 % d’onnmhairí go dtí na Stáit Aontaithe agus 5 % chun na hEilvéise.

Ó thaobh allmhairí de, tagann 51 % ó Bhallstáit an Aontais (an Ghearmáin 14 %, Ísiltír 7 % agus an Fhrainc 5 %), agus maidir le hallmhairí ó lasmuigh den Aontas, tagann 9 % ó na Stáit Aontaithe agus ón tSín araon.

An Ríocht Aontaithe san Aontas Eorpach

Parlaimint na hEorpa

Tá 73 Fheisire ag an Ríocht Aontaithe i bParlaimint na hEorpa . Seo roinnt eolais faoi na Feisirí sin.

Oifig Pharlaimint na hEorpa sa Ríocht Aontaithe

Comhairle an Aontais Eorpaigh

Is é a dhéantar i gComhairle an Aontais Eorpaigh, go dtagann airí náisiúnta le chéile go rialta le dlíthe an Aontais a ghlacadh agus a mbeartais a chomhordú. Bíonn ionadaithe as rialtas na Ríochta Aontaithe i láthair go rialta ag cruinnithe na Comhairle. Ní hiad na hionadaithe céanna a bhíonn i láthair ag gach cruinniú – tá sin ag brath ar an réimse beartais.

Uachtaránacht Chomhairle an Aontais Eorpaigh

Ní uachtarán buan amháin (fearacht Uachtaráin an Choimisiúin agus na Parlaiminte) atá ar Chomhairle an Aontais Eorpaigh. Ina ionad sin, is í an tír a bhfuil uachtaránacht na Comhairle faoina cúram a stiúrann an obair sin. Bíonn an ról sin ag gach Ballstát ar a sheal ar feadh 6 mhí.

Le linn na tréimhse 6 mhí sin, bíonn airí ó rialtas thír na huachtaránachta i bhfeighil ar chruinnithe na Comhairle sna réimsí beartais éagsúla, glacann siad páirt i leagan amach chláir na gcruinnithe sin agus éascaíonn siad an caidreamh le hinstitiúidí eile an Aontais Eorpaigh.

Na tréimhsí a raibh an uachtaránacht faoi chúram na Ríochta Aontaithe lena linn:

Eanáir-Meitheamh 1977 | Iúil-Nollaig 1981 | Iúil-Nollaig 1992 | Eanáir-Meitheamh 1998 | Iúil-Nollaig 2005

Uachtaránacht Chomhairle an Aontais Eorpaigh

Seo nasc chuig suíomh gréasáin seachtrach Uachtaránacht Chomhairle an Aontais Eorpaigh faoi láthair

An Coimisiún Eorpach

Is é Julian King an Coimisinéir atá ainmnithe ag an Ríocht Aontaithe mar bhall den Choimisiún Eorpach. An tAontas Slándála an cúram atá air.

Tá oifig áitiúil ag an gCoimisiún i ngach Ballstát. "Ionadaíochtaí an Choimisiúin" a thugtar ar na hoifigí sin.

Ionadaíocht an Choimisiúin sa Ríocht Aontaithe

Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa

24 ionadaí ag an Ríocht Aontaithe ar Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa. Eagraíocht chomhairleach atá sa choiste sin ina bhfuil fostóirí, oibrithe agus grúpaí leasa eile. Faigheann na hinstitiúidí comhairle uaidh i dtaobh dlíthe atá beartaithe le go mbeidh tuiscint níos fearr acu ar an tionchar a bheadh ag na dlíthe sin ar dhálaí oibre agus sóisialta sna Ballstáit.

Coiste Eorpach na Réigiún

18 n-ionadaí ag an Ríocht Aontaithe ar Choiste Eorpach na Réigiún, is é sin tionól an Aontais Eorpaigh d'ionadaithe réigiúnacha agus áitiúla. Faigheann na hinstitiúidí comhairle ón gcoiste sin i dtaobh dlíthe atá beartaithe le gur féidir an dearcadh atá ag gach réigiún faoi leith san Aontas i dtaobh na ndlíthe sin a thuiscint agus a chur san áireamh.

Buanionadaíocht chuig an Aontas Eorpach

Bíonn an Ríocht Aontaithe i dteagmháil freisin le hinstitiúidí an Aontais Eorpaigh tríd an mbuanionadaíocht atá aici sa Bhruiséil. Sin "ambasáid na Ríochta Aontaithe chuig an Aontas Eorpach" agus is é is príomhchúram di deimhin a dhéanamh de go bhfuil leasanna agus beartais na tíre á gcur chun cinn go héifeachtach san Aontas Eorpach.

Buiséid agus Maoiniú

An méid airgid a thugann an Ríocht Aontaithe don Aontas Eorpach agus an méid a fhaigheann sí ar ais

Tá an méid airgid a íocann na Ballstáit isteach i mbuiséad an Aontais Eorpaigh roinnte go cothrom eatarthu de réir na n-acmhainní atá ag gach tír ar leith. Íocann na tíortha sin a bhfuil geilleagair mhóra acu níos mó airgid isteach sa bhuiséad ná na tíortha sin a bhfuil geilleagair bheaga acu. Níl sé mar aidhm le buiséad an Aontais Eorpaigh an rachmas a athdháileadh, ach cuirtear béim ar riachtanais mhuintir na hEorpa ina n‑iomláine.

Miondealú ar chaidreamh airgeadais na Ríochta Aontaithe leis an Aontas Eorpach in 2017:

  • Caiteachas iomlán an Aontais Eorpaigh sa Ríocht Aontaithe: €6.326 billiún
  • Caiteachas iomlán an Aontais, agus é tugtha mar chéatadán d'ollioncam náisiúnta na Ríochta Aontaithe: 0.28 %
  • Ranníocaíocht iomlán na Ríochta Aontaithe isteach i mbuiséad an Aontais Eorpaigh: €10.575 billiún
  • Ranníocaíocht na Ríochta Aontaithe isteach i mbuiséad an Aontais Eorpaigh mar chéatadán d'ollioncam náisiúnta na tíre: 0.46 %

Tuilleadh figiúirí faoi bhuiséad, ioncam agus caiteachas an Aontais Eorpaigh:

Tionscadail sa Ríocht Aontaithe a fuair maoiniú ón Aontas Eorpach

An t-airgead a d'íoc an Ríocht Aontaithe isteach i mbuiséad an Aontais Eorpaigh, úsáidtear é le cláir agus tionscadail a mhaoiniú i dtíortha uile an Aontais, m.sh. déanamh bóithre, maoiniú do thaighdeoirí agus cosaint an chomhshaoil.

Tuilleadh eolais faoin gcaoi a dtéann an maoiniú ón Aontas chun tairbhe don Ríocht Aontaithe.

Back to top