Den Europæiske Union

Det Forenede Kongerige

Det Forenede Kongerige

Oversigt

Det britiske flag

Brexit

Den 23. juni 2016 stemte vælgerne i Det Forenede Kongerige for at forlade EU. Den 29. marts 2017 aktiverede Det Forenede Kongerige artikel 50 i Lissabontraktaten og meddelte dermed formelt Det Europæiske Råd, at landet ønsker at forlade EU.

Indtil videre er Det Forenede Kongerige fuldgyldigt medlem af EU, og alle rettigheder og forpligtelser gælder fortsat i og for landet. Læs hele meddelelsen

Læs mere her:

Politisk system

Det Forenede Kongerige er et konstitutionelt monarki og et parlamentarisk demokrati med en regeringschef – premierministeren – og et statsoverhoved – dronningen. Det Forenede Kongerige består af 4 lande: England, Skotland, Wales og Nordirland. De tre sidstnævnte har selvstyrende regeringer med forskellige beføjelser. Desuden har de tre kronbesiddelser – Isle of Man, Guernsey og Jersey – i forskellig grad tilknytning til Det Forenede Kongerige. De er ikke en del af Det Forenede Kongerige, men den britiske regering er ansvarlig for forsvaret af øerne og for at repræsentere dem internationalt. Det Forenede Kongerige har desuden 14 oversøiske territorier, som ikke formelt er en del af landet eller (bortset fra Gibraltar) EU.

Beliggenhed på EU-kortet

Handel og økonomi

I 2016 var de vigtigste sektorer i den britiske økonomi engros- og detailsalg, transport og hotel- og restaurationsvirksomhed (18,6 %), offentlig forvaltning, forsvar, uddannelse og sundheds- og socialvæsen (18,2 %) samt industri (13,0 %).

47 % af Det Forenede Kongeriges eksport går til andre EU-lande (Tyskland: 11 %, Frankrig: 6 %, Holland: 6 % og Irland: 6 %), mens eksporten til lande uden for EU især går til USA (15 %) og Schweiz (5 %).

For importens vedkommende stammer 51 % fra andre EU-lande (Tyskland: 14 %, Holland: 7 % og Frankrig: 5 %), mens importen fra lande uden for EU især kommer fra USA (9 %) og Kina (9 %).

Det Forenede Kongerige i EU

Europa-Parlamentet

Europa-Parlamentet har 73 britiske medlemmer. Find ud af, hvem parlamentsmedlemmerne er.

Europa-Parlamentets kontor i Det Forenede Kongerige

EU-Rådet

I EU-Rådet mødes medlemslandenes ministre regelmæssigt for at vedtage EU-lovgivning og koordinere politikker. Rådsmøderne har jævnligt deltagelse af repræsentanter for den britiske regering, afhængigt af det berørte politikområde.

Formandskabet for EU-Rådet

Rådet har ikke den samme person som fast formand (som det er tilfældet i Kommissionen og Parlamentet). I stedet ledes arbejdet af det land, der har EU-formandskabet. Det skifter hvert halve år.

I løbet af det halve år er det pågældende lands ministre formænd for Rådets møder og med til at bestemme dagsordenen på det enkelte politikområde. De fremmer også dialogen med de øvrige EU-institutioner.

Datoer for britiske formandskaber:

Januar-juni 1977 | Juli-december 1981 | Juli-december 1992 | Januar-juni 1998 | Juli-december 2005

Formandskabet for EU-Rådet

Via dette link kommer du til det eksterne website fordet nuværende formandskab for Rådet

Europa-Kommissionen

Det Forenede Kongerige har udnævnt Julian King som kommissær i Europa-Kommissionen. Han er ansvarlig for sikkerhedsunionen.

Kommissionen er repræsenteret i de enkelte EU-lande af et nationalt kontor, en såkaldt "repræsentation".

Europa-Kommissionen i Det Forenede Kongerige

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

Det Forenede Kongerige har 24 repræsentanter i Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. Det er et rådgivende organ, der repræsenterer arbejdsgivere, arbejdstagere og andre interessenter. De høres om lovforslag for at få et bedre kendskab til de mulige konsekvenser for arbejdsforholdene og de sociale forhold i medlemslandene.

Det Europæiske Regionsudvalg

Det Forenede Kongerige har 18 repræsentanter i Det Europæiske Regionsudvalg, som er EU's forsamling af regionale og lokale repræsentanter. Det er et rådgivende organ, som høres om lovforslag, for at sikre, at de tager hensyn til den enkelte region i EU.

Den faste repræsentation ved EU

Det Forenede Kongerige kommunikerer også med EU-institutionerne gennem sin faste repræsentation i Bruxelles. Den fungerer som en britisk "EU-ambassade" og har til hovedopgave at sikre, at landets interesser og politikker forfølges så effektivt som muligt i EU.

Budgetter og finansiering

Hvor mange penge modtager Det Forenede Kongerige, og hvor mange bidrager det med?

Medlemslandenes finansielle bidrag til EU’s budget deles ligeligt under hensyntagen til deres midler. Jo større et lands økonomi er, desto mere betaler det – og omvendt. EU-budgettet har ikke til formål at omfordele velstand, men at fokusere på alle europæeres behov som helhed.

Oversigt over Det Forenede Kongeriges finanser i relation til EU i 2017:

  • Samlede EU-udgifter i Det Forenede Kongerige: 6,326 mia. euro
  • EU's samlede udgifter som % af Det Forenede Kongeriges bruttonationalindkomst (BNI): 0,28 %
  • Samlet britisk bidrag til EU-budgettet: 10,575 mia. euro
  • Det Forenede Kongeriges bidrag til EU’s budget som % af dets BNI: 0,46 %

Flere oplysninger om EU’s budget, indtægter og udgifter:

EU-finansierede projekter i Det Forenede Kongerige

De penge, som Det Forenede Kongerige betaler til EU-budgettet, er med til at finansiere programmer og projekter i alle EU-lande – f.eks. anlæg af veje, støtte til forskere og miljøbeskyttelse.

Læs mere om, hvordan Det Forenede Kongerige drager fordel af EU-finansiering.

Back to top