Euroopa Liit

Ühendkuningriik

Ülevaade

Ühendkuningriigi lipp

  • Pealinn: London
  • ELi ametlik(ud) keel(ed): inglise keel
  • ELi liikmesriik: alates 1. jaanuarist 1973
  • Rahaühik: naelsterling (GBP). Ühendkuningriik on euro suhtes kasutanud loobumisklauslit ega pea seega eurot kasutusele võtma.
  • Schengen: Ühendkuningriik on Schengeni ala suhtes kasutanud loobumisklauslit.
  • Arvandmed: pindalarahvaarvSKP elaniku kohta (ostujõu standardi alusel)

Brexit

23. juunil 2016 hääletasid Ühendkuningriigi kodanikud Euroopa Liidust lahkumise poolt. 29. märtsil 2017 teatas Ühendkuningriik ametlikult Euroopa Ülemkogule oma kavatsusest Lissaboni lepingu artikli 50 alusel Euroopa Liidust lahkuda.

Ühendkuningriik on praegu endiselt Euroopa Liidu täieõiguslik liige ning Ühendkuningriigi siseselt ja tema suhtes kohaldatakse jätkuvalt täies ulatuses samu õigusi ja kohustusi. Avalduse terviktekst

Lisateave:

Poliitiline süsteem

Ühendkuningriik on konstitutsioonilise monarhia ja parlamentaarse demokraatiaga riik, mille valitsusjuht on peaminister ja riigipea monarh. Ühendkuningriik koosneb neljast osast: Inglismaa, Šotimaa, Wales ja Põhja-Iirimaa. Šotimaal, Walesil ja Põhja-Iirimaal on autonoomsed valitsused, millel on erinevad volitused. Ühendkuningriik on eri tasanditel seotud ka kolme Briti krooni valdusega – Mani saar, Guernsey ja Jersey. Need ei kuulu Ühendkuningriigi koosseisu, kuid Briti valitsus vastutab nende riigikaitse ja rahvusvahelise esindamise eest. Ühendkuningriigil on ka 14 ülemereterritooriumi, mis ei kuulu ametlikult Ühendkuningriigi ega ELi koosseisu (v.a Gibraltar).

Asukoht Euroopa Liidu kaardil

Kaubandus ja majandus

Ühendkuningriigi majanduse kõige olulisemad sektorid olid 2016. aastal hulgi- ja jaekaubandus, transport, majutus ja toitlustus (18,6%), avalik haldus, riigikaitse, haridus, tervishoid ja sotsiaalhoolekanne (18,2%) ning tööstus (13,0%).

ELi-sisene kaubandus moodustab Ühendkuningriigi ekspordist 47% (Saksamaa 11%, Prantsusmaa, Madalmaad ja Iirimaa igaüks 6%), samas kui ELi-väliselt läheb 15% Ameerika Ühendriikidesse ja 5% Šveitsi.

51% impordist on pärit ELi liikmesriikidest (Saksamaalt 14%, Madalmaadest 7% ja Prantsusmaalt 5%), samas kui väljastpoolt ELi tuleb Ameerika Ühendriikidest ja Hiinast kummastki 9%.

Ühendkuningriik ELis

Euroopa Parlament

Ühendkuningriigist on Euroopa Parlamenti valitud 73 liiget. Vaadake, kes need parlamendiliikmed on.

Euroopa Parlamendi infobüroo Ühendkuningriigis

Euroopa Liidu Nõukogu

Liikmesriikide ministrid kohtuvad regulaarselt Euroopa Liidu Nõukogus, et võtta vastu ELi õigusakte ja kooskõlastada poliitikat. Ühendkuningriigi valitsuse erinevad esindajad osalevad nõukogu istungitel sõltuvalt käsitletavast poliitikavaldkonnast.

Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja

Euroopa Liidu Nõukogul ei ole alalist juhti (nagu näiteks president Euroopa Komisjonil ja Euroopa Parlamendil). Nõukogu tööd juhib riik, kes on parajasti ELi nõukogu eesistujariigiks. See vahetub iga kuue kuu järel.

Kuue kuu jooksul juhivad asjaomase riigi valitsuse ministrid nõukogu istungeid ning aitavad määrata nende päevakorra kõigis poliitikavaldkondades ning edendada dialoogi teiste ELi institutsioonidega.

Ühendkuningriigi eesistumiseperioodid:

jaanuar–juuni 1977 | juuli–detsember 1981 | juuli–detsember 1992 | jaanuar–juuni 1998 | juuli–detsember 2005

Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja

Järgmine link viib välisele veebisaidilePraegune ELi nõukogu eesistujariik

Euroopa Komisjon

Ühendkuningriigi poolt määratud Euroopa Komisjoni volinik on Julian King, kelle vastutusalaks on julgeolekuliit.

Komisjonil on igas ELi liikmesriigis kohalik büroo, mida nimetatakse esinduseks.

Euroopa Komisjoni esindus Ühendkuningriigis

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

Ühendkuningriigil on Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitees 24 esindajat. Selle nõuandva institutsiooniga, mis esindab tööandjaid, töötajaid ja muid huvirühmi, konsulteeritakse seoses õigusaktide ettepanekutega, et saada paremini aru, kuidas tuleks muuta töö- ja sotsiaalalast olukorda liikmesriikides.

Euroopa Regioonide Komitee

Ühendkuningriigil on Regioonide Komitees 18 esindajat. Regioonide Komitee on piirkondlike ja kohalike esindajate kogu ELi tasandil. Selle nõuandva institutsiooniga konsulteeritakse seoses õigusaktide ettepanekutega, et tagada õigusaktides kõigi ELi piirkondade seisukohtade arvestamine.

Alaline esindus Euroopa Liidu juures

Ühendkuningriik suhtleb ELi institutsioonidega ka läbi oma Brüsselis asuva alalise esinduse. Selle ELi juures asuva Ühendkuningriigi nn saatkonna peamine ülesanne on tagada riigi huvide ja poliitika võimalikult tõhus järgimine ELis.

Eelarve ja rahastamine

Kui palju Ühendkuningriik rahaliselt panustab ning ise saab?

Liikmesriikide rahaline panus ELi eelarvesse jagatakse õiglaselt, vastavalt vahendite olemasolule. Mida suurem on riigi majandus, seda rohkem ta maksab – ja vastupidi. ELi eelarve eesmärk ei ole jagada ümber rikkust, vaid pigem keskenduda tervikuna kõigi eurooplaste vajadustele.

Ühendkuningriigi rahaliste vahendite jaotus ELis 2017. aastal:

  • ELi kogukulud Ühendkuningriigis: 6,326 miljardit eurot
  • ELi kogukulude osakaal (%) Ühendkuningriigi kogurahvatulus: 0,28%
  • Ühendkuningriigi kogupanus ELi eelarvesse: 10,575 miljardit eurot
  • Ühendkuningriigi poolt ELi eelarvesse tehtava panuse osakaal (%) tema kogurahvatulus: 0,46%

Lisateave ELi eelarve, tulude ja kulude kohta:

ELi rahastatud projektid Ühendkuningriigis

Rahalised vahendid, mida Ühendkuningriik maksab ELi eelarvesse, aitavad rahastada programme ja projekte kõigis ELi liikmesriikides sellistes valdkondades nagu teedeehitus, teadustöötajate toetamine ja keskkonnakaitse.

Lisateave selle kohta, kuidas ELi rahalised vahendid Ühendkuningriigile kasulikud on.

Back to top