Európska únia

Švédsko

Švédsko

Prehľad

Vlajka Švédska

Politický systém

Švédsko je konštitučná monarchia a parlamentná demokracia s predsedom vlády – premiérom a hlavou štátu – panovníkom. Vláda má výkonnú moc. Legislatívna právomoc je zverená jednokomorovému parlamentu. Švédsko je unitárnym štátom, ktorý je rozdelený na 20 krajov a 290 obcí.

Umiestnenie na mape EÚ

Obchod a hospodárstvo

Najdôležitejšími sektormi hospodárstva Švédska boli v roku 2018 verejná správa, obrana, vzdelávanie, zdravotníctvo a sociálna činnosť (21,5 %), priemysel (19,2 %) a veľkoobchod a maloobchod, doprava, ubytovacie a stravovacie služby (17,7 %).

Obchod v rámci EÚ predstavuje 59 % švédskeho vývozu (Nemecko 11 %, Dánsko a Fínsko po 7 %). Pokiaľ ide o krajiny mimo EÚ, 11 % švédskeho vývozu smeruje do Nórska a 7 % do Spojených štátov.

Pokiaľ ide o dovoz, 70 % pochádza z členských štátov EÚ (Nemecka 18 %, Holandska 9 % a Dánska 7 %), zatiaľ čo z krajín mimo EÚ 8 % dovozu pochádza z Nórska a 5 % z Číny.

Švédsko v EÚ

Európsky parlament

Švédsko má v Európskom parlamente 21 poslancov. Poslanci EP za Švédsko.

Kancelária Európskeho parlamentu vo Švédsku

Rada EÚ

V Rade Európskej únie sa pravidelne stretávajú národní ministri, aby prijímali právne predpisy a koordinovali politiky EÚ. Na zasadnutiach Rady sa pravidelne zúčastňujú zástupcovia švédskej vlády v závislosti od prerokúvanej oblasti politiky.

Predsedníctvo Rady EÚ

Rada EÚ nemá stáleho predsedu v podobe jednej osoby (ako napr. Komisia alebo Parlament). Naopak, jej činnosť riadi krajina, ktorá práve predsedá celej Únii. Predsedníctvo Rady EÚ sa mení každých 6 mesiacov.

Počas týchto 6 mesiacov ministri tejto vlády predsedajú zasadnutiam Rady a určujú ich program v každej oblasti politiky a podporujú dialóg s ostatnými inštitúciami EÚ.

Dátumy predsedníctiev Švédska:

január až jún 2001 | júl až december 2009

Predsedníctvo Rady EÚ

Tento odkaz vás presmeruje na externú webovú lokalituSúčasné predsedníctvo Rady EÚ

Európska komisia

Komisárkou nominovanou za Švédsko do Európskej komisie je Cecilia Malmström, ktorá je zodpovedná za obchod.

Komisia je v každej krajine EÚ zastúpená prostredníctvom miestnej kancelárie, nazývanej „zastúpenie“.

Zastúpenie Komisie vo Švédsku

Európsky hospodársky a sociálny výbor

Švédsko má v Európskom hospodárskom a sociálnom výbore 12 zástupcov. S týmto poradným orgánom, ktorý zastupuje zamestnávateľov, zamestnancov a iné záujmové skupiny, sa konzultujú návrhy právnych predpisov s cieľom získať lepší prehľad o možných zmenách v oblasti pracovnej a sociálnej situácie v členských štátoch.

Európsky výbor regiónov

Švédsko má v Európskom výbore regiónov 12 zástupcov. Európsky výbor regiónov združuje regionálnych a miestnych zástupcov. S týmto poradným orgánom sa konzultujú návrhy právnych predpisov s cieľom zabezpečiť, aby sa v týchto predpisoch zohľadňovali perspektívy každého regiónu EÚ.

Stále zastúpenie pri EÚ

Švédsko komunikuje s inštitúciami EÚ aj prostredníctvom svojho stáleho zastúpenia v Bruseli. Jeho hlavnou úlohou ako „veľvyslanectva Švédska pri EÚ“ je zabezpečiť, aby sa záujmy a politiky krajiny čo najúčinnejšie presadzovali v EÚ.

Rozpočet a financovanie

Aké sú príspevky a príjmy Švédska, pokiaľ ide o rozpočet EÚ?

Finančné príspevky členských štátov do rozpočtu EÚ boli spravodlivo rozdelené podľa ich možností. Čím väčšie je hospodárstvo vašej krajiny, tým viac krajina prispieva, a naopak. Rozpočet EÚ sa nezameriava na prerozdelenie bohatstva, ale skôr na potreby všetkých Európanov ako celku.

Prehľad finančných vzťahov Švédska s EÚ v roku 2017:

  • Celkové výdavky EÚ vo Švédsku: 1,508 mld. EUR
  • Celkové výdavky EÚ ako % švédskeho hrubého národného dôchodku (HND): 0,31 %
  • Celkový príspevok Švédska do rozpočtu EÚ: 2,629 mld. EUR
  • Príspevok Švédska do rozpočtu EÚ ako % jeho HND: 0,54 %

Viac číselných údajov o rozpočte, príjmoch a výdavkoch EÚ:

Projekty s finančnou podporou EÚ vo Švédsku

Finančné prostriedky vyplatené do rozpočtu EÚ zo strany Švédska pomáhajú financovať programy a projekty vo všetkých krajinách EÚ, ako napríklad budovanie ciest, dotovanie výskumných pracovníkov a ochranu životného prostredia.

Viac informácií o tom, ako Švédsko využíva finančné prostriedky EÚ.

Back to top