Evropská unie

Švédsko

Švédsko

Přehled

vlajka Švédska

Politický systém

Švédsko je parlamentní konstituční monarchií. Vrcholnými představiteli království jsou panovník a předseda vlády. Vláda je orgánem výkonné moci. Zákonodárná moc je svěřena jednokomorovému parlamentu. Švédsko je unitárním státem, který se dělí na 21 krajů a 290 samosprávných obcí.

Poloha na mapě EU

Obchod a ekonomika

Nejdůležitějšími odvětvími švédského hospodářství byly v roce 2018 veřejná správa, obrana, vzdělávání, zdravotní a sociální péče (21,5 %), průmysl (19,2 %) a velkoobchod a maloobchod, doprava a ubytování, stravování a pohostinství (17,7 %).

 

Obchod v rámci EU představuje 59 % celkového vývozu Švédska (11 % do Německa, 7 % do Dánska a 7 % do Finska). Pokud jde o země mimo EU, směřuje 11 % švédského vývozu do Norska a 7 % do Spojených států.

Dovoz do Švédska se ze 70 % realizuje z členských států EU (18 % z Německa, 9 % z Nizozemska a 7 % z Dánska), zatímco v případě zemí mimo EU pochází 8 % dovozu z Norska a 5 % z Číny.

Švédsko v EU

Evropský parlament

V Evropském parlamentu zasedá 21 švédských poslanců. Další informace o nich najdete zde.

Informační kancelář Evropského parlamentu ve Švédsku

Rada Evropské unie

Na půdě Rady EU se pravidelně scházejí ministři z členských států. Přijímají právní předpisy EU a koordinují své politiky. Zasedání Rady se pravidelně účastní zástupci švédského království (podle příslušné oblasti politiky).

Předsednictví Rady EU

Rada Evropské unie nemá jednoho stálého předsedu (jako například Komise nebo Evropský parlament). Její činnost řídí země, která v Radě zastává předsednictví. To rotuje každých 6 měsíců.

Během těchto 6 měsíců ministři dané země předsedají a pomáhají sestavovat pořad jednání Rady v jednotlivých oblastech politiky a usnadňují dialog s ostatními institucemi EU.

Období švédského předsednictví:

leden–červen 2001 | červen–prosinec 2009

Předsednictví Rady EU

Prostřednictvím následujícího odkazu budete přesměrováni na externí internetové stránkyaktuálního předsednictví Rady EU

Evropská komise

Jako členku Evropské komisekomise Švédsko nominovalo Ylvu Johanssonovou, která je odpovědná za vnitřní věci.

Komise má v každé zemi EU místní kanceláře, nazývané „zastoupení“.

Zastoupení Komise ve Švédsku

Evropský hospodářský a sociální výbor

Švédsko má 12 zástupců v Evropském hospodářském a sociálním výboru. Tento poradní orgán – zastupující zaměstnavatele, zaměstnance a ostatní zájmové skupiny – je konzultován ohledně navrhovaných právních předpisů, aby bylo možné si udělat lepší představu o možných změnách na pracovním trhu a v sociální situaci v členských státech.

Evropský výbor regionů

Švédsko má 12 zástupců v Evropském výboru regionů, v němž zasedají místní a regionální zástupci. Tento poradní výbor konzultuje návrhy právních předpisů, aby bylo zaručeno, že tyto předpisy berou v úvahu hlediska všech regionů EU.

Stále zastoupení při EU

Švédsko také s orgány a institucemi EU komunikuje prostřednictvím svého stálého zastoupení v Bruselu. Jeho hlavním úkolem (jakožto „velvyslanectví při EU“) je zajistit, aby švédské zájmy a politika byly v EU naplňovány co nejúčinněji.

Rozpočet a financování

Kolik prostředků Švédsko poskytuje do rozpočtu EU a kolik z něj dostává?

Finanční příspěvky členských států do rozpočtu EU jsou rozděleny spravedlivě, podle možností jednotlivých zemí. Čím větší má daná země ekonomiku, tím více přispívá a naopak.

Účelem rozpočtu EU není přerozdělovat bohatství, ale využívat prostředky tak, aby sloužily potřebám Evropanů jako celku.

Údaje pro Švédsko za rok 2018:

  • Výdaje EU ve Švédsku celkem – 1,814 miliardy eur
    (což odpovídá 0,38 % švédského hospodářství)
  • Švédský příspěvek do rozpočtu EU celkem – 3,303 miliardy eur
    (což odpovídá 0,70 % švédského hospodářství)

Další čísla týkající se rozpočtu, příjmů a výdajů EU:

Projekty realizované ve Švédsku za finančního přispění EU

Příspěvek Švédska do rozpočtu EU pomáhá financovat programy a projekty ve všech zemích EU – např. výstavbu silnic, finanční podporu výzkumných pracovníků a ochranu životního prostředí.

Další informace o tom, jak Švédsko čerpá finanční prostředky EU.

Back to top