Ευρωπαϊκή Ένωση

Ηνωμένο Βασίλειο

Ηνωμένο Βασίλειο

Σύντομη παρουσίαση

Σημαία του Ηνωμένου Βασιλείου

Brexit

Στις 23 Ιουνίου 2016 οι πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου (ΗΒ) ψήφισαν υπέρ της αποχώρησης της χώρας τους από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Στις 29 Μαρτίου 2017 το ΗΒ ανακοίνωσε επίσημα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο την πρόθεσή του να αποχωρήσει από την ΕΕ, ενεργοποιώντας το άρθρο 50 της Συνθήκης της Λισαβόνας.

Επί του παρόντος, το Ηνωμένο Βασίλειο εξακολουθεί να είναι πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, ως εκ τούτου, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του μέλους εξακολουθούν να ισχύουν πλήρως και για το ΗΒ. Δείτε την πλήρη δήλωση

Περισσότερες πληροφορίες:

Πολιτικό σύστημα

Το Ηνωμένο Βασίλειο (ΗΒ) είναι συνταγματική μοναρχία και κοινοβουλευτική δημοκρατία. Αρχηγός της κυβέρνησης είναι ο πρωθυπουργός και αρχηγός του κράτους ο μονάρχης. Το ΗΒ αποτελείται από 4 χώρες: την Αγγλία, την Σκωτία, την Ουαλία και τη Βόρεια Ιρλανδία. Οι τρεις τελευταίες έχουν αποκεντρωμένες διοικήσεις με διάφορες εξουσίες. Το ΗΒ διατηρεί επίσης διάφορων βαθμών δεσμούς με 3 εξαρτώμενα εδάφη του Βρετανικού Στέμματος - τη Νήσο του Μαν, το Γκέρνσεϊ και το Τζέρσεϊ. Τα εδάφη αυτά δεν αποτελούν μέρος του ΗΒ, αλλά η κυβέρνηση του ΗΒ είναι αρμόδια για την άμυνα και τη διεθνή εκπροσώπησή τους. Η χώρα έχει επίσης 14 υπερπόντια εδάφη τα οποία δεν αποτελούν επίσημα μέρος του ΗΒ ή (με εξαίρεση του Γιβραλτάρ) της ΕΕ.

Θέση στον χάρτη της ΕΕ

Εμπόριο και οικονομία

Οι σημαντικότεροι τομείς της οικονομίας του Ηνωμένου Βασιλείου το 2016 ήταν το χονδρικό και λιανικό εμπόριο, οι μεταφορές, οι υπηρεσίες στέγασης και εστίασης (18,6%), η δημόσια διοίκηση, η άμυνα, η εκπαίδευση, η υγεία και η κοινωνική πρόνοια (18,2 %), καθώς και η βιομηχανία (13,0 %).

Το εμπόριο εντός της ΕΕ αντιπροσωπεύει το 47 % των εξαγωγών του ΗΒ (το 11 % κατευθύνεται στη Γερμανία, από 6 % αντίστοιχα στη Γαλλία, τις Κάτω Χώρες και την Ιρλανδία), ενώ εκτός ΕΕ το 15 % των εξαγωγών κατευθύνεται στις ΗΠΑ και το 5 % στην Ελβετία.

Όσον αφορά τις εισαγωγές, το 51 % προέρχεται από κράτη μέλη της ΕΕ (14 % από τη Γερμανία, 7 % από τις Κάτω Χώρες και 5 % από τη Γαλλία), ενώ εκτός ΕΕ ένα 9 % των εισαγωγών προέρχεται αντίστοιχα από τις ΗΠΑ και από την Κίνα.

Το Ηνωμένο Βασίλειο στην ΕΕ

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Το ΗΒ έχει 73 μέλη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δείτε ποιοι είναι αυτοί οι ευρωβουλευτές.

Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Ηνωμένο Βασίλειο

Συμβούλιο της ΕΕ

Στο Συμβούλιο της ΕΕ συνέρχονται τακτικά οι υπουργοί των κρατών μελών για να εγκρίνουν τη νομοθεσία της ΕΕ και να συντονίσουν τις πολιτικές της. Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου συμμετέχουν τακτικά εκπρόσωποι της κυβέρνησης του ΗΒ, ανάλογα με τον τομέα πολιτικής που αποτελεί αντικείμενο της συνεδρίασης.

Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Το Συμβούλιο της ΕΕ δεν έχει μόνιμο πρόεδρο (όπως π.χ. η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο). Αντίθετα, χρέη προέδρου αναλαμβάνει η χώρα που ασκεί την εκ περιτροπής εξαμηνιαία προεδρία του Συμβουλίου.

Κατά τη διάρκεια των 6 αυτών μηνών, την προεδρία ασκούν οι υπουργοί της χώρας αυτής, οι οποίοι βοηθούν στην κατάρτιση της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων του Συμβουλίου για κάθε τομέα πολιτικής, και παράλληλα διευκολύνουν τον διάλογο με τα άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ.

>Περίοδοι κατά τις οποίες το ΗΒ άσκησε την προεδρία του Συμβουλίου:

Ιανουάριος-Ιούνιος 1977 | Ιούλιος-Δεκέμβριος 1981 | Ιούλιος-Δεκέμβριος 1992 | Ιανουάριος-Ιούνιος 1998 | Ιούλιος-Δεκέμβριος 2005

Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Ο παρακάτω σύνδεσμος σάς μεταφέρει σε εξωτερικό ιστότοποΤρέχουσα προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ο επίτροπος που όρισε το ΗΒ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ο Τζούλιαν Κινγκ, στον οποίο ανατέθηκε το χαρτοφυλάκιο της Ένωσης Ασφάλειας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει σε κάθε χώρα της ΕΕ τοπικά γραφεία, τις λεγόμενες «αντιπροσωπείες».

Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Ηνωμένο Βασίλειο

Eυρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει 24 εκπροσώπους στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Το συμβουλευτικό αυτό όργανο - που εκπροσωπεί τους εργοδότες, τους εργαζομένους και άλλες ομάδες συμφερόντων - γνωμοδοτεί σχετικά με την προτεινόμενη νομοθεσία, ώστε να σχηματίζεται μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα του αντικτύπου που ενδεχομένως θα έχει μια προτεινόμενη νομοθετική πράξη στο εργασιακό και κοινωνικό περιβάλλον στα κράτη μέλη.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών

Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει 18 εκπροσώπους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών, δηλαδή τη συνέλευση εκπροσώπων περιφερειακών και τοπικών αρχών της ΕΕ. Πρόκειται για συμβουλευτικό όργανο που γνωμοδοτεί σχετικά με την προτεινόμενη νομοθεσία, ώστε να συνεκτιμώνται οι απόψεις όλων των περιφερειών της ΕΕ.

Μόνιμη αντιπροσωπεία στην ΕΕ

Το Ηνωμένο Βασίλειο επικοινωνεί με τα όργανα της ΕΕ και μέσω της μόνιμης αντιπροσωπείας του στις Βρυξέλλες. Ως η «πρεσβεία του Ηνωμένου Βασιλείου στην ΕΕ», η μόνιμη αντιπροσωπεία του έχει ως κύριο καθήκον να διασφαλίζει την αποτελεσματικότερη δυνατή προαγωγή των συμφερόντων και των πολιτικών της χώρας στην ΕΕ.

Προϋπολογισμοί και χρηματοδότηση

Πόσα χρήματα συνεισφέρει και πόσα λαμβάνει το Ηνωμένο Βασίλειο;

Οι χρηματοδοτικές συνεισφορές των κρατών μελών στον προϋπολογισμό της ΕΕ κατανέμονται δίκαια, ανάλογα με τους πόρους τους. Όσο μεγαλύτερη είναι η οικονομία μιας χώρας, τόσο περισσότερα χρήματα αυτή καταβάλλει - και αντιστρόφως. Ο προϋπολογισμός της ΕΕ δεν αποσκοπεί στην αναδιανομή του πλούτου, αλλά εστιάζει στις ανάγκες των Ευρωπαίων πολιτών συνολικά.

Οικονομικές σχέσεις του ΗΒ με την ΕΕ το 2017:

  • Συνολικές δαπάνες της ΕΕ στο ΗΒ: 6,326 δισ. ευρώ
  • Συνολικές δαπάνες της ΕΕ ως ποσοστό του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος (ΑΕΕ) του ΗΒ: 0,28 %
  • Συνολική συνεισφορά του ΗΒ στον προϋπολογισμό της ΕΕ: 10,575 δισ. ευρώ
  • Συνεισφορά του ΗΒ στον προϋπολογισμό της ΕΕ ως ποσοστό του ΑΕΕ της χώρας: 0,46 %

Περισσότερα στοιχεία σχετικά με τον προϋπολογισμό, τα έσοδα και τις δαπάνες της ΕΕ:

Έργα που χρηματοδοτεί η ΕΕ στο Ηνωμένο Βασίλειο

Τα ποσά που συνεισφέρει το ΗΒ στον προϋπολογισμό της ΕΕ βοηθούν στη χρηματοδότηση προγραμμάτων και έργων σε όλες τις χώρες της ΕΕ - π.χ. έργα οδοποιίας, επιδότηση ερευνητών και προστασία του περιβάλλοντος.

Περισσότερες πληροφορίες για το πώς ωφελείται το Ηνωμένο Βασίλειο από τη χρηματοδότηση της ΕΕ.

Back to top