Europska unija

Švedska

Švedska

Pregled

švedska zastava

Politički sustav

Švedska je ustavna monarhija i parlamentarna demokracija s premijerom na čelu vlade i kraljem na čelu države. Vlada ima izvršnu vlast. Zakonodavna vlast povjerena je jednodomnom parlamentu. Švedska je unitarna država podijeljena na 20 okruga i 290 općina.

Položaj na karti EU-a

Trgovina i gospodarstvo

Najvažniji sektori švedskoga gospodarstva 2018. bili su javna uprava, obrana, obrazovanje, djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (21,5 %), industrija (19,2 %) te veleprodaja i maloprodaja, promet, usluge smještaja i prehrane (17,7 %).

U zemlje EU-a odlazi 59 % izvoza Švedske (od čega 11 % u Njemačku te po 7 % u Dansku i Finsku). Kad je riječ o zemljama izvan EU-a, 11 % izvoza odlazi u Norvešku, a 7 % u SAD.

Kad je riječ o uvozu, 70 % činio je uvoz iz država članica EU-a (od čega 18 % iz Njemačke, 9 % iz Nizozemske i 7 % iz Danske). Kad je riječ o zemljama izvan EU-a, 8 % uvoza dolazi iz Norveške, a 5 % iz Kine.

Švedska u Europskoj uniji

Europski parlament

Švedska ima 21 zastupnika u Europskom parlamentu . Saznajte tko su oni.

Ured Europskog parlamenta u Švedskoj

Vijeće EU-a

U Vijeću EU-a redovito se sastaju ministri država članica radi donošenja zakonodavstva EU-a i usklađivanja politika. Na sastancima Vijeća redovito sudjeluju predstavnici švedske vlade, ovisno o području politike koje se razmatra.

Predsjedništvo Vijeća EU-a

Vijeće EU-a nema jednog stalnog predsjednika (poput, primjerice, Komisije ili Parlamenta). Umjesto toga, država članica koja predsjeda Vijećem koordinira rad Vijeća. Države članice izmjenjuju se u predsjedanju svakih šest mjeseci.

Tijekom tih šest mjeseci ministri vlade te države predsjedaju sastancima Vijeća i sudjeluju u utvrđivanju dnevnog reda za pojedino područje politike te potiču dijalog s ostalim institucijama EU-a.

Datumi švedskog predsjedanja:

siječanj – lipanj 2001. srpanj – prosinac 2009.

Predsjedništvo Vijeća EU-a

Sljedeća poveznica preusmjerava na vanjsku internetsku stranicuTrenutačno predsjedništvo Vijeća EU-a

Europska komisija

Ylva Johansson povjerenica je Europske komisije koju je nominirala Švedska, a nadležna je za unutarnje poslove.

Komisija u svim državama članicama ima lokalni ured, odnosno „predstavništvo”.

Predstavništvo Komisije u Švedskoj

Europski gospodarski i socijalni odbor

Švedska ima 12 predstavnika u Europskom gospodarskom i socijalnom odboru. S tim savjetodavnim tijelom, koje predstavlja poslodavce, radnike i ostale interesne skupine, provode se savjetovanja o predloženom zakonodavstvu kako bi se dobila bolja predodžba o mogućim promjenama u području rada te promjenama socijalnog stanja u državama članicama.

Europski odbor regija

Švedska ima 12 predstavnika u Europskom odboru regija, skupštini regionalnih i lokalnih predstavnika EU-a. S tim savjetodavnim tijelom provode se savjetovanja o predloženom zakonodavstvu kako bi se osiguralo da se pri njegovu donošenju uzmu u obzir stajališta svih regija EU-a.

Stalno predstavništvo pri EU-u

Švedska komunicira s institucijama EU-a i preko svojeg stalnog predstavništva u Bruxellesu. Glavna je zadaća švedskog „veleposlanstva u EU-u” osigurati što učinkovitije zastupanje državnih interesa i politika u EU-u.

Proračun i financiranje

Koliko Švedska plaća i prima?

Iznos koji svaka od zemalja EU-a uplaćuje u proračun EU-a izračunava se pravedno i u skladu sa sredstvima kojima svaka zemlja raspolaže. Što je gospodarstvo neke zemlje veće, to ona više uplaćuje, i obrnuto.

Svrha proračuna EU-a nije preraspodijeliti bogatstvo, nego odgovoriti na potrebe svih građana EU-a.

Podaci za Švedsku za 2018.:

  • Ukupna potrošnja EU-a u Švedskoj: 1,814 milijardi EUR
    (0,38 % gospodarstva Švedske)
  • Ukupni doprinos proračunu EU-a: 3,303 milijarde EUR
    (0,70 % gospodarstva Švedske)

Saznajte više o proračunu, prihodima i rashodima EU-a:

Projekti koje u Švedskoj financira EU

Novcem koji Švedska uplaćuje u proračun EU-a podupire se financiranje programâ i projekata u svim državama članicama, primjerice za gradnju cesta, subvencioniranje istraživanja i zaštitu okoliša.

Doznajte više o prednostima financiranja EU-a za Švedsku.

Back to top