Европейски съюз

Обединено кралство

Обединено кралство

Преглед

Знаме на Обединеното кралство

Брексит

На 23 юни 2016 г. гражданите на Обединеното кралство гласуваха за напускане на ЕС. На 29 март 2017 г. Обединеното кралство официално уведоми Европейския съвет за намерението си да напусне ЕС, като задейства член 50 от Договора от Лисабон.

За момента Обединеното кралство остава пълноправен член на ЕС и правата и задълженията, свързани с това, продължават да се прилагат изцяло във и по отношение на страната. Пълно изявление

За повече информация:

Политическа система

Обединеното кралство е конституционна монархия с парламентарна демокрация. Ръководител на правителството е министър-председателят, а държавен глава — монархът. В състава на Обединеното кралство влизат четири страни: Англия, Шотландия, Уелс и Северна Ирландия. Последните три имат децентрализирани администрации с различаващи се правомощия. Обединеното кралство поддържа в различна степен връзки с три територии, подчинени на Короната — остров Ман, Гърнзи и Джърси. Те не са част от Обединеното кралство, но британското правителство отговаря за тяхната отбрана и международно представителство. Страната има и 14 отвъдморски територии, които официално не са част от нея или (с изключение на Гибралтар) от ЕС.

Местоположение на картата на ЕС

Търговия и икономика

Най-важните сектори на икономиката на Обединеното кралство през 2016 г. са били търговията на едро и дребно, транспортът, хотелиерството и ресторантьорството (18,6%), публичната администрация, отбраната, образованието, здравеопазването и социалната дейност (18,2 %) и промишлеността (13,0 %).

На търговията в рамките на ЕС се падат 47 % от износа на Обединеното кралство (Германия — 11 %, Франция, Нидерландия и Ирландия — по 6 %), а в търговията със страни извън ЕС най-голям е делът на САЩ — 15 % и Швейцария — 5 %.

51 % от вноса в Обединеното кралство е от страните от ЕС (Германия — 14 %, Нидерландия — 7 %, Франция — 5 %), а що се отнася до страните извън ЕС — по 9 % от вноса е от САЩ и Китай.

Обединеното кралство в ЕС

Европейски парламент

В Европейския парламент има 73 членове от Обединеното кралство. Научете кои са тези евродепутати.

Информационно бюро на Европейския парламент в Обединеното кралство

Съвет на Европейския съюз

В Съвета на ЕС министри от страните от ЕС заседават редовно, за да приемат закони на ЕС и да координират политики. На заседанията на Съвета редовно присъстват представители на правителството на Обединеното кралство в зависимост от областта на политиката, която се обсъжда.

Председателство на Съвета на ЕС

За разлика от Комисията или Парламента Съветът на ЕС няма един-единствен постоянен председател. Работата му се ръководи от страната, която председателства Съвета в съответния момент. Тя се сменя на ротационен принцип на всеки 6 месеца.

През тези 6 месеца министрите от правителството на тази страна председателстват и помагат за определяне на дневния ред на заседанията на Съвета във всяка област на политиката. Те също така подпомагат диалога с другите институции на ЕС.

Дати на председателствата на Обединеното кралство:

януари — юни 1977 г. | юли — декември 1981 г. | юли — декември 1992 г. | януари — юни 1998 г. | юли — декември 2005 г.

Председателство на Съвета на ЕС

Следната връзка пренасочва към външен уебсайтнастоящото председателство на Съвета на ЕС

Европейска комисия

Предложеният от Обединеното кралство комисар в Европейската комисия е Джулиан Кинг, който отговаря за Съюза на сигурност.

Комисията има местна служба във всяка страна от ЕС, наречена „представителство“.

Представителство на Комисията в Обединеното кралство

Европейски икономически и социален комитет

Обединеното кралство има 24 представители в Европейския икономически и социален комитет. Този консултативен орган, представляващ работодателите, работниците и други групи по интереси, изготвя становища по предложения за закони, за да даде по-добра представа за евентуалните промени в трудовата и социалната сфера в държавите членки.

Европейски комитет на регионите

Обединеното кралство има 18 представители в Европейския комитет на регионите, асамблеята на представителите на регионалните и местните власти в ЕС. Този консултативен орган изготвя становища по предложения за закони, за да се гарантира, че в тях се взема предвид гледната точка на всеки регион от ЕС.

Постоянно представителство към ЕС

Обединеното кралство поддържа връзка с институциите на ЕС и чрез своето постоянно представителство в Брюксел. То изпълнява ролята на „посолство на Обединеното кралство в ЕС“ и основната му задача е да гарантира, че интересите и политиките на страната се следват възможно най-ефективно на равнище на ЕС.

Бюджет и финансиране

Колко средства внася и получава Обединеното кралство?

Финансовите вноски на държавите членки в бюджета на ЕС се разпределят справедливо според възможностите. Колкото по-голяма е икономиката на страната, толкова повече плаща тя, и обратно. Чрез своя бюджет ЕС не се стреми да преразпределя богатството, а да се съсредоточи върху нуждите на всички европейци като цяло.

Данни за финансовите отношения на Обединеното кралство с ЕС през 2017 г.:

  • Общ размер на предоставените от ЕС средства: 6,326 млрд. евро
  • Общ размер на предоставените от ЕС средства като процент от брутния национален доход (БНД) на Обединеното кралство: 0,28 %
  • Обща вноска на Обединеното кралство в бюджета на ЕС: 10,575 млрд. евро
  • Вноска на Обединеното кралство в бюджета на ЕС като процент от неговия БНД: 0,46 %

Повече данни за бюджета, приходите и разходите на ЕС:

Финансирани от ЕС проекти в Обединеното кралство

Средствата, които Обединеното кралство внася в бюджета на ЕС, помагат за финансиране на програми и проекти във всички страни от ЕС, като например за изграждане на пътища, субсидиране на изследователи и опазване на околната среда.

Научете повече за това как Обединеното кралство се възползва от финансирането от ЕС.

Back to top