Europska unija

Švedska

Švedska

Pregled

švedska zastava

Politički sustav

Švedska je ustavna monarhija i parlamentarna demokracija s premijerom na čelu vlade i kraljem na čelu države. Vlada ima izvršnu vlast. Zakonodavna vlast povjerena je jednodomnom parlamentu. Švedska je unitarna država podijeljena na 20 okruga i 290 općina.

Položaj na karti EU-a

Trgovina i gospodarstvo

Najvažniji sektori švedskoga gospodarstva u 2016. bili su javna uprava, obrana, obrazovanje, zdravstvene djelatnosti i socijalna skrb (21,5 %), industrija (19,9 %) te veleprodaja i maloprodaja, promet, usluge smještaja i prehrane (17,9 %).

Trgovina unutar EU-a čini 59 % izvoza Švedske (11 % u Njemačku, 7% u Dansku i isto toliko u Finsku), a kad je riječ o državama izvan EU-a, 10 % izvoza odlazi u Norvešku, a 7% u SAD.

U pogledu uvoza, 71 % dolazi iz država članica EU-a (19 % iz Njemačke, 8% iz Nizozemske i isto toliko iz Danske) a kad je riječ o državama izvan EU-a, 8 % uvozi se iz Norveške, a 6 % iz Kine.

Švedska u Europskoj uniji

Europski parlament

Švedska ima 20 zastupnika u Europskom parlamentu . Saznajte tko su oni.

Ured Europskog parlamenta u Švedskoj

Vijeće EU-a

U Vijeću EU-a redovito se sastaju ministri država članica radi donošenja zakonodavstva EU-a i usklađivanja politika. Na sastancima Vijeća redovito sudjeluju predstavnici švedske vlade, ovisno o području politike koje se razmatra.

Predsjedništvo Vijeća EU-a

Vijeće EU-a nema jednog stalnog predsjednika (poput, primjerice, Komisije ili Parlamenta). Umjesto toga, država članica koja predsjeda Vijećem koordinira rad Vijeća. Države članice izmjenjuju se u predsjedanju svakih šest mjeseci.

Tijekom tih šest mjeseci ministri vlade te države predsjedaju sastancima Vijeća i sudjeluju u utvrđivanju dnevnog reda za pojedino područje politike te potiču dijalog s ostalim institucijama EU-a.

Datumi švedskog predsjedanja:

siječanj – lipanj 2001. srpanj – prosinac 2009.

Predsjedništvo Vijeća EU-a

Sljedeća poveznica preusmjerava na vanjsku internetsku stranicuTrenutačno predsjedništvo Vijeća EU-a

Europska komisija

Cecilia Malmström povjerenica je Europske komisije koju je nominirala Švedska, a zadužena je za trgovinu.

Komisija u svim državama članicama ima lokalni ured, odnosno „predstavništvo”.

Predstavništvo Komisije u Švedskoj

Europski gospodarski i socijalni odbor

Švedska ima 12 predstavnika u Europskom gospodarskom i socijalnom odboru. S tim savjetodavnim tijelom, koje predstavlja poslodavce, radnike i ostale interesne skupine, provode se savjetovanja o predloženom zakonodavstvu kako bi se dobila bolja predodžba o mogućim promjenama u području rada te promjenama socijalnog stanja u državama članicama.

Europski odbor regija

Švedska ima 12 predstavnika u Europskom odboru regija, skupštini regionalnih i lokalnih predstavnika EU-a. S tim savjetodavnim tijelom provode se savjetovanja o predloženom zakonodavstvu kako bi se osiguralo da se pri njegovu donošenju uzmu u obzir stajališta svih regija EU-a.

Stalno predstavništvo pri EU-u

Švedska komunicira s institucijama EU-a i preko svojeg stalnog predstavništva u Bruxellesu. Glavna je zadaća švedskog „veleposlanstva u EU-u” osigurati što učinkovitije zastupanje državnih interesa i politika u EU-u.

Proračun i financiranje

Koliko Švedska pridonosi proračunu EU-a, a koliko iz njega prima?

Financijski doprinosi država članica proračunu EU-u pravedno su utvrđeni u skladu s veličinom njihova gospodarstva. Što je gospodarstvo države razvijenije, ona uplaćuje više, i obrnuto. Svrha proračuna EU-a nije preraspodijeliti bogatstvo, već odgovoriti na potrebe svih građana EU-a.

Pregled financijskih odnosa između Švedske i EU-a u 2017.:

  • ukupna sredstva EU-a dodijeljena Švedskoj: 1,508 milijardi EUR
  • ukupna sredstva EU-a dodijeljena Švedskoj izražena kao postotak švedskog bruto nacionalnog dohotka (BND): 0,31 %
  • ukupni doprinos Švedske proračunu EU-a: 2,629 milijardi EUR
  • doprinos Švedske proračunu EU-a kao postotak njezina BND-a: 0,54 %

Saznajte više o proračunu EU-a, prihodima i rashodima:

Projekti koje u Švedskoj financira EU

Novcem koji Švedska uplaćuje u proračun EU-a podupire se financiranje programâ i projekata u svim državama članicama, primjerice za gradnju cesta, subvencioniranje istraživanja i zaštitu okoliša.

Doznajte više o prednostima financiranja EU-a za Švedsku.

Back to top