an tAontas Eorpach

An tSualainn

Forbhreathnú

Príomhchathair: 

Stócólm

Achar: 

438 574 km2

Daonra: 

9 851 017 (2016)

Daonra mar % de dhaonra iomlán an Aontais Eorpaigh: 

1.9 % (2016)

Olltáirgeacht intíre (OTI): 

EUR 462.417 billiún (2016)

Teangacha oifigiúla de chuid an Aontais Eorpaigh: 

an tSualainnis

Córas Polaitiúil: 

monarcacht bhunreachtúil pharlaiminteach

Líon na bhFeisirí atá aici i bParlaimint na hEorpa: 

 20

Airgeadra: 

 Krona na Sualainne (SEK)

Schengen area member: 

 Tá tSualainn ina ball de Limistéar Schengen ón 25 Márta 2001

Ina Ballstát ó: 

 1 Eanáir 1995

Uachtaránacht na Comhairle: 

Tá an daonra is mó de chuid na dtíortha Nordacha sa tSualainn. Is í an tríú tír is mó achar san Aontas Eorpach í. Tá teorainn sléibhe aici leis an Iorua san iarthar agus tá droichead bóthair agus iarnróid ina nasc idir í agus an Danmhairg sa deisceart.

Seo na hearnálacha ba mhó i ngeilleagar na Sualainne in 2015: an córas riaracháin phoiblí, cúrsaí cosanta, oideachais, sláinte agus oibre sóisialta (24.0 %), an tionsclaíocht (20.1 %) agus an trádáil mhórdhíola agus mhiondíola, seirbhísí iompair, cóiríochta agus bia (17.0 %).

Is iad an Iorua, an Ghearmáin agus na Stáit Aontaithe na tíortha is mó a n‑easpórtálann an tSualainn earraí chucu agus is iad an Ghearmáin, an Iorua agus an Ísiltír na tíortha is mó a n‑iompórtálann sí earraí uathu.

An tSualainn san AE

Parlaimint na hEorpa

Tá 20 Feisire ag an tSualainn i bParlaimint na hEorpa. Seo roinnt eolais faoi na Feisirí sin.

Oifig Pharlaimint na hEorpa sa tSualainn

Comhairle an AE

Is é a dhéantar i gComhairle an AE go dtagann airí náisiúnta le chéile go rialta le dlíthe an AE a ghlacadh agus a mbeartais a chomhordú. Bíonn ionadaithe as rialtas na Sualainne i láthair go rialta ag cruinnithe na Comhairle. Ní hiad na hionadaithe céanna a bhíonn i láthair ag gach cruinniú – tá sin ag brath ar an réimse beartais.

Uachtaránacht Chomhairle an AE

Ní uachtarán buan amháin (fearacht Uachtaráin an Choimisiúin agus na Parlaiminte) atá ar Chomhairle an AE. Ina ionad sin, is í an tír a bhfuil uachtaránacht na Comhairle faoina cúram a stiúrann an obair sin. Bíonn an ról sin ag gach Ballstát ar a sheal ar feadh 6 mhí.

Le linn na tréimhse 6 mhí sin, bíonn airí ó rialtas thír na huachtaránachta i bhfeighil ar chruinnithe na Comhairle sna réimsí beartais éagsúla, glacann siad páirt i leagan amach chláir na gcruinnithe sin agus éascaíonn siad an caidreamh le hinstitiúidí eile an AE.

Na tréimhsí a raibh an uachtaránacht faoi chúram na Sualainne lena linn:

Ean-Meith 2001 | Iúil-Nollaig 2009

Uachtaránacht Chomhairle an AE

An Coimisiún Eorpach

Is í Cecilia Malmström an té a cheap an tSualainn ina Coimisinéir ar an gCoimisiún Eorpach. Trádáil an cúram atá uirthi.

Tá oifig áitiúil ag an gCoimisiún i ngach Ballstát. "Ionadaíochtaí an Choimisiúin" a thugtar ar na hoifigí sin.

Ionadaíocht an Choimisiúin sa tSualainn

Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa

12 ionadaí ag an tSualainn ar an gCoiste Eacnamaíoch agus Sóisialta. Eagraíocht chomhairleach atá sa choiste sin – ina bhfuil fostóirí, oibrithe agus grúpaí leasa eile. Téann na hinstitiúidí i dteagmháil leis chun comhairle a fháil i dtaobh dlíthe atá beartaithe le go mbeidh tuiscint níos fearr acu ar an tionchar a bheadh ag na dlíthe sin ar dhálaí oibre agus sóisialta sna Ballstáit.

Coiste Eorpach na Réigiún

12 ionadaí ag an tSualainn ar Choiste Eorpach na Réigiún, is é sin tionól an Aontais Eorpaigh d'ionadaithe réigiúnacha agus áitiúla. Téann na hinstitiúidí i dteagmháil leis an gcoiste sin chun comhairle a fháil i dtaobh dlíthe atá beartaithe le gur féidir an dearcadh atá ag gach réigiún faoi leith san AE i dtaobh na ndlíthe sin a thuiscint agus a chur san áireamh.

Buanionadaíocht chuig an AE

Bíonn an tSualainn i dteagmháil freisin le hinstitiúidí an AE tríd an mbuanionadaíocht atá aici sa Bhruiséil. Sin "ambasáid na Sualainne chuig an AE" agus is é is príomhchúram di deimhin a dhéanamh de go bhfuil leasanna agus beartais na tíre á gcur chun cinn go héifeachtach san AE.

Buiséid agus Maoiniú

An méid airgid a thugann an tSualainn don AE agus an méid a fhaigheann sí ar ais

Tá an méid airgid a íocann na Ballstáit isteach i mbuiséad an AE roinnte go cothrom eatarthu de réir na n-acmhainní atá ag gach tír ar leith. Íocann na tíortha sin a bhfuil geilleagair mhóra acu níos mó airgid isteach sa bhuiséad ná na tíortha sin a bhfuil geilleagair bheaga acu. Níl sé mar aidhm le buiséad an AE an rachmas a athdháileadh, ach cuirtear béim ar riachtanais mhuintir na hEorpa ina n‑iomláine.

Miondealú ar chaidreamh airgeadais na Sualainne leis an AE in 2015:

  • Caiteachas iomlán an AE sa tSualainn: EUR 1.468 billiún
  • Caiteachas iomlán an Aontais, agus é tugtha mar chéatadán d'ollioncam náisiúnta na Sualainne: 0.32 %
  • Ranníocaíocht iomlán na Sualainne isteach i mbuiséad an AE: EUR 3.513 billiún
  • Ranníocaíocht na Sualainne le buiséad an Aontais, agus í tugtha mar chéatadán dá hollioncam náisiúnta: 0.77 %

Tuilleadh figiúirí faoi bhuiséad, ioncam agus caiteachas an AE:

Tionscadail sa tSualainn a fuair maoiniú ón AE

An t-airgead a d'íoc an tSualainn isteach i mbuiséad an AE, úsáidtear é le cláir agus tionscadail a mhaoiniú i dtíortha uile an AE – m.sh. déanamh bóithre, maoiniú do thaighdeoirí agus cosaint an chomhshaoil.

Tuilleadh eolais faoin gcaoi a dtéann an maoiniú ón AE chun tairbhe don tSualainn.

Eolas praiticiúil

Back to top